Skip to contentЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПИСВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПИСВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА ……………..

Вх.№ ……………………………………./ ………………..…………

ЗАЯВЛЕНИЕ

ОТ …………………………………………………………………………………………………………….
/ трите имена на лицето; наименование на юридическото лице или едноличен търговец /

АДРЕС: ………………………………………………………………………………………………………
/точен адрес по местоживеене или седалище на лицето/

ЕГН: ……………………….     ЕИК по БУЛСТАТ: ……………………………………….

чрез ……………………………………………………………………………………………………….
/собсвено, бащино и фамилно име на представителя или плномощника/

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: ………………………………….

Уведомявам Ви, че недвижим имот находящ се в гр./с. …………….……………….., ул. ………………………………….……….. № ……….., бл. ……, вх. …….., ет. ……, ап. ……, представляващ ………………………… с партиден № ………………………, е продаден, съгласно Нотариален акт № ……………., том. …….……, дело ………….. дата ……………………………..

Към настоящето заявление прилагам следните документи:
1.    ……………………………………….
2.    ……………………………………….

Дата …………………                    С УВАЖЕНИЕ: ……………………
гр. ………………….                                 / подпис/

Публикувано в Молби и заявления.

Етикети , , .