Skip to contentЛиценз за социални услуги за деца

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
ЛИЦЕНЗ
за социални услуги за деца
№ ………….. дата………………..
Дата на валидност на лиценза: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Издадена на: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Обхват на лиценза: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Притежателят на лицензът се задължава:
1. да спазва законовите разпоредби на Република България и при осъществяване на своята дейност да зачита правата на всяко дете и да не допуска дискриминация по смисъла на Закона за защита от дискриминация;
2. да предоставя социални услуги, които отговарят на критериите и стандартите, определени в наредба за критерии и стандарти за социални услуги за деца.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО:

Публикувано в Без категория и заповеди.

Етикети .