Skip to contentЗаявление-молба за назначаване на работа

До Управителя

На______________________________________

гр .______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

за постъпване на работа

От _______________________________________________________________________________

ЕГН: _______________________, ЛК №__________________________,изд.на_________________

От МВР __________________,адрес по ЛК:_____________________________________________

Моб.тел.:___________________,дом.тел.:___________________e-mail ______________________.

Уважаеми Г-н/Г-жо Управител,

Моля да бъда назначен/а на работа в представляваното от Вас предприятие. Кандидатствам за длъжност____________________.

Надявам се , че молбата ми ще бъде удоволетворена.

Дата:_________                                  С уважение:_____________

Прилагам следните документи:

1.Копие от диплом от………………………………………………………………………………………………. за завършено ………………………………………………………… образование по специалността …………………………………………………………………………………………….. през ……………………г.

2.Копие от удостоверение за притежавана квалификация…………………………………………. издадена от ……………………………………………………………………………………………………………

3…………………………………………………………………………………………………..

Публикувано в Молби и заявления.

Етикети .