Skip to contentЛечение и профилактика на осигурените работещи в санаториуми на НОИ

От 2012 г.осигурените работещи могат да възстановяват здравето си евтино в 47 санаториума на  НОИ. Санаториумите са към 14 юридически дружества. За първи път са сключени договори с базите на Медицинския институт на МВР в Хисар, Банкя и Варна, както и с Националната специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация.

Програмата е за 10 дни, както и досега. Освен нощувки без пари излизат по 4 диагностични и терапевтични процедури дневно. НОИ поема и по 5 лв. за храна дневно. Останалото се доплаща от почиващия, като сумата е различна в зависимост от категорията на заведението.

Основното изискване за достъп до програмата са платени за последните 6 месеца осигуровки за общо заболяване и трудова злополука. Нужно  е направление от личен лекар или от специалист, с което да е удостоверена диагнозата, изискваща съответната рехабилитация.

Условия за ползване на паричната помощ за профилактика и рехабилитация

Паричните помощи за профилактика и рехабилитация се разходват по условията и реда, определени с Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (обн., ДВ, бр. 17 от 23.02.2007 г., изм., бр. 6 от 2009 г. и бр. 2 от 2010 г., изм. и доп., бр. 14 от 2012 г. и бр. 23 от 2014 г., изм., бр. 94 от 2014 г., доп., бр. 4 от 2015 г., изм. и доп. бр. 7 от 2016 г.). Националният осигурителен институт, чрез неговите териториални поделения, финансира и контролира дейността по профилактика и рехабилитация, провеждана за следния контингент лица:

 1. осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест;
 2. получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване и срокът на инвалидността в експертното решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия, не е изтекъл.

Лицата по точка 1 придобиват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация, ако за тях са били внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни калeндарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията. В периода от шест календарни месеца се включва времето:

 1. на платените и неплатените отпуски за отглеждане на дете;
 2. на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане, както и отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст.
 3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
 4. през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на дете и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на дете и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, през които не са имали право на обезщетение.

Изискването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца не се отнася за лица с увреждания, резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест.

Лицата, осигурени само за трудова злополука и професионална болест, имат право на парични помощи за профилактика и рехабилитация само в случай на трудова злополука и професионална болест.

Възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване за 2017 г. е 61 години за жените и 64 години за мъжете.

Паричната помощ за всяко правоимащо лице включва:

 1. средствата за не повече от общо 4 основни диагностични и терапевтични процедури дневно (вкл. прегледите и изследванията) по цени, утвърдени от Надзорният съвет на Националния осигурителен институт;
 2. средствата за нощувки по цена, утвърдена от Надзорният съвет на Националния осигурителен институт, без доплащане от правоимащите лица;
 3. частична парична помощ за хранене в размер на 7,00 (седем) лв. за един храноден. За деня на постъпване и деня на напускане Националният осигурителен институт заплаща общо 7,00 (седем) лв. частична парична помощ за хранене.

Лицата получават право на парични помощи за профилактика и рехабилитация еднократно в една календарна година за 10 дни престой.

Резервации за постъпване при изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация (заведения) се правят от лицата. Националният осигурителен институт не носи отговорност за всички проблеми, свързани с тях.

Преди извършване на резервации е необходимо лицата да се информират от териториалните поделения на Националния осигурителен институт за:

 1. условията и реда за ползване на правото на парична помощ за профилактика и рехабилитация;
 2. заболяванията и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация.
 3. размера на сумата за доплащане за един храноден, която е посочена в договорите, сключени с изпълнителите на дейността за 2017 г.

Всяко лице се задължава:

 1. Да спазва посочения в удостоверението срок за рехабилитация, както и да ползва и трите компонента на паричната помощ – медицински процедури, нощувки и частична парична помощ за хранене. При неспазване на посочените изисквания, направените разходи са за сметка на лицето.

Необходимите документи за издаване на удостоверение за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация са следните:

1. Медицинско направление

Правото на парични помощи за профилактика и рехабилитация се ползва след преценка на лекуващия лекар за необходимостта от провеждане на профилактика и рехабилитация за диагностично уточнено заболяване, която се отразява в медицинско направление Бл. МЗ № 119а’98.

Медицинското направление се издава от лекуващият лекар в два екземпляра и в него той документира заболяването, за което е необходимо провеждане на профилактика и рехабилитация, придружаващите заболявания, ако има такива, медицинските мотиви за рехабилитацията, както и съответните медицински изследвания.
Медицинското направление трябва да е издадено не по-рано от 30 календарни дни преди датата на постъпване при изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация.

2. Документ за самоличност

3. Документ по образец, удостоверяващ осигурителните права на лицето (Приложение № 1)*

Забележка: * Програмата разрешава разпечатване на образеца.

4. Лична амбулаторна карта и/или медицинска документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето – епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.

