Skip to contentКонкурси за директори на детски градини

Конкурсите за директор на общински  детски градини се обявяват на основание чл.90 и чл.91 от КТ и във връзка с чл.37,ал.6 от ЗНП

Документите, които се подават в едномесечен срок от обявяване на конкурса  са:
1.Заявление до кмета на общината за допускане до конкурс;
2.Диплома за завършено висше образование/копие/;
3.Трудова книжка/копие/;
4.Професионална автобиография;
5.Свидетелство за съдимост;
6.Декларация,че кандидатът не е лишен по съдебен път от правото да упражнява учителска професия;
7.Медицинско удостоверение,че кандидатът не се води на отчет в психиатричен диспансер по местоживеене;
8.Медицинско удостоверение за общото здравословно състояние  на кандидата –когато са изминали повече от три месеца от последното прекратяване на трудовия договор;
9.Други документи за образовани и квалификация,ако кандидатът притежава такива.

При подаване на документите кандидатите представят и оригиналите на ксерокопираните документи за сверяване и заверка на копията.

Изискванията към кандидатите са:

1.Да са български граждани;
2.Да имат завършена образователна-квалификационна степен на висшето образование”магистър” или „бакалавър”по специалността”Предучилищна педагогика”;
3.Да имат учителски стаж в детско заведение,не по-малък от три години,по смисъла на чл.19,ал.1 и ал.2 от Наредбата за пенсиите;
4.Да не са лишени по съдебен път от правото да упражняват учителска професия;
5.Да не са наказвани с дисциплинарно наказание”уволнение”,освен ако наказанието е заличено;
6.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер,освен ако не са реабилитирани;
7.Да не е прекратяван трудовият им договор като директор на основание чл.328,ал.1,т.5 от КТ през последната година преди подаване на документите;
8.Да не са пенсионери.
Провеждане на конкурсите:
1.Конкурсът се провежда в две части.
2.В първият етап на конкурса се попълва   тест с въпроси за проверка на познаването на  нормативната база в областта на образованието и предучилищното възпитание;
3.Във вторият етап, с кандидатите преминали успешно  първия, се провежда  събеседване с комисията и решаване на казуси от педагогическата практика.

Подобни документи

Публикувано в Указания.

Етикети , , , .