Skip to contentЗ А Я В Л Е Н И Е-дубликат на удостоверение за български произход

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА

БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

СОФИЯ

З А Я В Л Е Н И Е

От …………………………………………………………………………………………………………………………….

ИМЕ                                                            БАЩИНО ИМЕ                                                              ФАМИЛНО ИМЕ

Роден(а) на ………………….……….  в гр. (с.) ………………………………… държава ……………….………….

Уважаеми господин Председател,

Бих желал да ми бъде издаден дубликат на Удостоверение за български произход № ……………………..………

Удостоверението ми е необходимо, за да послужи пред:

  1. Министерство на правосъдието за придобиване на българско гражданство.
  1. СДВР за разрешаване на постоянно пребиваване.
  1. СДВР за разрешаване на продължително пребиваване.
  1. ОД на МВР………………………………. за разрешаване на постоянно пребиваване.
  1. ОД на МВР……………………………  за разрешаване на продължително пребиваване.
  1. Министерство на образованието и науката за упражняване на права по ПМС №103/93.

Прилагам следните документи:

1.Копие от удостоверението за български произход.

2.Копие от документ за самоличност.

Внимание!Подаването на заявление за издаване на дубликат може да се извърши и от упълномощено лице.В този случай се представя нотариално заверено пълномощно.

София

Дата:……………….. Подпис на заявителя:/……………/

Подобни документи

Публикувано в Молби и заявления.

Етикети , .