Skip to contentИнструктаж на ученика и квестора НВО IV клас

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-93/16.03.2021 г., след извършена от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование апробация на нови елементи в НВО за IV клас и резултатите от нея, със заповед № РД 09-588/11.03.2021 г. на министъра на образованието и науката са изменени инструктажите за ученика и за квестора, утвърдени със заповед № РД 09-3567/17.12.2020 г. на министъра на образованието и науката. Промяната е свързана с предварително вписване от училището на входящия номер и името на ученика, а не от самия ученик, както и с начина на отбелязване на отговорите в кръгчетата за въпросите с избираем отговор.

Приложения:

  1. Инструктаж за ученика за НВО в края на IV клас.
  2. Инструктаж за квестора за НВО в края на IV клас.

Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , .