Skip to contentКАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТРУДА НА ДИРЕКТОР НА УЧИЛИЩЕ

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТРУДА НА ДИРЕКТОР НА УЧИЛИЩЕ ИЛИ ОБСЛУЖВАЩО ЗВЕНО ЗА ОЦЕНЯВАНИЯ ПЕРИОД – УЧЕБНАТА 2015/2016 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ……………..

……………….., ул. „……..”, № …., тел.:…….., факс:….., e-mail: …………………., ……………………….

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТРУДА НА

ДИРЕКТОР НА УЧИЛИЩЕ ИЛИ ОБСЛУЖВАЩО ЗВЕНО ЗА ОЦЕНЯВАНИЯ ПЕРИОД – УЧЕБНАТА 2015/2016 г.

на …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

/име, презиме и фамилия на директора/

директор на …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

/училище, обслужващо звено/

/град, община, район/ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Показатели и критерии Данни за изпълнението на показателите и критериите Максимален брой точки Точки за лицето
1 2 3 4
1.Планиране, организация и контрол на образователно-възпитателния процес. 20
1.1 Времева организация на учебния процес. - Едносменно обучение – 1 т.

- Едносменно обучение с целодневна организация – 2 т.

- Двусменно обучение – 3 т.

/Подчертайте данните, валидни за училището Ви/                        3

1.2 Работа с деца и ученици със СОП. -          Брой ученици – ……………………….     ./Попълнете с цифри/

-          До 5 ученици вкл. – 3 т.

-          От 6 до 10 ученици вкл. – 4 т.

-          Над 10 ученици – 5 т.

5

/Подчертайте данните, валидни за училището Ви/

1.3. Форми на обучение в училището. -          До три форми, включително – 1 т.

-          Над три форми – 2 т.

2

/Подчертайте данните, валидни за училището Ви/

1.4. Организация на дейности за провеждане на олимпиади, състезания и конкурси.

1.5. Организация на дейности за провеждане на изпити.

Посочете олимпиадите, състезанията и конкурсите:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

-          До 10 – 2 т.

-          Над 10 – 4 т.

4

/Подчертайте данните, валидни за училището Ви/

Участие в изпитни дейности :

-          НВО ІV клас – 1 т.

-          НВО VІІ клас – 1 т.

-          НВО VІІІ клас – 1 т.

-          ДЗИ:

проведени изпити – до 3 зали – 1 т.;

проведени изпити – до 6 зали – 2 т.;

проведени изпити – над 6 зали – 3 т.

/Подчертайте данните, валидни за училището Ви/

6

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ:

-         Държавни квалификационни изпити за една професия – 1 т.

-         Държавни квалификационни изпити за повече от една професия и/или правоспособност – 2 т.

-          НВО VІІІ клас – 1 т.

-          ДЗИ:

проведени изпити – до 3 зали – 1 т.;

проведени изпити – до 6 зали – 2 т.;

проведени изпити – над 6 зали – 3 т.

/Подчертайте данните, валидни за училището Ви/

6

2. Реализиране на план-приема и пълняемост на паралелките. 8
2.1. Реализиран прием за учебната 2015/2016 г. – І клас – Да – 1 т.                       -     V клас – Да – 1 т.

- Не – 0 т.                                                 – Не – 0 т.

VІІІ  клас – Да – 1 т.                       -      ІХ клас – Да – 1 т.

- Не – 0 т                                                  – Не – 0 т.

/Подчертайте данните, валидни за училището Ви/         4

2.2                Средна пълняемост на паралелките:

-          І – ІV клас;

-          V – ХІІ клас.

- 16 – 20    – 1 т.                                     21 – 24 – 2 т.

- 18 – 22    – 1 т.                                     23 – 29 – 2 т.

/Подчертайте данните, валидни за училището Ви/                         4

3. Управление на човешките

ресурси и реализиране на

квалификационната дейност.

10
3.1.Осъществена квалификационна дейност през учебната 2015/2016 година. Обхванат персонал :

-           До 50% вкл. – 1 т.

-           Над 51 %      – 3 т.

