Skip to contentНаредба за кандидатстване,подбор и утвърждаване на приемни семейства

Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях

Обн. ДВ. бр.100 от 12 Декември 2006г.

http://sacp.government.bg/normativna-uredba/podzakonovi/kandidatstvane-priemni-semeistva/

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1

До
……………………………….
……………………………….
гр./с. ……………………….
ЗАЯВЛЕНИЕ
1. Кандидат:
Име, ЕГН Образо- Место- Граж-
презиме и вание работа данство
фамилия
Адрес: ………………………………………………………………………………………….
Телефон: …………………………………………………………………………………….
На какъв език се говори в семейството: ……………………………………….
Владеете ли български език добре: ……………………………………………….
Религия: ………………………………………………………………………………………
2. Желая да полагам приемна грижа като:
а) приемно семейство;
б) професионално приемно семейство.
3. Финансово и икономическо състояние:
а) среден месечен доход на член от семейството
в лв.: …………………………………………………………………………………………….
б) жилище: собствено (под наем), брой стаи ………………………………….
в) други непарични доходи …………………………………………………………….
г) трудова заетост …………………………………………………………………………..
4. За какво дете бихте искали да се грижите?
възраст на детето/децата ……………………………………………………………….
брой деца ………………………………………………………………………………………
предпочитания към пола на детето ………………………………………………..
5. Можете ли да се грижите за дете:
а) с физически увреждания Да Не
б) с умствени увреждания Да Не
в) имащо нужда от лечение Да Не
г) имащо нужда от допълнително
обучение Да Не
д) физически малтретирано в
миналото Да Не
е) преживяло сексуално насилие Да Не
ж) жертва на трафик Да Не
6. Непълнолетни деца, живеещи в семейство:
Име Пол Дата на Образо- Връзка с
раждане вание кандидата
1.
2.
3.
7. Други деца на кандидата – които не живеят в дома или са починали:
Име Пол Дата на Образо- Връзка с При-
раждане вание кандидата чина
1.
2.
8. Други членове на домакинството, включително пълнолетни синове и дъщери, живеещи в дома:
Име Пол Дата на Образо- Връзка с
раждане вание кандидата
1.
2.
9. Били ли сте осъждани? Ако отговорът е „да“, напишете кога и защо:
Кандидат 1: Да Не
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Кандидат 2: Да Не
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Има ли образувано срещу Вас наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер? Ако отговорът е „да“, напишете кога и защо:
Кандидат 1: Да Не
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Кандидат 2: Да Не
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
10. Какво е здравословното Ви състояние в момента? Какви хронични заболявания имате?
Кандидат 1: Да Не
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

Приложение № 2 към чл. 9, ал. 1, т. 1

Кандидат 2: Да Не
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
11. Индивидуални препоръки (Назовете двама поръчители, които могат да дадат информация за Вас.):
1. Име:
…………………………………………………………………………………………..
Адрес:
…………………………………………………………………………………………..
Телефон:
…………………………………………………………………………………………..
2. Име:
…………………………………………………………………………………………..
Адрес:
…………………………………………………………………………………………..
Телефон:
…………………………………………………………………………………………..
12. Причини, поради които кандидатствате за приемно семейство:…………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Известно ми е, че за декларираните неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: …………. Подписи: 1. ……………
2. ……………

