Skip to contentЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на обект за производство на храни

Приложение №8 към Заповед № РД 11-470/20.05.2011г. на изп. директор на БАБХ (Образец БАБХ№13)
Вх. № …………………/………………….г.
ДО
ДИРЕКТОРА НА
ОДБХ
гр……………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на обект за производство на храни
от (трите имена) …………………………………………………………………………………………………………………..
живущ: гр./с. ……………………………………………… община ………………………………………………………..
ж.к./ул…………………………………………………….. № …….. бл. …….вх. …….ап…….тел………………………
в качеството си на ……………………………………………………………………………………………………………..
(собственик, управител, изпълнителен директор, представител по пълномощно-№ и дата на нотариално
заверено пълномощно)
на фирма……………………………………………………………………………………………………………………………
със седалище ……………………………………………………………………………………………………………………..
адрес на управление: гр./с. ……………………………………….. община………………………………………….
ж.к./ул………………………………………………………..№ ……….. бл……. вх. …….ап……тел…………………..
ЕИК/ БУЛСТАТ………………………………………….
ГОСПОДИН /ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Моля, да регистрирате обект за производство на храни
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(наименование и вид на обекта)
с адрес: гр./с. …………………………………………………….. община …………………………………………………
ж.к./ул………………………………………………………..№ ……….. бл……. вх. …….ап……тел……………………
Декларирам, че:
1. Обектът отговаря на ………………………………………………………………………………………………………
2. В обекта има въведени:
а/ добри практики за производство и търговия с храни и система за анализ на опасностите и
критични контролни точки или процедури в съответствие с нейните принципи, когато
цялостното внедряване на системата е неприложимо;
б/ система за управление на безопасността на храните.
3. Има разработена технологична документация за групите храни, които ще се произвеждат
в обекта.
Моля, денят и часът на проверката по чл. 12, ал. 8 от ЗХ да се уточнят предварително
с (име и фамилия на лицето)……………………………………………………………………………………………………..
на длъжност……………………………………………………………………тел……………………………………………..
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Удостоверение за актуално състояние.
2. Списък на групите храни, които ще се произвеждат в обекта, съгласно §1, т.12 от
ЗХ.
3. Декларация за ГМО – по чл.12, ал.5 от ЗХ.
Дата ……………………………..г.           ЗАЯВИТЕЛ:………………………….
(подпис и печат)

Подобни документи

Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

Етикети , , .