/Подчертайте данните, валидни за училището Ви/                                                                     3

3.2. Кадрово обезпечаване с правоспособни учители. Всички педагогически специалисти са правоспособни – 4 т.

До двама неправоспособни – 2 т.

Повече от двама неправоспособни – 0 т.

/Подчертайте данните, валидни за училището Ви/

4

3.3. Изпълнение на плана за контролната дейност на директора. Проверки на ЗУД и административен контрол – 1т.

Проверка на урочна дейност на учители:

-          До 50 % вкл. проверени учители – 1 т.

-         Над 51 % проверени учители – 2 т.

/Подчертайте данните, валидни за училището Ви/                                                    3

4. Привличане на алтернативни източници на финансиране и обогатяване на техническите и дидактическите средства, материалната база, сградния фонд и дворното пространство.

10

4.1. Дарения, собствени приходи и други, получени само за учебната 2015/2016 г.

1. Обща стойност на даренията, регистрирани в Книгата за дарения:

- До 5 000 лв. вкл. – 1 т.

- Над 5 000 лв. – 2 т.

2. Собствени приходи:   – Да – 1 т.

- Не – 0 т.

/Подчертайте данните, валидни за училището Ви/      3

4.2. Инвестиционни дейности за подобряване на МТБ със средства над стандарта и определената добавка за тази цел, само за учебната 2015/2016 г. Инвестиции в материално – техническата база:

-          До 5 000 лв.вкл. – 1 т.

-          До 10 000 лв. вкл. – 3 т.

-          Над 10 000 лв.  – 5 т.

/Подчертайте данните, валидни за училището Ви/                         5

4.3. Осигуряване на съвременни дидактически средства /обучителен софтуер, мултимедия, интерактивни дъски/, само за учебната 2015/2016 г. Обща стойност на средствата:

-  До 2 000 лв. вкл. – 1 т.

-  Над 2 000 лв. – 2 т.

/Подчертайте данните, валидни за училището Ви/

2

5. Въвеждане на иновационни практики и работа по проекти. 8
5.1. Използване на интерактивни методи, иновации и ИКТ в образователно–възпитателния процес в училището. -          Използване на ИКТ в управление на училището – сайт на училището, електронен дневник – 2 т.

-          Електронни учебници,електронни уроци, мултимедийни презентации и други ………………………………………………….. – 1 т.

/Подчертайте данните, валидни за училището Ви/ 3

5.2. Работа по проекти и национални програми през учебната 2015/2016 година. 1. Брой одобрени проекти и национални програми за учебната 2015/2016г.. – ……………..

/Запишете с цифри/

-      До 3 вкл. проекта и програми  – 2 т.

-      Над 3 проекта и програми – 4 т.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..    ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

/Впишете наименованията на проектите и националните програми/

3. Работа по проекти, одобрени от предишни години в това число като партньорска организация, по които училището е работило през 2015/2016 учебна година:

- Да – 1 т.

- Не – 0 т.

/Подчертайте данните, валидни за училището Ви /

5

6. Ритуализация на училищния живот, създаване на условия за целодневна организация и за извънкласна работа. 8
6.1. Целодневна организация на учебния процес и ПИГ по Списък – Образец № 1, а за Професионалните гимназии – изнесена производствена практика в реални работни места. Подготвителна група 5 годишни – 1 т.

Подготвителна група 6 годишни и/или смесена група 5 и 6 годишни – 1 т.

Целодневна организация – брой обхванати ученици от I до V клас:

-          До 50 % от учениците – 2 т.

-          Над 50 % от учениците – 3 т.

5

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ:

– изнесена производствена практика в реални работни места:

-          За 100 %             -  5 т

-          От 51 % до 99 % – 4 т.

-          До 50 %               - 2 т.

/Подчертайте данните, валидни за училището Ви/                                      5

6.2. Извънкласна и извънучилищна дейност – музикални формации, спортни състави, школи, клубове и други. -          До 5 групи  – 1 т.

-          Над 5 групи  – 3 т.

