Skip to contentИздаване на удостоверение за търпимост

Има категория строежи, които след заплащане на съответните глоби могат да бъдат узаконени по общия ред – това са строежите, които са били незаконни и за които е било образувано, но не е приключило производство за узаконяване, ако са били започнати през периода 08.04.1987 г. – 30.06.1998 г., които не са били узаконени до влизане в сила на ЗУТ и са декларирани по съответния ред от собствениците им до 31.12.1998 г.

За определени случаи обаче, законът е предвидил сравнително лесна процедура за решаване на проблема. Тя е приложима за постройки, изградени преди 07.04.1987 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими и са отговаряли на изискванията на режима към момента на построяването им.
Това става чрез искане от собственика на земята или носителя на правото на строеж за издаване на удостоверение за търпимост от главния архитект на общината, съответно на района, когато са му делегирани тези права.
Към него се прилагат: документи, доказващи правото на собственост или правото на строеж; доказателства за времето на извършване на строителството; доказателства за спазване на изискванията за строежа, които са били в сила в този период.
Обикновено за доказване на времето на извършване на строителството се прибягва до показанията на лица – най-често съседи, които пред нотариус декларират, че им е известно кога и от кого е строена сградата и я описват подробно. Тези декларации са известни като „махленски свидетелства“и подписалите ги лица носят наказателна отговорност за неверни данни.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ

(Съгласно §16, ал.1 от ПРЗУТ)

1. Заявление по образец от възложителя (собственика) на имота или упълномощено лице с пълномощно нотариално заверено. В случай, че възложителя (те) е юридическо лице или Едноличен търговец се прилага документ за актуално състояние на фирмата.

2. Документ за собственост ( нотариален акт, договор в нотариална форма, декларации-съгласие,  при необходимост удостоверение за наследници.Документ за собственост на земята или за отстъпено право на строеж (суперфиция);

3. Актуална скица- копие от действащия ПУП- План за регулация;

4. Заверено ксерокопие от действащия ПУП- План за застрояване,

Парцеларен план ;

5. Документи, от които да е видно годината на изграждане на строежите – до 07.04.1987г. (копия от строителни книжа, нотариално заверени декларации и др.);

6. Други документи според конкретния случай в т.ч.учредено право на преминаване през чужди имоти и право на прокарване на съоръжения и мрежи през чужди имоти- чл.192 и чл.193 от ЗУТ.

7.Геодезическо заснемане на сградата, изработено от правоспособно лице, с отразена етажност, площ и отстояния до имотни и регулационни граници, при намалени отстояния следва да се представят нотариално заверени съгласия от всички собственици на съседните УПИ (имоти), снимков материал на обекта

8.Удостоверение за платена такса;

За издаване на удостоверение за търпимост се заплаща такса по Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Общината.

Съгласно §16 на ПР на ЗУТ строежи, изградени до 7 април 1987г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване и забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими. Те са такива , ако: са изграден преди 7 април 1987г.,нямат строителни книжа и  са допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно ЗУТ. Времето на извършване на строителството може да се установява с всички доказателствени средства, допустими по АПК.Издаването на удостоверение за търпимост не узаконява строежа.Удостоверението се издава   от главния архитект на общината, въз основа на заявление придружено с нужните документи. Отказът за издаване на удостоверение за търпимост подлежи на обжалване.

Според закона под „строежи“ се разбират не само сградите, а всички надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства със и без промяна на предназначението.Сграда, която не е отговаряла на изискванията за строителство, съгласно действащите нормативни разпоредби към времето на построяването, не може да бъде узаконена по никакъв начин.

Публикувано в Указания.

Етикети , .