Skip to contentКРИТЕРИИ за подбор на кандидати по Програма „Старт на кариерата” през 2014 г.

Приложение № 1

към Заповед № РД01-631 от 29.08.2014 г.

на министъра на труда и социалната политика

КРИТЕРИИ

за подбор на кандидати по Програма „Старт на кариерата”  през 2014 г.

Кандидатите за участие в Програма „Старт на кариерата”, през 2014 г., трябва да отговарят на следните изисквания:

  1. 1. Критерии за кандидатстване

А. Минимални изисквания за достъп на кандидатите за участие в подбора:

►       Да са младежи до 29 ненавършени години до 30.09.2014 г. включително;

►       Да притежават висше образование, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място;

►       Да бъдат регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” като безработни или заети;

►       Да не притежават трудов стаж по придобитата от висшето образование специалност.

Забележка:

В случай, че кандидатите не отговарят на посочените изисквания, същите не се допускат до участие в подбора.

Б. Документи, които лицата задължително следва да представят в дирекции “Бюро по труда” в срок до 30.09.2014 г. при кандидатстване, с оглед допускане до участие в подбор:

►       Заявление за включване в програмата с посочване на ведомствата, за които кандидатстват и работните места, по образец, публикуван на интернет-страницата на АЗ;

►       Автобиография (Европас формат) http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp (с посочване на настоящ адрес и телефон за връзка, образование, компютърна грамотност, степен на владеене на чужд(и) език(езици);

►       Документ за завършено висше образование (копие от диплома или един от следните документи: уверение или академична справка, издадени от съответното висше училище). Кандидатите, завършили висше образование в чуждестранни висши училища, следва да представят удостоверение за признаване на придобитото висше образование от МОН.

►       Документ за правоспособност (ако работодателят е поставил такова изискване при обявяване на работното място).

Забележки:

Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но до две работни места при един работодател по Програмата.

Комплектът документи се подава в един екземпляр.

  1. 2. Критерий за подбор за дадено работно място

Към интервю за започване на работа се насочват кандидатите, които притежават висше образование по специалности, посочени от работодателя или по специалности в професионалното направление, посочено от работодателя и отговарят на допълнителните изисквания за владеене на чужд език и компютърна грамотност, посочени от работодателят.

Подобни документи

Публикувано в Указания.

Етикети , , .