/Подчертайте данните, валидни за училището Ви/

3

7. Координация, комуникация и сътрудничество с училищното настоятелство, социалните партньори, неправителствени организации. 8
7.1. Съвместна дейност с училищното настоятелство. Участие на училищното настоятелство в образователно-възпитателния процес чрез подпомагане организацията на училищния живот и материалната база:

-           Да -  2 т.

-           Не – 0 т.

/Подчертайте данните, валидни за училището Ви/                                  2

7.2. Координация и комуникация със синдикатите, във връзка с оценяване ролята и значението на синдикалните организации. Работа със синдикални организации на училищно ниво:

-          Една синдикална организация – 1 т.

-          Две и повече СО                          – 2 т

-          Няма                                             – 0 т.

/Подчертайте данните, валидни за училището Ви/ 2

7.3. Сътрудничество с неправителствени организации и сдружения. - Да – 4 т.

- Не – 0 т.

/Подчертайте данните, валидни за училището Ви/

Посочете неправителствените организация и сдружения, с които работите:

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………4

8. Участие в дейности по развитие на образователната система на общинско, регионално и/или национално ниво. 8
8.1. Участие в работна група, комисия и други. -    Към ………… община /Тема/………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 т.

-  Към  Регионалния инспекторат по образованието /Тема/

……………………………………………………………………………………………………………….. 1 т.

-     Към  Министерство на образованието и науката /Тема/…………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 т.

/Подчертайте данните валидни за Вас/                                                      

3

8.2. Участие в организацията на семинари и други квалификационни форми.

-          Като организатор  – 1 т.

-          Като обучител; лектор ; медиатор на група – 2 т.

/Подчертайте данните валидни за Вас/                                      3

8.3. Повишаване на професионалната квалификация на директора. - Участие в семинари – 1 т.

- Други  /опишете/……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………- 1 т.

2

9. Получени професионални отличия и награди през оценявания период и избрани от работодателя показатели. 10
9.1. Професионални отличия и награди. Вид на наградата и от коя институция:

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

1

9.2. Сътрудничество по дейности на РИО.
9.2.1. Домакинство на олимпиади, състезания, конкурси и др.
  1. Областен и национален кръг:

-           Да – 1 т.

-           Не – 0 т.

/Подчертайте данните, валидни за училището Ви/                                                    1

9.2.2. Осигуряване на дейностите по изпълнение на Наредба № 11 за прием на ученици след завършен VІІ клас.
  1. Училище-гнездо или домакинство за проверка и оценка на изпитните работи  или домакинство за обработване на информацията:

-          Да – 2 т.

-          Не – 0 т.

/Подчертайте данните, валидни за училището Ви/ 2

9.2.3. Осигуряване на дейностите по изпълнение на Наредба № 3 за ДЗИ. - Организация и провеждане на ДЗИ на ученици от училище на чужда държава или домакинство за организация на септемврийска сесия за ДЗИ – 2 т.

- Домакинство за приемане, съхраняване и раздаване на изпитните материали или провеждане на І, ІІ или ІІІ ДЗИ /сесия май-юни/ – 3 т.

/Подчертайте данните, валидни за училището Ви/ 5

9.2.4. Обобщаване на информации за училищата от района и изготвяне на справки. - Да -      1 т.

- Не -     0 т.

/Подчертайте данните, валидни за училището Ви/

1

10. Осигурено заместване за часовете на отсъстващите учители над 70% за учебната година. - От 70 % до 80%  -  4 т.

- От 81 % до 90 %  – 7 т.

- Над 91 %             – 10 т.

/Подчертайте данните, валидни за училището Ви/

10

10
ОБЩО: 100

Дата …………………………………………..

ДИРЕКТОР:………………………………

КОМИСИЯ ЗА ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТРУДА:

Председател: …………………………………………….

Членове:         1. ………………………………………….

2. ………………………………………….

3. ……………………………………………..

4. ……………………………………………..

5. ………………………………….. – гл. специалист „Човешки ресурси“

6. …………………………………– старши счетоводител.

Подобни документи

Публикувано в Бланки, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , .