Skip to contentКандидатстване за Европейски студентски стипендии

За летния семестър на 2016/2017 г. европейската стипендия за успех се увеличава от 120 на 150 лв. месечно, а за специални постижения – от 200 на 300 лв. Парите се отпускат от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Студентите могат да кандидатстват за стипендии през летния семестър на тази академична година от 17 април до 14 май 2017 г. Формулярите се подават онлайн на адрес: http://eurostipendii.mon.bg Класирането ще бъде публикувано на 5 юни 2017 г.

Пълният график с всички срокове и правила на кампанията могат да бъдат намерени на посочената интернет страница и във всяко висше училище.

Стипендии за успех могат да получават студентите в редовна форма на обучение в държавни и частни висши училища, които се обучават в приоритетни професионални направления (определени в ПМС № 64 от 25 март 2016 г.). Стипендията се изплаща пет месеца в рамките на даден семестър.

Стипендии за специални постижения могат да получават всички студенти в редовна форма на обучение в държавни и частни висши училища. Един студент може да получи до три стипендии за специални постижения в рамките на един семестър.

От 28 ноември 2016 г. започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2016/2017 година за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1” ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014 – 2020.
Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта: http://eurostipendii.mon.bg

до 15 януари 2017 г., а класирането ще бъде публикувано на 8 февруари 2017 г. Пълният график с всички срокове на кампанията може да видите в секцията „График”. Правила на кампанията могат да бъдат намерени в сайта на ИНСТРУКЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ.

Европейските стипендии за успех са в размер 120 лева на месец. За тях могат да кандидатстват студентите в редовна и задочна форма от държавните и частните висши училища, обучаващи се в приоритетните професионални направления, определени от Министерския съвет през март 2016 г.

Специалните награди са еднократни в размер на 200 лв. и за тях могат да кандидатстват всички студенти в редовна форма от държавни и частни висши училища. Един студент може да получи до три стипендии за специални постижения на семестър.

За зимния семестър на учебната 2016/2017 година входът в сайта и кандидатстването става с изцяло нова регистрация.Проучете УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ до края преди да започнете нова регистрация и кандидатстване.

Студентите от всички специалности, без изключения, имат право да кандидатстват за стипендии за специални постижения. Студентите в първи курс на обучение за образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ могат да кандидатстват за стипендии от втория семестър на своето обучение.

За кандидатстване за стипендия за специални постижения. трябва да се запознаете със собствените утвърдени правила на Вашето висше училище за кандидатстване за този вид стипендии.

Успехът се изчислява въз основа на оценките от предходните два семестъра – за стипендия за успех, и от предходния един – за стипендия за специални постижения. Стипендии могат да получават само студенти, които са положили успешно всички изпити по учебен план до началото на семестъра, за който кандидатства. Подаването на документи на хартиен носител и тяхното верифициране от висшето училище е задължително условие, за да бъдете включени в класирането. Класирането е само по успех за определените места по специалности, а не по социални критерии. Класирането се извършва чрез подреждане по низходящ ред на успеха на всички формуляри за съответната специалност (факултет – за специалните стипендии) до запълване на посочената от висшето училище квота. Задължително условие, за да кандидатствате, е да имате попълнен онлайн формуляр до 15 януари 2017 г. (неделя), 23:59 часа.

Стипендии за стимулиране обучение в приоритетни за икономиката области, наричани за краткост „стипендии за успех“, могат да получават само студентите, обучаващи се по специалности от приоритетните професионални направления.

Списък на приоритетните професионални направления

Приложение № 2 към чл. 7 на Постановление № 64 на Министерския съвет от 25 март 2016 г.
№ по ред Код на ПН Професионално направление
1. 1.1. Теория и управление на образованието
2. 1.2. Педагогика
3. 1.3. Педагогика на обучението по …
4. 4.1. Физически науки
5. 4.2. Химически науки
6. 4.3. Биологически науки
7. 4.4. Науки за земята
8. 4.5. Математика
9. 4.6. Информатика и компютърни науки
10. 5.1. Машинно инженерство
11. 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
12. 5.3. Комуникационна и компютърна техника
13. 5.4. Енергетика
14. 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
15. 5.6. Материали и материалознание
16. 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
17. 5.8. Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
18. 5.9. Металургия
19. 5.10. Химични технологии
20. 5.11. Биотехнологии
21. 5.12. Хранителни технологии
22. 5.13. Общо инженерство
23. 6.1. Растениевъдство
24. 6.2. Растителна защита
25. 6.3. Животновъдство
26. 6.4. Ветеринарна медицина
27. 6.5. Горско стопанство
28. 8.1. Теория на изкуствата
29. 8.2. Изобразително изкуство
30. 8.3. Музикално и танцово изкуство
31. 8.4. Театрално и филмово изкуство
32. 9.2. Военно дело

Подобни документи

Публикувано в Молби и заявления, Нормативни документи в образованието, Указания.

Етикети , , , .