Skip to contentМОТИВИРАНО ИСКАНЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за ДТВ

Изх. № ……………….

МОТИВИРАНО ИСКАНЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ

от …………………………………………………………………………………..

(име, презиме, фамилия)

Директор на ……………………………………………………………………….

………………………………………………… район …………………….

(училище/обслужващото звено, район)

и от …………………………………………………………………………………

(главен счетоводител на училището; телефонен № за връзка)

за допълнителни (трудови) възнаграждения /ДТВ/ през учебната ………….. г. (или календарна година) по раздел …… , т. … , б. „ … “ от Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена, утвърдени със заповед

№ ……………………………………20…. г. на министъра на МОН.

Показатели Данни
1. Основание за разпределяне на допълнителното възнаграждение по Вътрешни правила за работната заплата в училището / обслужващото звено чл. ………….

ал. …………

т. …………..

(ако е договорено такова)

2. Наименование на допълнителното възнаграждение (за съответното училище / обслужващо звено):

(съгласно текущата заповед на министъра на образованието и науката)

за …………………………………………………………….

……………………………………………………………….

Среден размер на ДТВ за щатния персонал:

……………………… лв. (ако се изплаща такова)

3. Горепосоченият среден размер на допълнителното възнаграждение е изплатено на персонала на училището/ обслужващото звено със заповед на директора: № …………………

от ………………… (ако се изплаща такова)

4. Наличие на просрочени задължения – размер в % от годишния бюджет няма / има

………………………%

(излишното се зачерква)

5. Наложено дисциплинарно наказание на директора по чл.188, т. 2 от Кодекса на труда няма / има

от …………..20….. г.

(излишното се зачерква)

6. Предложение за размер на ДТВ за директора на училището/обслужващото звено:

………………… лв.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ………………………… ДИРЕКТОР: …………………………………..

(подпис) (подпис и печат)

Дата: ……………………………….

________________________________________________________________________________

Забележка: Попълват се задължително всички полета и атрибути! В редовете, за които не се изисква посочената информация по заповед с записва „няма“.

Представя се до 10-то число на месеца, в 1 екземпляр в РУО – …………………. , Деловодство

Подобни документи

Публикувано в Бланки, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , .