Skip to contentМОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ

Еднократна целева помощ за ученици по реда Закона за семейни помощи за деца се отпуска въз основа на молба-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика.Молбата се получава от Дирекция“Социално подпомагане“ по постоянен адрес.
Към молба-декларацията се прилагат следните документи:
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията – за лицата, работещи по трудови или по служебни правоотношения;
2. удостоверение, че детето (децата) е записано в първи клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
3. копие от заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (в случаите по чл. 10а, ал. 4 ЗСПД );
4. удостоверение за раждане на детето (за справка);
5. лична карта (за справка);
Молба-декларацията се подава след записване на детето в първи клас, но не по-късно от края на септември на текущата учебна година, с изключение на случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна година.
Еднократната целева помощ за ученици се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции през месеца, следващ месеца, през който е подадена молба-декларацията

Домакинствата ще могат да получат сумата ако средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 350 лв.Размерът на помощта е 150 лв. и се изплаща през месеца, следващ месеца, през който са подадени документите.

Приложение №6 към т.6

ДО

ДИРЕКТОРА

НА  ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”

ГРАД……………………..

МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ

От …………………………………………………………………………….., ЕГН ……………………….,

(Име, презиме, фамилия)

Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,

ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,

бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: …………………….

Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………

Гражданство: ……………………………

Осигурен ………………….. ……………………………………………….ДА/НЕ

Пенсионер …………………………………………………………………..ДА/НЕ

Самоосигуряващ се ……………………………………………………………ДА/НЕ

Неосигурен …………………………………………………………………..ДА/НЕ

Учащ се редовна форма на обучение…………………………………..ДА/НЕ

- във ВУЗ………………………………………………………………….ДА/НЕ

- в колеж ………………………………………………………………….ДА/НЕ

- в средно учебно заведение……………………………………….ДА/НЕ

Семейство на роднини, близки или приемно семейство,

в което е настанено детето по реда на чл.26 от Закона

за закрила на детето…………………………………………………ДА/НЕ

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Семейно положение: ……………………………………………

2. Съпруг(а): ………………………………………………………………….., ЕГН ……………………….,

(Име, презиме, фамилия)

Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,

ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,

бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: …………………….

Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………

Гражданство: …………………………..

Осигурен ………………….. ……………………………………………….ДА/НЕ

Пенсионер …………………………………………………………………..ДА/НЕ

Самоосигуряващ се ……………………………………………………………ДА/НЕ

Неосигурен …………………………………………………………………..ДА/НЕ

Учащ се редовна форма на обучение……………………………………ДА/НЕ

Семейство на роднини, близки или приемно семейство,

в което е настанено детето по реда на чл.26 от Закона

за закрила на детето………………….……………………………….ДА/НЕ

3.     Деца (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, настанени по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето):

Име, презиме, фамилия ЕГН Удостоверение за раждане  №/дата Гражданство
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4. Детето/децата ми не е/не са настанено/и за отглеждане в специализирана институция за деца, в социална услуга от резидентен тип, в семейство на роднини или близки, или в приемно семейство на пълна държавна издръжка.

5. Детето/децата ми е/са записано/записани за първи път в държавно/общинско училище за обучение в първи клас на учебната 200…/200…година.

6. Отглеждам детето/децата си в страната.

7. Брутният доход на семейството ми за предходните дванадесет месеца е:

Месец, година Брутен доход ( цифром ) Брутен доход ( словом )
Общо
Средномесечно

В това число доходи от:

­І. Брутни доходи на семейството, облагаеми по

Закона за данъците върху доходите на физическите лица                                        ………………………………лв.;

ІІ. Пенсии, без добавката за чужда помощ на инвалидите по чл. 103 от

Кодекса за социално  осигуряване                                                                             ………………………………лв.;

ІІІ. Обезщетения:

1. обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване                   ……. ………………………..лв.;

2. обезщетения за майчинство                                                                                     …………………………..…лв.;

3. обезщетения за безработица                                                                                    ………………………….….лв.;

ІV. Помощи /с изключение на помощите и добавките, получени по Закона за

семейни помощи за деца/                                                                                              ………………………..……лв.;

V. Стипендии /с изключение на стипендиите на учащите се

до завършване на средно образование, но не повече от

20-годишна възраст/                                                                                                       ……………………………..лв.;

8. Известно ми е, че молба-декларацията се подава еднократно след записване на детето/децата ми в първи клас, но не по-късно от края на м. септември на текущата учебна година.

9. Известно ми е, че ако детето/децата ми не постъпи/ят в училище, ще възстановява получената помощ.

10. Известно ми е, че при промяна на обстоятелствата, при които е отпусната помощта се задължавам да уведомя дирекция “Социално подпомагане” в 7-дневен срок.

11. Известно ми е, че за неверни данни, посочени в молба-декларацията, нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Прилагам следните документи:

1.      Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията – за лицата, работещи по трудови или по служебни правоотношения;

2.       Копие от удостоверение за раждане на детето/децата (за справка);

3.       Копие от заповед на директора на дирекция “Социално подпомагане”/решение на съда за настаняване на детето/децата в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (само в случаите по чл. 10а, ал. 4 от ЗСПД);

4.   Удостоверение от държавно или общинско учебно заведение, че детето/децата е/са записано/и като ученик/ци в І-ви клас;

5.     Протокол от ЛКК в случаите по чл.31, ал.3 от ППЗСПД;

6.     Лична карта (за справка);

7.        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Желая сумата да ми бъде преведена по банков път ………………………….. ДА/НЕ.

IBAN

Банка …………………………………………………………………;

Банков клон……………………………………………………….;

Дата ………….200.. г.                                                        Декларатор: 1. …………………………….

Гр. …………………..                                                                               2. …………………………….

Длъжностно лице, приело молба-декларацията:……………………………………………………………

/ име, подпис/

Дата ……………200.. г.

Гр. ……………………

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:

Семейството има/няма право на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година в размер на ……………………………..лв. на основание чл. 10а, ал. ……. от Закона за семейни помощи за деца.

В т. ч. под формата на социална инвестиция:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Мотиви при отказ:…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….

Дата ……………200.. г.                                                     Име, длъжност: ………………………………………………..

Гр. ……………………                                                       Подпис:…………………………………

Указания за попълване и подаване на молба-декларация

Молба-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на Закона и се подава по постоянен адрес пред съответната дирекция “Социално подпомагане”.

Към молба-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.

Подобни документи

Публикувано в Бланки, Декларации, Молби и заявления.

Етикети , , .