Skip to contentНАРЕДБА ЗА КОНТРОЛА И ОПАЗВАНЕТО НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

НАРЕДБА № 1 ОТ 30 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА КОНТРОЛА И ОПАЗВАНЕТО НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

http://www.nug.bg/docs/lang/1/cat/3/index

Приложение № 1 към чл. 23, ал. 2, т. 1

РАЗРЕШИТЕЛНО
за достъп до горски територии
Рег. №………………………./………………………………………………………………… 20……г.
На основание заявление с вх. № ……………………………………………………………от
………………. 20….. г. се разрешава достъпът до ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(посочва се обект, маршрут, горски път, имот, кад. №, подотдел, местност, землище)
на следното пътно превозно средство:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(марка, модел)
рег. №………………………………………………………………………………………………………,
собственост на ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Настоящото разрешително е:
Срочно, със срок на валидност от ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………… до………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Безсрочно (в случаите по чл. 148, ал. 4 ЗГ).
Указания: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(попълва се при необходимост)
Издал Подпис
разрешителното: …………………………………………… и печат: ………………………………………….
(длъжност)
……………………………….
(име, фамилия)

Приложение № 2 към чл. 23, ал. 2, т. 2

РАЗРЕШИТЕЛНО
за достъп до горски територии
Рег. №………………………./………………………………………………………………… 20……г.
На основание заявление с вх. № ……………………………………………………………от
………………. 20….. г. се разрешава достъпът до ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(посочва се обект, маршрут, горски път, имот, кад. №, подотдел, местност, землище)
с товарни превозни средства и пътни превозни средства
с животинска тяга на: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН …………………………………………………………………………………………………………,
л. к. № …………………….., издадена от …………………………………………………………………………………………………………………………
на ……………………………………………………………………………………………………………,
управител/представител на ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(наименование на юридическото лице)
ЕИК: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Телефон/мобилен: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Настоящото разрешително е:
 Срочно, със срок на валидност от ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………….до……………………………………………………………………………………………………………………..
 Безсрочно (в случаите по чл. 148, ал. 4 ЗГ)
Указания: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(попълва се при необходимост)
Издал Подпис
разрешителното: …………………………………………… и печат: ………………………………………….
(длъжност)
……………………………….
(име, фамилия)

Приложение № 3 към чл. 51, ал. 1

Публикувано в Бланки, Наредби и постановления.

Етикети , , .