Skip to contentЗаявление за записване на ученик в ново училище

До Директора на

……………………………

З А Я В Л Е Н И Е

от …………………………………………………………………………………………………………….

ЕГН: ……………………………………….. Адрес: ………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

Тел: ……………………………………….., GSM: ……………………………………………………

Господин Директор,

Моля синът /дъщеря/ ми …………………………………………………………………

с ЕГН: …………………………………., роден/а/ в гр. …………………………………………..

адрес: ………………………………………………………………………………………………………

да бъде записан /а/  ……………………………………… на повереното Ви училище.

Към заявлението прилагам следните документи:

  1. Удостоверение за завършен клас.
  2. Копие от акт за раждане.
  3. Медицински картон.
  4. Сведение с данни за ученика и родителите.

Дата …………………………                                С уважение: ……………………..

Подобни документи

Публикувано в Молби и заявления.

Етикети , , .