Skip to contentМолба за издаване на скица на имот

ДО
НАЧАЛНИКА НА
ОТДЕЛ „КАДАСТЪР и РЕГУЛАЦИЯ“

гр…………………………………………

МОЛБА

от …………………………………………………………………………………………………………………..

ЖИВУЩ/а/ УЛ./Ж.К./………………………………………………………………. №……. БЛ. ………..

ВХ……………….., ЕТ…………………., АП……………….., гр. …………………………………………….

ГОСПОДИН НАЧАЛНИК,

СОБСТВЕНИК СЪМ НА ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ НА АДРЕС:

УЛ. /Ж.К./……………………………………………………………………………………… № …….. БЛ. …………

ВХ. ……………….., ЕТ. …………………., АП. ………………., КВ. ………………………………………………..

ПАРЦЕЛ ……………………………………………….. МЕСТНОСТ ……………………………………………..

/или/ ЖИЛИЩЕН БЛОК № ……………………….., ВХ. …………………………, ЕТ. ……………..

МОЛЯ, ДА МИ БЪДЕ ИЗДАДЕНА:

- СКИЦА НА ИМОТА.

СЪЩАТА ЩЕ МИ ПОСЛУЖИ ПРЕД: ………………………………………………………….

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. НОТАРИАЛЕН АКТ ………………………………………
2. СКИЦА НА ИМОТА;
3. РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ;
4. РЕШЕНИЕ НА СЪДА;
5. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ;
6. ДРУГИ ………………………………………………………….

Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

Етикети .