Skip to contentЗ А Я В Л Е Н И Е за ползване на електронни услуги, предоставяни от Националната агенция за приходите, чрез персонален идентификационен код

Вх. №…………../……….20….г.                                                 До ТД на НАП ………………………

З А Я В Л Е Н И Е

за ползване на електронни услуги, предоставяни от Националната агенция за приходите, чрез персонален идентификационен код

¨     Първоначално заявление

¨     Промяна на персоналния идентификационен код

¨     Увеличаване на обхвата на заявените за ползване електронни услуги

……………………………………………………………………………………………………………………

(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

/попълва се от физически лица, включително и в качеството на ЕТ, самоосигуряващо се лице

и собственик на предприятие, организирано по занаятчийски начин/

ЕИК по БУЛСТАТ / ЕИК по ЗТР

/попълва се само от юридически лица и приравнените към тях без ЕТ/

Адрес за кореспонденция ………………………………………………………………………………………………………….
Адрес по чл. 8 от ДОПК ………………………………………………………………………………………………………….
Електронен адрес за     кореспонденция с НАП ……………………………………………………………………
Представлявано от (попълва се задължително)

………………………………………………………………………………
(трите имена на представителя/пълномощника)

Заявявам, че желая да ми бъде издаден персонален идентификационен код, чрез който да ползвам следните електронни услуги, предоставяни от НАП, по силата на настоящото заявление и след отправяне на стандартни заявки по електронен път чрез персонален идентификационен код:

¨     Достъп до данъчна и осигурителна информация.

Във връзка с ползването на услугата „Достъп до данъчна и осигурителна информация”, изразявам съгласие за предоставянето на данъчна и осигурителна информация и лични данни по електронен път, чрез ПИК.

¨     Подаване на искания за издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения на хартиен носител.

Във връзка с ползването на услугата „Подаване на искания за издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения на хартиен носител”, заявявам, че направените чрез предоставения ми персонален идентификационен код персонални заявки следва да се считат за искания направени от мое име.

¨     Подаване на декларации, документи или данни.

(услугата е достъпна за ФЛ)

Във връзка с ползването на услугата „Подаване на декларации, документи или данни“ при подаване на декларации, документи или данни, на посочения в това заявление електронен адрес, ще получите входящ номер удостоверяващ получаването. Коректността на така подадените декларации, документи или данни може да проверите чрез преглед в електронната услуга на НАП и в случай на констатирани несъответствия, следва в 3-дневен срок от подаване на декларацията, документа или данните да уведомите НАП за несъответствието.

Съгласен съм всички направени от мен изявления и декларирани данни  при използването на електронната услуга/електронните услуги, да се считат за подписани с обикновен електронен подпис, който ще има силата на саморъчен подпис в отношенията ми с НАП, съгласно чл. 13, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за електронния документ и електронния подпис.

Заявявам, че съм запознат/а и съм съгласен/на с реда и условията за ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП, чрез ПИК, публикувани на интернет страницата на НАП на адрес: www.nap.bg.

При възникване на основателно съмнение, че ПИК е станал известен на друго неупълномощено лице и/или придобит от него, сте длъжен/длъжна да осигурите неговата промяна, унищожаване или блокиране, като уведомите незабавно НАП за това. Националната агенция за приходите не носи отговорност за правните последици от волеизявления, извършени чрез ПИК заради неправилно съхранение, неправомерно ползване от трети неупълномощени лица или в случаите, в които НАП не е била уведомена за изгубен или откраднат ПИК.

¨     Заявявам, че упълномощавам ……………………….………………………………., с ЕГН……….……….……, да получи актовете, свързани с издаването на персоналния ми идентификационен код.

Приложение: пълномощно, в случай на упълномощаване.

Дата: ………….……. Подпис:

Забележка:

Чрез подаването на Заявление за издаване на персонален идентификационен код (ПИК) като физическо лице, Вие заявявате желание за достъп чрез съответната услуга, предоставяна от НАП до цялата информация за Вас, включително и като ЕТ, самоосигуряващо се лице и собственик на предприятие, организирано по занаятчийски начин.

Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

Етикети , , , .