Skip to contentЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

Приложение № 2
към чл. 17, ал. 1
на Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

за длъжност……………………………………

(наименование на длъжността)

административно звено……………………………………………………..

(наименование на звеното)

Лична информациЯ

Трите имена на кандидата
Дата на раждане
Място на раждане
Адрес
Телефон за контакти

Образователна подготовка

Вид и степен на завършено висше образование

Наименование на висшето училище Образователно-квалификацион-на степен Специалност


Допълнителна квалификация

Тема/наименование на квалификационната програма и курс Период и място на провеждане Получени дипломи, сертификати и удостоверения

Забележка. Тук се посочват квалификационни програми и курсове, които не са съпроводени с придобиване на образователно-квалификационна степен.

Компютърни умения

Посочете кои софтуерни продукти ползвате.

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Чужди езици

Посочете Вашата самооценка за степента на писмено и говоримо владеене на съответния чужд език, като използвате 5-степенната скала, при която „5″ е най-високата степен. Ако притежавате сертификати и удостоверения за подготовка по съответния език, отбележете ги в последната колона.

Чужди езици Писмено Говоримо Дипломи, сертификати,

удостоверения

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Посочете всички организации, в които сте работили, като започнете с последната, в която работите или сте били на работа. Посочват се и трудови ангажименти, като свободна професия и самонает.

Организации,
в които сте работили
Период Наименование на заеманите длъжности Основни дейности и отговорности

Прилагам следните документи:

  1. …………………………………..
  2. …………………………………..
  3. …………………………………..

Подпис:                                                       Дата:

Подобни документи

Публикувано в Молби и заявления.

Етикети , , , .