Skip to contentЗаявление за отдаване под наем на открита общинска площ

Община………………………..                ДО
гр. (с.) ………………………….            НАЧАЛНИК ОТДЕЛА
Област …………………………            НА „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”
ОБЩИНА ………………………
…………………/……………….
вх. №                дата

З А Я В Л Е Н И Е

за отдаване под наем на открита площ

от …………………………………………………………………………………………………………
представляван от ……………………..………………………………………………………………
адрес ……………………………………………………………………………………………………
тел./GSM ………………………………………

Моля да ми бъде разрешено да ползвам Общинска земя – открита площ, находяща се ……………………………………………………………………..……………….……
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….., за извършване на ………………………………………………………………………. (дейност), състояща се от ………………………. кв.м. обща площ (с размери …………… м. на ……………. м.), за срок от ……………………….. г. до …………………. г.

Забележка: В случай, че молбата се подава от лице като представител на фирма, лицето трябва да представи документа, който го легитимира като такъв (пълномощно или съдебно решение за регистрация на съответната фирма).

Приложение:

1.    Удостоверение за актуално правно състояние на фирмата и Булстат.
2.    Копие от договор за наем на открита площ с Община ……………. за предходния период.
3.    Скица в мащаб 1:250 с отбелязани брой маси и брой седящи места.

Дата:                                 Подпис:
гр. ………………..
За подписване на договор лицето представя:
•    Актуално състояние на фирмата.
•    Булстат.
•    Скица на ползваната открита площ за поставените маси и столове.

Подобни документи

Публикувано в Молби и заявления.

Етикети , , .