Skip to contentЗаявление за отлагане на платен отпуск

До

Г-н Управителя на ………………………

(пълно наименование на предприятието)

Гр. (с.)……………………….

З А Я В Л Е Н И Е

От ………………………………………………………………………………………………………. (трите имена на лицето)

на длъжност ……………………………… ……………………………..

Уважаеми(а) господин(жо)……………………………………………………….,

На основание чл.176, ал.3 от Кодекса на труда заявявам, че ще ползвам платен годишен отпуск за 20. ……….. г. в размер на ………………………………. работни дни, считано от……………. 20. г.

Отпускът ми е  отложен поради. …………………………………..

………………………………………………………………………………………..

(посочва се причините и документ, ако има такъв)

Гр. (с.)…………………, С уважение:………………………………

……………20…… г.

Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

Етикети , .