Skip to contentЗаявление за припознаване на дете

З А Я В Л Е Н И Е

ЗА ПРИПОЗНАВАНЕ

1.Подписаният/та/…………………………………………………………………………………………………………………………….

собствено бащино фамилно

2.ЕГН                                                            3. Дата на раждане …………………………………………………

дд мм гггг

4. Гражданство……………………………………………..

държава

5. Месторождение…………………………………………………………………………………………………………………………….

област                                       /държава/                                               община                                         населено място

6. Постоянен адрес…………………………………………………………………………………………………………………………..

област                                       община                                     населено място                                             /район/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                       ул. /пл., бул./ №, ж.к., бл., вх., ап., ет.

7. Документ за самоличност №……………………………………, издаден на …………………………………………………

дд            мм                  гггг

от………………………………………………………………………

НА ОСНОВАНИЕ НА чл.36 СК ПРИПОЗНАВАМ ЗА СВОЕ ДЕТЕ

8. Име ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

собствено                                                   бащино                                                                            фамилно име на детето по акт за раждане

9. ЕГН 10. Дата на раждане…………………………………………………..

дд                  мм                             гггг

11. Месторождение …………………………………………………………………………………………………………………………

област                                    /държава/                                           община                                               населено място

12. Акт за раждане № …………………………………….. съставен на ……………………………………………………………

дд мм гггг

от…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

област                                                 община                                               населено място                                            /район/

13. Родено от майка /баща/ ………………………………………………………………………………………………………………

Име: собствено бащино фамилно

Дата: ……………………………………..                                          Подпис……………………………………

дд        мм        гггг

14. Подписаният /та/ ………………………………………………………………………………………………………………………..

Име: собствено бащино фамилно

15. ЕГН            16.  Дата на раждане ……………………………………………

дд               мм                     гггг

17. Гражданство …………………………………………

държава

18. Месторождение ………………………………………………………………………………………………………………………….

област                                   /държава/                                      община                               населено място

19.Постоянен адрес лллл………………………………………………………………………………………………………………….

област                              община                                  населено място                             /район/

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ул. /пл., бул./ №, ж.к., бл., вх., ап., ет.

20. Документ за самоличност №…………………………………………, издаден на ………………………………………….

дд                       мм                       гггг

от…………………………………………………………………………

ПОТВЪРЖДАВАМ,

Че е баща /майка/ на роденото /заченатото/ от мен дете. Съгласна /ен/ съм с предложеното име на детето.

Дата: ……………………………………..                                          Подпис……………………………………

дд        мм        гггг

ПОДПИСАНИЯТ /ТА/: ………………………………………………………………………………………………………………………….

име на длъжностното лице по гражданско състояние                                 собствено                                           бащино                                      фамилно

Удостоверявам верността на положените подписи.

Гр./с/……………………………..          Дата…………………………………             Подпис и печат……………………………

Публикувано в Молби и заявления.

Етикети , , .


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.