Skip to contentКорабни и авиационни специалисти

315 Корабни и авиационни специалисти

Корабните и авиационните специалисти управляват и пилотират кораби и самолети, изпълняват технически функции за осигуряване безопасно и ефективно движение и работа; разработват електрически, електромеханични и компютризирани системи за въздушен контрол.

Корабните и авиационните специалисти изпълняват следните основни задачи: контролират работата на механично, електрическо и електронно оборудване на борда на кораби или самолети, командват и пилотират кораби или самолети, ръководят движението на кораби или самолети, разработват електрически, електромеханични и компютаризирани системи за въздушен контрол.

Тази група включва следните единични групи:

3151 корабни механици и техници

3152 корабни палубни офицери и пилоти

3153 Самолетни пилоти и сродни на тях специалисти

3154 Ръководители полети

3155 Техници по сигурността на въздушния трафик

3151 Корабни механици и техници

Корабните механици и техници контролират и участват в управление, поддържане и ремонт на механично, електрическо и електронно оборудване на борда на кораби, или изпълняват, свързани с тях функции на брега.

Корабните механици и техници изпълняват следните основни задачи:

•контролират и участват в експлоатация, поддържане и ремонт на механично, електрическо и електронно оборудване на борда на кораби;

•поръчват гориво и други запаси на стоки за всекидневна употреба за поддържане на машинни отделения, водят дневници за извършени операции;

•извършват технически контрол на апаратура и оборудване на кораби, поддържане и ремонт за осигуряване съответствие със спецификации и разпоредби;

•извършват проверки и провеждат поддържане и неотложни ремонти на двигатели, машини и спомагателно оборудване;

•дават дежурства в машинни отделения, наблюдават и контролират работата на двигатели, машини и спомагателно оборудване.

Примерни длъжности в единичната група:

–Главен механик, кораб

–Механик, плаващо техническо средство

Не включва:

–Инженер, корабостроене и кораборемонт – 2144

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , , , , .