Skip to contentИСКАНЕ (жалба) за откриване на административно производство по чл .27, чл .29 от АПК

< ![endif]–>

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ„ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” ДИРЕКЦИЯ„ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ” -…………………………………………

ИСКАНЕ

(жалба) за откриване на административно производство по чл .27, чл .29 от АПК от…………………………………………………………………………………………………………………………

адрес:

гр. ……………………………………., ул. …………………………………………………………………. No….. тел : ………………………………….

e-mail: ……………………………………………..

ЕГН/………………………………………………………

БУЛСТАТ……………………………………………………………………………………………………………..

(име , презиме , фамилия, адрес , телефон, факс, e-mail за физическо лице; наименование на предприятието, седалище и адрес на управление, БУЛСТАТ за юридическо лице, представлявано от

Трите имена на длъжностното лице)

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО/ ДИРЕКТОР,

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(изложение: в какво се състои нарушението на законодателството и какво е искането към административния орган)

Дата: ……………………………………… подпис: ……………….

(подпис,печат)

ДЕКЛАРАЦИЯ

ДОЛУПОДПИСАНИЯТ………………………………………………………………………………………………………., адрес: ……………………………….. ……………………………………………………………….., тел: …………………………,

ЕГН……………………………..

При необходимост от установяване на посочените в Искането нарушения давам съгласие да се разкрие името ми на работодателя.

Дата: ……………………. СЪГЛАСЕН СЪМ: …………………………….

Публикувано в Бланки.

Етикети , , , .