Приложение № 3 към чл. 9, ал. 1, т. 3

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СРЕЩИ С КАНДИДАТ ЗА ПРИЕМНО СЕМЕЙСТВО
Име на социалния работник: …………………………………………………….
Доставчик на услугата „приемна грижа“: …………………………………
Подробности за кандидата
1. Име на кандидата ………………………………………………………………..
2. Дата на раждане …………………………………………………………………
3. Етнически произход ……………………………………………………………
4. Език, използван в домакинството …………………………………………
5. Религия ………………………………………………………………………………..
6. Трудова заетост/Работно време …………………………………………….
7. Адрес:
Град (село) ……………………………………………………………………………..
Община ……………………………………………………………………………………
Улица, № ………………………………………………………………………………..
Телефон ……………………………………………………………………………………
8. Деца, живеещи с кандидата
Име ………………………………………………………………………………………
Възраст …………………………………………………………………………………..
Дата на раждане/Връзка с кандидата/Вид училище
…………………………………………………………………………………………..
9. Кой се грижи за децата, докато родителите са на работа?
…………………………………………………………………………………………..
10. Други деца на кандидата (живеещи другаде или починали)
Име/Дата на раждане/Местонахождение
…………………………………………………………………………………………..
11. Ако някое от децата на кандидата е било настанено за известно време в специализирана институция, дайте подробности за това:
Име ………………………………………………….Продължителност
на престоя ……………………………………………………………………….
Причини за настаняването ………………………………………………………………………………………..
12. Други възрастни, живеещи с кандидатите (включително пълнолетни деца, живеещи в жилището)
Име/Дата на раждане/Връзка с кандидатите
…………………………………………………………………………………………..
13. Жилище (вид на жилището, брой стаи, условия за нощуване на настаненото дете) ……………………………………………………………………….
14. Квартал (опишете квартала: включително етническия състав, обществените институции, като училища, медицински служби и местата за развлечение) ……………………………………………………………………….
15. Съпрузи – кандидати за приемно семейство (от колко години са семейство и дата на сключване на брак) ……………………………………………………………………….
16. Има ли някой от кандидатите предишен брак
…………………………………………………………………………………………..
17. Лични препоръки:
Поръчител 1:
Връзка с кандидата
От колко време се познава с кандидата
Задоволителна ли е препоръката ДА/НЕ
Други бележки относно даващия препоръката или самата препоръка
Поръчител 2:
Връзка с кандидата
От колко време се познава с кандидата
Задоволителна ли е препоръката ДА/НЕ
Други бележки относно даващия препоръката или самата препоръка
18. Здравословно състояние:
а) Деца, живеещи в домакинството – забележки за тяхното здраве или приспособяване
б) Има ли някой друг възрастен член на семейството физически, психически или емоционални проблеми?
в) Отношение на семейството към здравето и лечението
Подпис:
Дата:

Приложение № 4 към чл. 11, ал. 1

Препоръка за кандидат за приемно семейство
1. Имена на кандидата:
1. ……………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………..
Адрес: ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
2. Имена на поръчителя: …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Адрес: ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
3. Откъде познавате кандидата за приемно семейство?
4. Откога познавате кандидата за приемно семейство?
5. Умее ли кандидатът да разбира децата и да се сприятелява с тях?
6. Според Вас кандидатът способен ли е да бъде приемно семейство на дете в риск?
7. Кандидатът би ли приел подкрепа от приятели и/или от социалния работник? Би ли приел съвет от тях?
8. Има ли основание да се предполага, че кандидатът би могъл да малтретира детето физически, психически или сексуално?
9. Като поръчител на кандидата считате ли, че той би могъл да бъде приемно семейство?
Подпис на поръчителя: …………………………………………………………….
Дата: ………………………………………………………………………………………..
Социален доклад въз основа на оценката на кандидата
1. Данни за кандидата:
Име, ЕГН Семейно Образо- Про- Место-
презиме положе- вание фесия работа
и фами- ние
лия
1.
2.
Настоящ адрес: …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Телефон: ……………………………………………………………………………….
2. Други членове в семейството: ……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
3. Кога и с кого са провеждали срещите: …………………………………
………………………………………………………………………………………………..
4. Основни данни за кандидата: ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
(детство, училищни години, отношение с родителите, братя и сестри и др.; професионален път – кратко описание; религия; културна среда, език)
5. Социална мрежа за подкрепа: ………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
(роднини, съседи, приятели; свободно време, интереси; има ли други възрастни в семейството)
6. Други данни за семейството: ………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
(предишни връзки, деца от тях, отношения; кога са сключили брак, стабилна ли е семейната връзка; деца в семейството)
7. Жилище и неговото разположение: …………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
(достатъчна ли е жилищната площ; има ли основните битови условия – вода, санитарен възел, отопление; как е обезопасен домът; разположение спрямо училище, транспорт, лекарско обслужване)
8. Възгледи за отглеждането и възпитанието на
детето: …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
(смятат ли, че детето има право на мнение; какви възпитателни методи използват; как се отнасят към наказанията)
9. Мотиви за кандидатстване за приемно семейство: ………………
………………………………………………………………………………………………..
(защо кандидатстват; какво ще предложат на детето)
10. Отношение към процеса на проучване: ……………………………..
………………………………………………………………………………………………..
(търсят ли допълнителна информация; склонни ли са за сътрудничество със социалните работници и с родителите на детето; кандидатите непосредствени и открити ли са)
11. Резултат от оценката и становище по чл. 9, ал. 1, т. 4: ………….
………………………………………………………………………………………………..
12. Заключение и препоръка на социалния работник: ……………….
………………………………………………………………………………………………..
Социален работник:
………………………………………………………………………………………………..
(подпис, име и длъжност на лицето, изготвило социалния доклад)
Дата: ……………………………………………………………………………

Подобни документи

Публикувано в Декларации, Закони и правилници, Молби и заявления, Наредби, Наредби и постановления.

Етикети , , , , .