Skip to contentМолба за отпуск за кандидатстване във ВУЗ

Молба за отпуск за изпит

ДО
г-н (г-жа) ……………………………………

ръководител, директор, управител
на ……………………………………………..
гр. (с.) ……………………………………….

МОЛБА
от …………………………………………………………………………………………………………………………………….
/трите имена по документ за самоличност/
ЕГН ……………………………………., живущ в гр. (с.) …………………………………………………………………..
ул. …………………………………………………………., № ……., бл. ……., вх. ……., ет. ……………………………
на длъжност …………………………………., в ………………………………………………………………………………/цех, отдел, звено/

Уважаеми(а) господин(жо) ……………………………………………………………………………………..,

На основание чл.170, ал.1 от КТ, моля да ми бъде дадено съгласие за явяване на приемен изпит в ……………………….,
…………………………………………………………………………………………………………….
/наименование на учебното заведение или заведения, ако се кандидатства в повече/
в което (които) кандидатствам за учебната 20…/20… г. ………………………………………………………..
форма на обучение.

Прилагам:
1. …………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………..
описват се документите, които се прилагат и които удостоверяват кандидатстването и датите на изпитите

гр.(с) ………………………….. ПОДПИС: ………………….
………………………… 20… г.

Подобни документи

Публикувано в Молби и заявления.

Етикети , , , .