Skip to contentЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОТПУСК от директор на училище

ДО

НАЧАЛНИКА НА РИО

ГР………………….

ЗАЯВЛЕНИЕ


№……….- ….…. от ……2012 г.

от ………………………………………………………………………………………………………

на длъжност : директор

училище ………………………………………………,

гр./с. …………………………………………….

Моля да ми разрешите да ползвам платен годишен отпуск в размер на … дни за 20….г., …… дни за 20… г., считано от ………… 201г. до ………….. 201 г. вкл.

Ще бъда на работа на ……………….. 201…. г.

………, …….. 201….г. С УВАЖЕНИЕ: …………

Ще се замества от: ………………………………………………………………………………., длъжност ………………………………

/име, фамилия/

Работно време: от……….ч. до………ч., служебен /мобилен телефон на заместника за контакт:…………

—————————————————————————————————————————————-

Има право на платен годишен отпуск: ……дни за 20…..г.; …… дни за 20….г.; ……дни за 20…г.; ….дни за 20.…г.;…….дни, за 20…..г.; …… дни за 20…..г.; ……дни за 20…..г.; ….дни за 20..…г.; ….дни за 20..…г.

Остава да ползва платен годишен отпуск ……дни за 20…..г.; …… дни за 20…г.; ……дни за 20…г.; ….дни за 20…г.; …….дни за 20..…г.; ….дни за 20..…г.;….дни за 20…..г.; ….дни за 20..…г.; ….дни за 20..…г.

Гл. специалист – човешки ресурси: ………………….…………………...…..

/подпис, фамилия/

Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

Етикети , , , , .