Skip to contentКак се Подава Жалба в НОИ

Подаване на Жалби до НОИ

Предложенията и сигналите можете да подавате до управителя, подуправителя и главния секретар на Националния осигурителен институт, както и до директорите на териториалните поделения по следните начини:

 • лично или чрез упълномощен представител в деловодствата на централно управление или териториалните поделения;
 • по електронен път:
  а)чрез официалната електронна поща — [email protected];
  б) на електронните адреси на териториалните поделения, обявени в интернет страница(раздел“Контакти”);
  в) чрез Контактните форми на интернет страницата на НОИ (www.noi.bg/“Е-Услуги“/“Административни услуги“);
 • на хартиен носител, изпратени по пощата или чрез пощенските кутии, намиращи се в териториалните поделения;

Сигнали за корупция срещу служители на НОИ можете да подадете по посочените по-горе начини, както и на телефон 0700 14 802.

Подадените сигнали се регистрират в административната информационна система на НОИ.

Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

За анонимни предложения и сигнали се считат тези, в които не са посочени:

 1. трите имена и адрес-за физически лица;
 2. наименованието на организацията или юридическото лице, изписани на български език, седалището и последният посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният му адрес, ако има такъв;
 3. предложения и сигнали, които, въпреки че съдържат реквизитите по т. 1-2, не са подписани от автора или от негов представител по закон или пълномощие.

Проверките по жалби, сигнали и предложенията се извършват от Инспектората на НОИ.

Желателно е изпращането на доказателства за откритите нарушения. Предложения и сигнали, засягащи проблеми, чието решаване е извън правомощията и компетенциите на НОИ, се насочват към съответната администрация в срок от 7 дни, като подателя се информира писмено за това.

Сигнали и предложения се разглеждат най-късно в двумесечен срок от постъпването им, като решението по тях се съобщава в 7-дневен срок от постановяването му.

Когато е необходимо по продължително проучване, срокът на вземане на решение може да бъде продължен до 6 месеца (вкл. вече изтеклите 2 месеца) – при предложение и до 1 месец – при сигнал, за което писмено ще Ви уведомим.

Публикувано в Указания.

Етикети , , .