Skip to contentКарти за пътуване в градския транспорт на учащи 2023 г.

От 1 февруари 2023 г. месечната карта за всички линии за ученици и студенти от утре вече струва 15 лв., а не 20, а за докторанти – от 35 лв. също става 15. Центърът за градска мобилност ще работи, за може от да са в сила новите тарифи. Междувременно ще се издават само месечни карти за учащи, а зареждането на годишни спира, докато Столичният общински съвет не приеме механизъм, по който да става връщането на парите на тези, които са купили годишен абонамент. Издадените годишни карти на учащите остават валидни за пътуване. По отношение на пенсионерите – минималната отстъпка, която предписва постановлението, е по-ниска от тази, която ползват в момента – тоест за тях няма да има промяна. Децата до 10 години в София вече пътуват безплатно в градския транспорт, а с 5 лева поевтиняват месечни карти за ученици и студенти.

ПЪТНИЦИ С ПРАВО НА АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ПО ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ТАРИФА И УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕТО ИМ:

 • лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VI от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл. 68, ал. 1-3 от същия кодекс, с постоянен адрес на територията на Столична община – картите се издават/зареждат срещу личен паспорт или лична карта и пенсионно разпореждане (оригинал или нотариално заверено копие) за осигурителен стаж и възраст;
 • лица над 68 навършени години с постоянен адрес на територията на Столична община – картите се издават/зареждат срещу личен паспорт или лична карта;
 • спасители на Планинската контролно-спасителна служба – картите се издават/зареждат за календарната година, по списък, утвърден от ръководителя на ПКСС и лична карта в пункт за продажба на превозни документи на пл. „Възраждане“ № 1;
 • всички редовни студенти в колежи и висши учебни заведения с ректорат на територията на Столична община, включително дипломантите до първа дипломна сесия – картите се издават/зареждат срещу лична карта и студентска книжка със записана съответна учебна година при издаване на карта и при всяко първо зареждане за съответния семестър на  учебната година, а при всяко следващо зареждане – срещу лична карта.  В началото на учебната година се допуска издаване/зареждане за един месец срещу уверение със записана съответна учебна година и лична карта;
 • студенти, притежаващи международна студентска идентификационна карта /ISIC/ – картите се издават/зареждат срещу международна студентска идентификационна карта /ISIC/;
 • докторантите редовно обучение във висши учебни заведения, с ректорат на територията на Столична община – картите се издават/зареждат по списък на докторантите, заверен от съответния ректорат и лична карта в пункт за продажба на превозни документи на пл. „Възраждане“ № 1;
 • всички ученици до 20-годишна възраст включително, учащи в училищата, намиращи се на територията на Столична община, съгласно регистър на Министерството на образованието и науката или имащи настоящ и/или постоянен адрес на територията на Столична община- картите се издават/зареждат срещу лична карта и ученическа книжка или удостоверение за постоянен или настоящ адрес и ученическа книжка или ученическа лична карта за съответната учебна година при издаване на карта и при всяко първо зареждане за учебната година, а при всяко следващо зареждане – срещу лична карта или ученическа лична карта. В началото на учебната година се допуска издаване/зареждане за един месец срещу служебна бележка със записана съответна учебна година и лична карта;
 • семеен пакет – превозен документ за ученик за един месец за всички линии, закупен заедно с месечна карта за всички линии по редовна тарифа за родител/настойник/попечител- срещу удостоверение за раждане на детето или документ за настойничество/попечителство. Превозните документи от пакета задължително се зареждат с един и същи период на валидност;
 • всички ученици, обхванати от социални услуги в общността от резидентен тип или настанени в приемни семейства, или специализирани институции за деца в структурата на Столична община – картите се издават/зареждат по списъци, утвърдени от директорите на съответната социална услуга и дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ на Столична община в пункт за продажба на превозни документи на бул. „Кн. Мария Луиза“ № 86;
 • един от родителите от приемно семейство с постоянен адрес на територията на Столична община – картите се издават/зареждат срещу лична карта и служебна бележка, издадена от  дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти” на Столична община;
 • наградените със званието „Почетен гражданин на София“– картите се издават/зареждат срещу документ за званието „Почетен гражданин на София” и лична карта в пункт за продажба на превозни документи на пл. „Възраждане“ № 1;
 • младежи до 26-годишна възраст- издаването на електронен носител и зареждането на превозен документ се извършва срещу лична карта;
 • родител (осиновител) с постоянен/настоящ адрес на територията на Столична община, ползващ допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст– срещу лична карта, удостоверение за настоящ адрес, удостоверение за раждане на детето, служебна бележка, издадена от работодателя/удостоверение на НОИ, удостоверяващи ползването на отпуска;
 • всички хора с увреждания с общи заболявания, получаващи пенсия, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община;
 • всички хора с увреждания до 18 годишна възраст с 50% и над 50% вид и степен на увреждане, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община;
 • незрящите хора, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община;
 • всички хора с увреждания с диагноза „ГЛУХОТА“, с постоянен адрес на територията на Столична община;
 • всички ученици до 20-годишна възраст включително, учащи в училища, намиращи се на територията на Столична община, невключени в регистър на Министерство на образованието и науката –  картите се издават/зареждат срещу лична карта и ученическа книжка или ученическа лична карта за съответната учебна година при издаване на карта и при всяко първо зареждане за учебната година, а при всяко следващо зареждане – срещу лична карта или ученическа лична карта. В началото на учебната година се допуска издаване/зареждане за един месец срещу служебна бележка със записана съответна учебна година и лична карта.

