Skip to contentКандидатстване Иновативно Училище за 2020/2021 г.

Писмо на МОН с № 9105-21/17.01.2020 г.  за кандидатстването на иновативните училища за учебната 2020/2021 година за разширяване на иновацията и/или нова иновация:

1. Иновацията на училищата, вписани в Списъка на иновативните училища, приключва след изтичане на описания иновативен процес в училищните проекти за иновации, който може да бъде с продължителност до 4 години.

2. В качеството Ви на иновативно училище е възможно:

2.1 Да подадете нов проект, като се разрешава продължителността на новата иновация да бъде максимално до края на четиригодишния срок съгласно т. 1, в който трябва да приключи одобрената основна иновация. При подаване на нов проект иновативното училище следва да направи това в срок от 1 до 28 февруари 2020 г. чрез електронния формуляр за кандидатстване, който ще бъде наличен на 1 февруари 2020 г. на сайта http://ischools.bg;

2.2. Да подадете искане за разширяване обхвата на иновацията. Това искане касае само разширяване на обхвата на иновацията върху ученици/учители/родители (преките целеви групи) на вече работещата иновация. Подаването на искане за разширяване на обхвата ще става чрез електронен формуляр, достъпен на сайта http://ischools.bg, на 1 февруари 2020 г. Крайният срок за подаване на искане за разширяване на обхвата на иновацията е 28 февруари 2020 година.

3. Възможността за разширяване на иновацията и/или нова иновация не се допуска за училища, за които четиригодишният срок на одобрената иновация приключва. След приключването на иновацията училището следва да направи самооценка за изпълнението й.

4. Ако училището желае да продължи иновативните дейности след изтичане на посочения период за реализиране на иновацията, следва да кандидатства отново за включването му в Списъка на иновативните училища в срок до 31.01.2020 г.

5. При извършване на проверка на иновативните дейности и установяване на отклонение от заявената иновация комисията, извършила проверката, дава задължителни за изпълнение предписания в съответствие с констатираното отклонение. Предписанията се разглеждат на заседание на ПС и се извършва коригиране на иновационните дейности. За извършената корекция се уведомяват Комисията за иновативни училища и родителите на учениците.

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , .