Skip to contentЗаявление за кандидатстване „Старт на кариерата“

ДО

ДИРЕКЦИЯ

“БЮРО ПО ТРУДА”

ГР. ………………………..

Образец

З А Я В Л Е Н И Е  № _ _ _ – _ _ _

от

Име, презиме, фамилия …………………………………………………………………………………

Дата на раждане: ……………………………. рег.№ в Д “БТ”:……………………………………..

Адрес: ………………………………………………………………………………………………………

Телефон: ……………………………………………….e-mail: …………………………………………

Завършено висше образование:

  1. Специалност:……………………………………………………………………………………..Диплома/Уверение*/Академична справка №………………………………………………

издадена на: ………………………. от ………………………………………………………..

  1. Специалност: …………………………………………………………………………………….. Диплома/Уверение/Академична справка №………………………………………………..

издадена на: ………………………. от ………………………………………………………..

Желая да бъда включен в Програма “Старт на кариерата”.

Кандидатствам в** :

  1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….КВОТА №….

/Ведомство, дирекция, отдел/

за работно място (№)……………………………………………………………………………………

  1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….КВОТА №….

/Ведомство, дирекция, отдел/

за работно място(№)…………………………………………………………………………………….

  1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….КВОТА №….

/Ведомство, дирекция, отдел/

за работно място (№)…………………………………………………………………………………….

Прилагам: 1. Копие на документ за завършено висше образование (диплома, уверение, академична справка).

2. Автобиография.

3. Други (документ за правспособност).

Съгласен съм личните ми данни, предоставени като информация чрез депозирането на настоящото Заявление за включване по Програма “Старт на кариерата”, да бъдат обработвани от Агенцията по заетостта за целите на програмата.

Съгласен съм, в случай, че бъда номиниран за явяване на интервю при работодател, името и специалността/професията ми, съгласно Критериите за подбор на кандидати, както и резултата от проведеното интервю, да бъдат обявени публично по начин, указан в процедурата за кандидатстване.

Дата: ………………….                                                      Подпис:  ………………….

Гр. ……………………..


* уверението е валидно, ако в него са записани специалност и завършена степен на висше образование.

** едно лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но до две работни места при един работодател по Програмата.

Подобни документи

Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

Етикети , , , .