Skip to contentЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПУСК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАК

Вх. № ………………………… ДО
Дата: …………………………. г-н (г- жа)……………………………………. /директор, управител, председател л и др./ на …………………………………………………………….
/предприятие, фирма, учреждение и т.н./
гр.(с.) ……………………………………………………..

ЗАЯВЛЕНИЕ

от …………………………………………………………………………………………………………..
/трите имена по документ за самоличност/
ЕГН ……………………………………., живущ в гр. (с.) ………………………………………………….
ул. …………………………………………………………., № ……., бл. ……., вх. ……., ет. ……….
на длъжност …………………………………., в …………………………………………………………..
/цех, отдел, звено/

Уважаеми(а) господин(жо) ………………………..,

На основание чл.157, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, моля да ми разрешите да ползвам два дни платен отпуск, считано от …………………… 200… г., поради сключване на брак на …………………… 200… г.

гр.(с) …………………………… С уважение: …………………..
………………………… 200… г подпис

Подобни документи

Публикувано в Молби и заявления.

Етикети , , .