Skip to contentЛечение и профилактика на осигурените работещи в санаториуми на НОИ

От 2012 г.осигурените работещи могат да възстановяват здравето си евтино в 47 санаториума на  НОИ.Предвидената за целта сума е 15,3 млн. лв., която по предварителни разчети ще стигне за близо 40 000 души. Санаториумите са към 14 юридически дружества. За първи път са сключени договори с базите на Медицинския институт на МВР в Хисар, Банкя и Варна, както и с Националната специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация.

Програмата е за 10 дни, както и досега. Освен нощувки без пари излизат по 4 диагностични и терапевтични процедури дневно. НОИ поема и по 5 лв. за храна дневно. Останалото се доплаща от почиващия, като сумата е различна в зависимост от категорията на заведението.

Основното изискване за достъп до програмата са платени за последните 6 месеца осигуровки за общо заболяване и трудова злополука. Нужно ае направление от личен лекар или от специалист, с което да е удостоверена диагнозата, изискваща съответната рехабилитация.

Националният осигурителен институт (НОИ), чрез неговите териториални поделения, осъществява дейност по профилактика и рехабилитация по реда на Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (обн., ДВ, бр. 17 от 23.02.2007 г., изм., ДВ, бр. 6 от 2009 г. и бр. 2 от 2010 г.) на определен контингент лица:
1. осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест;
2. получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, не са осигурени и срокът на инвалидността в експертното решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия, не е изтекъл.
Лицата по точка 1 придобиват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация, ако за тях са били внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни калeндарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията. В периода от шест календарни месеца се включва времето:
1. на платените и неплатените отпуски за отглеждане на дете;
2. на платените и неплатените отпуски за временна нерабо-тоспособност и за отпуск за бременност и раждане;
3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
4. през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на дете и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на дете, през които не са имали право на обезщетение.
Изискването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца не се отнася за лица с увреждания, резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест.
Лицата, осигурени само за трудова злополука и професионална болест, имат право на парични помощи за профилактика и рехабилитация само при случаи на трудова злополука и професионална болест.
Паричната помощ за всяко правоимащо лице включва:
1. средствата за не повече от общо 4 основни диагностични и терапевтични процедури дневно (вкл. прегледите и изследванията);
2. средствата за нощувки по цени, определени в договора между Националния осигурителен институт и юридическите лица, без доплащане от правоимащите лица във връзка с различното обзавеждане на стаите от договорите;
3. частична парична помощ за хранене в размер на 5,00 лв. за един храноден. За деня на постъпване и деня на напускане Националният осигурителен институт заплаща общо 5,00 лв. частична парична помощ за хранене.
Лицата получават право на парични помощи за профилактика и рехабилитация еднократно в една календарна година за 10 дни престой.
Резервации за постъпване при изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация (заведения) се правят от лицата. Националният осигурителен институт не носи отговорност за всички проблеми, свързани с тях.
Преди извършване на резервации е необходимо лицата да се информират от териториалните поделения на Националния осигурителен институт за:
1. условията и реда за ползване на правото на парична помощ за профилактика и рехабилитация;
2. заболяванията и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация.
При извършване на резервации е необходимо лицата да се информират от изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация за размера на сумата, която ще доплащат за един храноден. Националният осигурителен институт няма отношение към формиране на размера на сумата за доплащане на храната.
Необходими документи за издаване на удостоверение за ползване на паричната помощ за профилактика и рехабилитация:
1. Медицинско направление.
Правото на парични помощи за профилактика и рехабилитация се ползва след преценка на лекуващия лекар за необходимостта от провеждане на профилактика и рехабилитация, която се отразява в медицинско направление (Бл. МЗ № 119á98).
Медицинското направление се издава от лекуващия лекар в два екземпляра и в него той документира заболяването, за което е необходимо провеждане на профилактика и рехабилитация, придружаващите заболявания, ако има такива, медицинските мотиви за рехабилитацията, както и съответните медицински изследвания.
Медицинското направление трябва да е издадено не по – рано от 30 календарни дни преди датата на постъпване при съответния изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация.
2. Документ за самоличност.
3. Документ по образец, удостоверяващ осигурителните права на лицето (Приложение № 1)*.
4. Лична амбулаторна карта и/или медицинска документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето – епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.
Лицата трябва да представят цялата медицинска документация, която доказва наличието на заболяването, отразено в медицинското направление като показано за вторична профилактика и рехабилитация.
5. Лицата с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто представят и експертно решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия, както и декларация по образец, че не са осигурени (Приложение № 2)*.
6. Лицата, претърпели трудова злополука, представят и разпореждане за приемане на злополуката за трудова.
7. Лицата с професионална болест представят и експертно решение за признаване на професионална болест.
Лицата представят описаните документи в териториалното поделение на Националния осигурителен институт по постоянен или настоящ адрес в срок до 10 работни дни преди датата на постъпване при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация.
При получаването на удостоверенията за профилактика и рехабилитация лицата, осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, попълват декларация по образец. В нея декларират, че при прекратяване на трудовия договор или осигуряването им към датата на постъпване в изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация няма да ползват правата, предоставени им с удостоверението. Бланката на декларацията се предоставя от длъжностните лица на съответното териториално поделение.
Удостоверение не се издава на лица със здравословни противопоказания за провеждане на профилактика и рехабилитация.
Необходими документи за постъпване на лицата при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация:
1. Документ за самоличност.
2. Удостоверение от ТП на НОИ – в два екземпляра.
3. Медицинско направление от лекуващия лекар – в два екземпляра.
4. Лична амбулаторна карта и/или медицинската документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето – епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.
Лица със здравословни противопоказания не се приемат от съответните изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация.
Всяко лице се задължава да спазва посочения в удостоверението срок за рехабилитация, както и да ползва и трите компонента на паричната помощ – медицински процедури, нощувки и частична парична помощ за хранене. При неспазване на тези изисквания, направените разходи са за сметка на лицето.

http://www.rehabilitation.bg/bg-priem-noi.php

Ценова листа на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД.

http://www.rehabilitation.bg/bg-prices-pricelist.php

Публикувано в Указания.

Етикети , , , , .