Заявление за издаване на виза за проектиране

05.11.2011 Молби и заявления

ДО

ГЛ. АРХИТЕКТ НА

ОБЩИНА ……………

З А Я В Л Е Н И Е

за издаване на виза за проектиране

от 1……………………………………………………………………………………………………………………………………..

/име, собствено, бащино, фамилно/

постоянен адрес:…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

/област, община, населено място,  ж.к., ул., №, вх., ет., ап./

2……………………………………………………………………………………………………………………………………..

/име, собствено, бащино, фамилно/

постоянен адрес:…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

/област, община, населено място,  ж.к., ул., №, вх., ет., ап./

3……………………………………………………………………………………………………………………………………..

/име, собствено, бащино, фамилно/

постоянен адрес:…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

/област, община, населено място,  ж.к., ул., №, вх., ет., ап./

Моля да ми/ни/ се издаде/презавери* виза за проектиране за поземлен/и/имот/и/ индетификатор/и/ …………………………………………………………….. в кв. ………………………………………., местност ………………………………………….., по плана на гр./с. …………………………………., община ………………………………….., с административен адрес ……………………………………………..

Визата ми е необходима за ………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Приложение:

  1. ………………………………………………………………………………………………………………….

/документи за собственост на имота, право на строеж, пристрояване или надстрояване, пълномощно/

  1. Скица – предложение за виза
  1. Виза за проектиране № …………/………… г., издадена от ……………………….

……………………………………………………………………………………..

4. ………………………………………………………………………………………

/документ за платена такса/

С уважение:

1. …………………………….

2. …………………………….

3. …………………..

заявление за издаване на виза за проектиране,


Powered by WordPress. Designed by elogi.