Електронните носители и превозните документи по преференциална тарифа за хора с увреждания се издават/зареждат по списъци от Дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ при Столична община и лична карта на правоимащия (удостоверение за раждане – за деца до 14 годишна възраст).

Ако към датата на зареждане на превозния документ до изтичане на посочения срок в списъците, утвърдени от Дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ при Столична община, остава период по-малък от един месец, се допуска зареждане за един месец по съответната тарифа за хора с увреждания. Срокът на експертното решение на ТЕЛК (HEЛK) се счита за пожизнен, когато намалената работоспособност е установена след навършване на определената в чл. 68, ал. 1 – 3 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или е навършена в периода на решението на ТЕЛК (НЕЛК).

Придружителят може да пътува с превозния документ на правоимащия, когато го придружава. По изключение, без правоимащия, с превозния му документ може да пътува само едно от лицата, чиито имена са посочени върху електронния носител. Лицата, чиито имена са посочени трябва да са пълнолетни, с постоянна адресна регистрация на територията на Столична община.

Кликни !!!

Цени карти за учащи

Тарифа от 01.01.2023

https://www.sofiatraffic.bg/bg/transport/tarifa-i-prevozni-dokumenti/1393/tarifa-ot-01-01-2023

Нови превозни документи

https://www.sofiatraffic.bg/bg/common/1397/novi-prevozni-dokumenti

Ц Е Н И НА ПРЕВОЗНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ С ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

https://www.sofiatraffic.bg/bg/transport/punktove-za-prodazhba-na-prevozni/p/1

https://www.visitsofia.bg/images/travel/gradski-transport.pdf

Редовни студенти в колежи и висши учебни заведения, с ректорат на територията на Столична община, включително дипломантите до първа дипломна сесия
Абонаментни карти се издават срещу лична карта и студентска книжка със записана съответна учебна година, а се зареждат срещу лична карта.
•    Месечна – за една линия
•    Цена: 9.00лв.
•    Месечна – за две линии
•    Цена: 12.50лв.

•    Месечна – за всички линии
•    Цена: 21.50лв.

•    Тримесечна – за една линия
•    Цена: 22.50лв.
•    Тримесечна – за две линии
•    Цена: 34.00лв.
•    Тримесечна – за всички линии
•    Цена: 60.00лв
•    Шестмесечна – за една линия
•    Цена: 44.00лв.
•    Шестмесечна – за две линии
•    Цена: 62.50лв.

•    Шестмесечна – за всички линии
•    Цена: 110.00лв.
Докторанти редовно обучение във висши учебни заведения, с ректорат на територията на СО
Абонаментни карти се издават и зареждат срещу лична карта и списък на докторантите, заверен от съответния ректорат на висшето училище.
Абонаментни карти на електронен носител се издават и зареждат само в абонаментното бюро на „Център за градска мобилност“ ЕООД – пл. „Възраждане“ №1.
Ученици до 20-годишна възраст включително, в училищата на територията на Столична община, фигуриращи в списъка на Министерство на образованието и науката
Абонаментни карти се издават срещу ученически бележник за съответната учебна година и лична карта /за навършилите 16 години/, а се зареждат срещу лична карта /за навършилите 16 години/.
Абонаментни карти на хартиен носител могат да се закупят от всички абонаментни бюра на „Център за градска мобилност“ ЕООД.
Абонаментни карти на електронен носител се зареждат в абонаментните бюра на „Център за градска мобилност“ ЕООД.
Цени:
•    Месечна – за една линия
•    Цена: 9.00лв.
•    Месечна – за две линии
•    Цена: 12.00лв.

•    Месечна – за всички линии
•    Цена: 20.00лв.

•    Тримесечна – за една линия
•    Цена: 23.00лв.
•    Тримесечна – за две линии
•    Цена: 32.00лв.
•    Тримесечна – за всички линии
•    Цена: 55.00лв
•    Шестмесечна – за една линия
•    Цена: 40.00лв.
•    Шестмесечна – за две линии
•    Цена: 54.00лв.

•    Шестмесечна – за всички линии
•    Цена: 102.00лв.
Ученици от домовете за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи –
Абонаментни карти на електронен носител се издават и зареждат по списъци от съответните домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, утвърдени от директорите.
Абонаментни карти на електронен носител се издават и зареждат в абонаментното бюро на „Център за градска мобилност“ ЕООД – бул. „Мария Луиза“ №86.
•    месечна Цена: 5.00лв.
•    тримесечна Цена: 15.00лв.

Подобни документи

Публикувано в Указания.

Етикети , , , , .