Лицата трябва да представят цялата медицинска документация, която доказва наличието на заболяването, отразено в медицинското направление като показано за вторична профилактика и рехабилитация.

5. Eкспертно решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия – за лицата с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.

6. Разпореждане за приемане на злополуката за трудова - за лицата, претърпели трудова злополука.

7. Експертно решение за признаване на професионална болест - за лицата с професионална болест.

Лицата представят описаните документи в териториалното поделение на Националния осигурителен институт по постоянен или настоящ адрес в срок до 10 работни дни преди датата на постъпване при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация.

При получаването на удостоверенията за профилактика и рехабилитация лицата, осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, попълват декларация по образец. В нея декларират, че при прекратяване на трудовия договор или осигуряването им към датата на постъпване в изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация няма да ползват правата, предоставени им с удостоверението. Бланката на декларацията се предоставя от длъжностните лица на съответното териториално поделение.

Удостоверение не се издава на лица със здравословни противопоказания за провеждане на профилактика и рехабилитация.

Необходими документи за постъпване на лицата при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация:

 • Документ за самоличност.
 • Удостоверение от ТП на НОИ – в два екземпляра.
 • Медицинско направление от лекуващия лекар – в два екземпляра.
 • Лична амбулаторна карта и/или медицинската документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето – епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.

Лица със здравословни противопоказания не се приемат от съответните изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация.

Приложение № 1

Изх. №………………/……………….                   към чл. 7, ал. 1, т. 4

С Л У Ж Е Б Н А    Б Е Л Е Ж К А

Настоящата се издава на ……………………………………………………………………………………………………………..

/трите имена на лицето/

ЕГН ……………………………………………… в уверение за това, че същият/та е осигурен/а от ………………………………………………………………….., работи като ………………………………………………

(предприятие, учреждение, организация, фирма) (длъжност)

седалище ……………………………………………………………………………………………………………………………………,

адрес на управление ……………………………………………………………………………………………………………………,

ЕИК/ЕИК по БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ ………………………………….., телефон за контакт …………………………..

Същият/та е осигурен/а за следните рискове:

(вярното се отбелязва с Х)

1. Общо заболяване и майчинство

2. Трудова злополука и професионална болест

Осигурителният стаж за периода от ………………….. до ………………….. е непрекъснат като:

(попълва се за 6 последователни календарни месеца, предхождащи месеца на провеждане на профилактиката и рехабилитацията)

- за периода от ………………….. до ………………….. времето се включва на основание чл. 13в, ал. 1, т. 1 – 4 КСО*;

- за периода от ………………….. до ………………….. осигурителните вноски са внесени;

(попълва се за осигурените лица по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 КСО)

- за периода от ………………….. до ………………….. осигурителните вноски са дължими**;

(попълва се за осигурените лица по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 КСО)

- за периода от ………………….. до ………………….. осигурителните вноски са внесени.

(попълва се за самоосигуряващи се лица)

Гл. счетоводител: ………….....…………. …………….. Ръководител: …….……………....…..….  ….………….

(име и фамилия)          (подпис)                                                            (име и фамилия)             (подпис)

(печат)

*    Когато в осигурителния стаж през 6-те последователни календарни месеци, предхождащи месеца на издаване на документа е включено време само на основание чл. 13в, ал. 1, т. 1 – 4 КСО, останалите данни не се попълват.

**   За лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5 и 9 от КСО осигурителните вноски са дължими само ако са получили възнагражденията си за периода.

За лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 6, 7 и 8 и чл. 4, ал. 2 от КСО осигурителните вноски са дължими когато възнагражденията са получени, начислени, но неизплатени или неначислени.

За лицата по чл. 4, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от КСО осигурителните вноски са дължими когато възнагражденията са получени или начислени, но неизплатени.

__________________________

Контролните органи на НОИ съставят на физическите лица или на юридическите лица ревизионни актове за начет за причинените от тях щети на ДОО от неправилно извършени осигурителни разходи, включително от неправилно удостоверяване на осигурителен стаж. (чл. 110, ал. 1 от КСО).

Във филиалите на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД на свободен прием могат да постъпят за лечение български и чуждестранни граждани.

Ценова листа

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СВОБОДЕН ПРИЕМ – КЗУ*

> Медицинско направление /бланка на МЗ № 119/ издадено от лекуващия лекар /или специалист – срок на валидност до 3 месеца от датата на издаване;

> Пълна медицинска документация включваща: епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и др. /при необходимост/;

> Решение на НЕЛК/ТЕЛК/за временна или трайна нетрудоспособност/ако има такова/;

> За пациенти над 70 годишна възраст – кардиологичен статус за показаност от личен лекар или кардиолог, актуализиран преди датата на постъпване/

* КЗУ – Комплексна здравна услуга, която включва – нощувка, храна (закуска, обяд, вечеря) и до 4 рехабилитационни процедури на ден.

Подобни документи

Публикувано в Указания.

Етикети , , , , , .