Skip to contentМотивирано предложение за преместване на ученик

Мотивирано предложение за преместване на ученик по чл. 107 от Наредба №10

Във връзка с обхвата на учениците и минимизиране на риска от отпадане   съгласно чл. 108, ал. 3 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование при преместване на ученик в риск от отпадане, за когото са предприети мерки за предотвратяване на отсъствията по неуважителни причини, директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, задължително информира началника на регионалното управление на образованието. Когато приемащото училище е в друга област, началникът на регионалното управление на образованието информира началника на регионалното управление на образованието, на чиято територия е училището, в което ученикът се премества.

Свали документ

Свали документ

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (публ. 13.09.2019 г.)

………………………………………………………………………………………………………………………….

(вид, наименование и адрес на училището)

Изх. № ………………………

ДО

МИНИСТЪРА НА

ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

БУЛ. „ДОНДУКОВ №2А

ГР. СОФИЯ

ЧРЕЗ НАЧАЛНИКА НА РУО – ………………………….

МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от    ……………………………………… – директор на …………………………………………………

(име и фамилия )                                                         (вид и наименование  на училището, населено място, община, област)

……………………………………………………………………………………………………………….

(електронен адрес и телефон за връзка)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Във връзка с получено заявление с вх. № ……..……………………… от ……………………..………… – родител на ………………………………………………… ………………, моля на основание чл. 61, ал. 5 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование да разрешите увеличаване броя на учениците в ……….. клас, паралелка ………, по профил/професия, специалност от професия ………………………………………….от ………… на …………………………………………………

Ученикът/чката отговаря на изискванията на чл. 107а, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 4 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование.

Постоянният или настоящият адрес на ученика/чката е променен от……………………….

(населено място)

в ………………………/ не е променян.

Ученикът/чката е приета по държавен план-прием в ………………………………………………………………. Минималният бал на последния класиран

(вид и наименование  на училището, населено място)

в паралелката, в която иска да бъде записан/а ученикът/чката е ……………………………., а балът на ученика/чката, желаещ/а да се обучава в посочената паралелка  е ………………………… (при училища, осъществяващи прием на квотен принцип посоченият бал следва да е съобразен с пола на кандидата).

Физическата среда на училището позволява обучение на по-голям брой ученици и това няма да се отрази на качеството на образователния процес.

Моля за Вашето решение.

Директор на …………………………:

(име, фамилия и подпис)

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .