Skip to contentНАРЕДБА ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА СЪС СОП И/ИЛИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

НАРЕДБА № 6 ОТ 19.08.2002 Г. ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И/ИЛИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 83 от 30.08.2002 г.

т. 4, р. 1, № 202

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят държавните образователни изисквания за

обучението на деца със специални образователни потребности и/или с хронични

заболявания, както и спецификата в устройството, структурата и дейността на

специалните детски градини, училища и обслужващи звена в системата на

народната просвета.

Чл. 2. (1) Децата със специални образователни потребности и/или с хронични

заболявания се обучават и възпитават интегрирано в детски градини, училища и

обслужващи звена.

(2) Децата със специални образователни потребности и/или с хронични

заболявания могат да се обучават и възпитават и в специални детски градини,

училища и обслужващи звена.

(3) В специалните детски градини, училища и обслужващи звена се приемат

само деца и ученици, за които всички възможности за обучение и възпитание в

детски градини и училища са изчерпани и при изрично желание на

родителите/настойниците.

Чл. 3. Специалните детски градини са за деца със сензорни увреждания, с

умствена изостаналост, с комуникативни нарушения, с хронични заболявания, с

физически увреждания.

Чл. 4. Специалните училища са за ученици със сензорни увреждания (с

увреден слух, с нарушено зрение), с умствена изостаналост, с комуникативни

нарушения, с хронични заболявания, с физически увреждания, с девиантно

поведение.

Чл. 5. Училищата за ученици с девиантно поведение – възпитателни училища-

интернати, социалнопедагогически интернати, както и домовете за отглеждане и

възпитание на деца, лишени от родителска грижа, уреждат дейността си съгласно

самостоятелни правилници, утвърдени от министъра на образованието и науката.

Чл. 6. (1) В специалните детски градини, училища и обслужващи звена се

осъществяват консултативна, диагностична, корекционно-възпитателна, лечебно__________-

възстановителна, рехабилитационна и профилактична дейности, насочени към

коригиране и компенсиране на съответните увреждания и нарушения и стимулиране

на развитието на децата и учениците.

(2) За осъществяване на посочените в ал. 1 дейности в специалните детски

градини, училища и обслужващи звена се осигуряват подходящи социално-битови

условия, специални учебно-технически средства и апаратура.

Чл. 7. (1) В специалните детски градини, училища и обслужващи звена могат

да се формират групи и паралелки за деца и ученици с множество увреждания.

(2) В специалните детски градини, училища и обслужващи звена се откриват

логопедични кабинети.

(3) В специалните детски градини, училища и обслужващи звена се

осъществява психологична помощ от специалист психолог.

Чл. 8. (1) Децата и учениците с множество увреждания, с умерена и с тежка

умствена изостаналост, с аутизъм се обучават по индивидуални програми за

развитие.

(2) Индивидуалните програми включват следните раздели: общо моторно

развитие, фина моторика, самообслужване, когнитивни умения, езиково-говорно

развитие и комуникация, социални умения, художествена дейност, трудова дейност,

учебна дейност.

(3) Индивидуалните програми се разработват от диагностичния екип на

детската градина и училището по чл. 19, приемат се на педагогически съвет и се

утвърждават от директора.

(4) Индивидуалните програми се разработват за всяка учебна година, като се

отчита динамиката в развитието на децата (учениците).

(5) Учениците, които се обучават по индивидуални програми, получават само

удостоверение за усвоените определени знания и умения, предвидени в

индивидуалните им програми (вж. приложение № 1).

(6) Темите от индивидуалните програми се вписват в материалната книга за

взетите учебни часове или в дневника за всяка паралелка.

Чл. 9. (1) В детските градини, училищата и обслужващите звена, в които се

осъществява интегрирано обучение и възпитание на деца и ученици с увреден слух,

с нарушено зрение, с умствена изостаналост, с комуникативни нарушения, с

хронични заболявания, с физически увреждания, с множество увреждания, се

осигуряват условията, посочени в чл. 6, ал. 2.

(2) Децата и учениците със специфични обучителни трудности се обучават

интегрирано в детски градини и училища и получават психолого-педагогическа

помощ от психолог и логопед.

Чл. 10. В детските градини, училища и обслужващи звена за деца и ученици с

умствена изостаналост, с увреден слух, с нарушено зрение, с комуникативни

нарушения и в оздравителните детски градини и училища освен задължителната

документация съгласно Правилника за прилагане на Закона за народната просвета

(ППЗНП) се води и съхранява и:

1. лично дело за всяко дете (ученик) с постоянен срок за съхранение, което

съдържа:

а) протокол за комплексно психолого-педагогическо изследване съгласно

приложение № 2 (за децата и учениците с умствена изостаналост, с увреден слух, с

нарушено зрение, с множество увреждания, с аутизъм);

б) медицински документ, издаден от съответния лекар специалист, с

приложени резултати от проведените медицински консултации и изследвания в

зависимост от увреждането или нарушението: електроенцефалограма;

психиатричен статус; неврологичен статус; психологичен статус; соматичен статус;

аудиограма; други документи по преценка на лекаря (за децата и учениците с

умствена изостаналост, с увреден слух, с нарушено зрение, с множество

увреждания, с аутизъм);

в) индивидуална образователна програма по чл. 19, т. 5 (за децата и

учениците с умствена изостаналост, с увреден слух, с нарушено зрение) или

индивидуална програма за развитие (за децата и учениците с множество

увреждания, с умерена и с тежка умствена изостаналост, с аутизъм);

г) писмени доклади на диагностичните екипи за проследяване на динамиката в

развитието и изпълнението на индивидуалната образователна програма или на

индивидуалната програма за развитие;

д) карта за логопедично изследване съгласно приложение № 3 (за децата и

учениците с комуникативни нарушения);

е) молба от родител/настойник;

ж) удостоверение за раждане;

з) удостоверение за завършен клас, удостоверение за завършен начален етап

на основното образование, свидетелство за основно образование;

и) удостоверение за преместване на ученик, подлежащ на задължително

обучение;

й) лична амбулаторна карта (ЛАК);

к) медицинска бележка за липса на контакт с остри заразни болести

(представя се при постъпването на детето (ученика) в детската градина (училището)

и след завръщането му от ваканция);

л) здравноосигурителна книжка;

м) снимка;

н) други материали – творчески работи на децата (учениците) – писмени

работи, рисунки и други;

2. дневник на паралелка съгласно задължителната документация в ППЗНП

(за децата и учениците с комуникативни нарушения в логопедичните кабинети);

3. амбулаторна книга на логопедичен кабинет съгласно приложение № 4 (за

децата и учениците с комуникативни нарушения в логопедичните кабинети);

4. индивидуална тетрадка за всяко дете (ученик) за осъществяване на

обратна връзка между учителите и родителите/настойниците, в която се отразява

изпълнението на индивидуалната образователна програма или на индивидуалната

програма за развитие;

5. индивидуална логопедична тетрадка за всяко дете (ученик), в която се

посочват датата и темата на логопедичното занятие и се вписват задачи и

упражнения за работа в семейството;

6. списък на инвентарни предмети за обзавеждане на логопедичен кабинет.

Чл. 11. Издирването, изследването, насочването и приемането на деца и

ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания в

специални детски градини, училища и обслужващи звена, както и в други детски

градини, училища и обслужващи звена в системата на народната просвета, се

осъществява по реда на тази наредба.

Глава втора

ИЗДИРВАНЕ, ИЗСЛЕДВАНЕ, НАСОЧВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦА И

УЧЕНИЦИ СЪС

СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И/ИЛИ С ХРОНИЧНИ

ЗАБОЛЯВАНИЯ

Чл. 12. Децата и учениците с увреден слух, с нарушено зрение, с умствена

изостаналост, с множество увреждания, с аутизъм, с ДЦП се насочват и приемат в

специални детски градини, училища и обслужващи звена или в други детски

градини, училища и обслужващи звена след издирване и комплексно психолого-

педагогическо изследване.

Чл. 13. Психологическото изследване на интелекта, на психичните процеси и

на личността се извършва от специалист психолог съгласно количествени и

качествени показатели чрез формални и неформални процедури, които се вписват в

протокола съгласно приложение № 2.

Чл. 14. Целта на комплексното психолого-педагогическо изследване е да се

установят специалните образователни потребности и възможностите за обучение по

различни планове и програми.

Чл. 15. Комплексното психолого-педагогическо изследване се извършва от:

1. диагностичен екип, който се формира в специалната детска градина и в

специалното училище;

2. диагностична комисия към Инспектората по образованието (ИО);

3. централна диагностична комисия към Министерството на образованието и

науката (МОН).

Чл. 16. Диагностичният екип в специалната детска градина и в специалното

училище се назначава със заповед на директора от 1 септември за срок една учебна

година.

Чл. 17. Диагностичният екип в специалната детска градина и в специалното

училище работи целогодишно по график, приет на педагогически съвет и утвърден

от директора.

Чл. 18. (1) Диагностичният екип се състои от: председател – директорът на

специалната детска градина или на специалното училище, и членове: психолог,

логопед, учител по специална педагогика за съответния вид специална детска

градина или специално училище, учител по предучилищна педагогика или учител от

началния етап на основното образование, лекар специалист (офталмолог, детски

психиатър (психиатър), детски невролог (невролог), аудиолог, оториноларинголог и

други, в зависимост от вида на специалната детска градина или на специалното

училище).

(2) Председател на диагностичния екип при осъществяване на психолого-

педагогическото __________изследване и приемането на ученици в помощно училище е

експертът за специалните училища от ИО. Той се назначава със заповед на

началника на ИО.

(3) В диагностичния екип се включва задължително и родителят/настойникът

на съответното дете (ученик) като член на екипа.

(4) В заседанията на диагностичния екип може да участва и упълномощен от

родителите представител с квалификация съгласно чл. 18, ал. 1 като член на екипа.

(5) Лекарят специалист се включва в диагностичния екип по предложение на

регионалния център по здравеопазването (РЦЗ) на Министерството на

здравеопазването (МЗ).

Чл. 19. Диагностичният екип в специалната детска градина и в специалното

училище има следните функции:

1. осигурява необходимите дидактически и тестови материали за психолого-

педагогическото изследване, както и специално обзаведени за целта кабинети;

2. проучва документите на представените за изследване и приемане деца;

определя и изисква допълнителни документи при необходимост;

3. провежда изследването, като всеки от членовете на диагностичния екип

работи индивидуално в отделно помещение и изработва писмен доклад за всяко

дете, който се представя на председателя на диагностичния екип в тридневен срок

от изследването;

4. оформя становището си на съвместно заседание с всички членове на

екипа и съставя протокол за всяко дете (вж. приложение № 2); към протокола се

прилагат писмените доклади на членовете на диагностичния екип;

5. разработва съвместно с учителката на съответната група в детската

градина, с класния ръководител, с възпитателя на група, с психолога, с

рехабилитатора, с логопеда и с родителя/настойника в началото на учебната година

индивидуална образователна програма за развитието на детето и ученика за

съответната учебна година; тя съдържа характеристика на развитието на детето

(ученика) в момента; цели на обучение, възпитание и развитие, които включват

конкретни задачи в рамките на учебните програми съобразно държавните

образователни изисквания; специални педагогически средства и методи за

постигане на поставените цели; критерии за диагностика на развитието на детето

(ученика);

6. разработва съвместно с учителката на съответната група в детската

градина, с класния ръководител, с възпитателя на група, с психолога, с

рехабилитатора, с логопеда и с родителя/настойника в началото на учебната година

индивидуална програма за развитие на децата и учениците по чл. 8;

7. проследява динамиката в развитието на детето (ученика) и изпълнението

на индивидуалната образователна програма или на индивидуалната програма за

развитие в края на всеки срок и изготвя писмен доклад;

8. изразява писмено становище в края на всяка учебна година за

пренасочване на деца и ученици от специалните детски градини и училища, които

биха могли да продължат обучението и възпитанието си в други детски градини и

училища;

9. предлага на диагностичната комисия към ИО да пренасочи децата и

учениците, които не отговарят на изискванията за прием за съответната специална

детска градина или специално училище;

10. представя на диагностичната комисия в ИО списък с приетите деца и

ученици за всяка учебна година и писмен доклад за дейността си в края на всеки

учебен срок;

11. извършва консултативна дейност с родителите/настойниците.

Чл. 20. За провеждане на комплексното психолого-педагогическо изследване

се представят следните документи:

1. молба от родител/настойник;

2. изследване на психичните процеси и на личността на детето, проведено от

психолог до един месец преди представянето на документите пред комисията;

3. медицински документ, издаден от съответния лекар специалист, с

приложени резултати от проведените медицински консултации и изследвания в

зависимост от увреждането или нарушението:

а) електроенцефалограма;

б) психиатричен статус;

в) неврологичен статус;

г) психологичен статус;

д) соматичен статус;

е) аудиограма;

ж) други документи по преценка на лекаря;

4. психолого-педагогически статус на детето от учителката на група в

детската градина или от класния ръководител;

5. други материали – творчески работи на детето – писмени работи, рисунки и

др., както и други документи, които екипът смята за необходими.

Чл. 21. Диагностичната комисия към ИО се назначава със заповед на

началника на ИО до 1 септември, съгласувано с началника на РЦЗ за срок една

година.

Чл. 22. (1) Диагностичната комисия към ИО се състои от: председател -

експертът за специалните училища от ИО, и членове: психолог, логопед, учител по

специална педагогика, учител в началния етап на основното образование, детски

психиатър (психиатър), детски невролог (невролог).

(2) В състава на диагностичната комисия към ИО по преценка на

председателя могат да се включват при необходимост и други специалисти.

(3) Включването на допълнителни специалисти в състава на диагностичната

комисия към ИО се извършва със заповед на началника на ИО.

(4) В диагностичната комисия към ИО се включва задължително и

родителят/настойникът на съответното дете (ученик).

(5) В заседанията на диагностичната комисия към ИО може да участва и

упълномощен от родителите представител с квалификация съгласно чл. 22, ал. 1.

Чл. 23. Диагностичната комисия към ИО има следните функции:

1. изготвя план-график за целогодишната си дейност; той се утвърждава от

началника на ИО, съгласува се с началника на РЦЗ и се оповестява в ИО и във

всички общини в региона;

2. изисква списъци в края на всеки срок от директорите на училищата и от

общинските отдели по образование на ученици в задължителна училищна възраст,

отпадащи от училище, проучва причините за отпадане с цел ресурсно подпомагане

на интегрираното обучение или насочване към специални училища;

3. изисква списъци на деца и ученици в задължителна училищна възраст от

домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, към

МОН, от социалните домовете към Министерството на труда и социалната политика

(МТСП) и от домовете за медико-социални грижи към МЗ за ресурсно подпомагане

на интегрираното обучение или за насочване към специални училища;

4. провежда изследване на децата в задължителна училищна възраст от

домовете по т. 3 съвместно с представители на регионалните структури на МЗ и

МТСП за ресурсно подпомагане на интегрираното обучение или за насочване към

специални училища;

5. издирва деца и ученици със специални образователни потребности по чл.

2, ал. 1, интегрирани в детски градини и училища за ресурсно подпомагане от

ресурсни учители;

6. прави предложения до кмета на общината и до началника на ИО за

осигуряване на ресурсно подпомагане от ресурсни учители на интегрирани деца и

ученици;

7. проучва документите на представените в ИО за насочване деца и ученици

от диагностичните екипи по чл. 19, т. 8, от директорите на детски градини и училища,

от общинските отдели по образование, от здравните заведения, от социалните

заведения, от районните дружества на съюзите на слепите, на глухите, на

инвалидите, от родителите/настойниците;

8. издава служебна бележка за всяко дете (ученик), с която го насочва към

съответен диагностичен екип за изследване;

9. съдейства за осигуряването на учебници и учебни помагала, необходими

за обучението на деца и ученици от специалните детски градини и училища, както и

на деца и ученици с увреден слух, с нарушено зрение, интегрирани в други детски

градини и училища;

10. извършва консултативна дейност с родители/настойници;

11. оказва методическа помощ на диагностичните екипи;

12. осъществява координация и контрол на дейността на диагностичните

екипи в специалните детски градини и училища;

13. провежда допълнително изследване на децата и учениците с умствена

изостаналост след изследването от диагностичните екипи на помощните детски

градини и училища, както и при установени нарушения в дейността на

диагностичните екипи, и съставя протокол за всяко дете (ученик) съгласно

приложение № 2; копие от протокола се съхранява в ИО в срок 10 години;

14. проучва документите и насочва за приемане в оздравителни детски

градини и училища деца и ученици с хронични заболявания след извършен подбор

от лекарска консултативна комисия (ЛКК);

15. разглежда и решава проблемни и спорни случаи;

16. представя в МОН писмени доклади за дейността си в края на всеки

учебен срок;

17. представя в МОН обобщена информация за децата и учениците със

специални образователни потребности, които се обучават и възпитават интегрирано

в детски градини и училища в срок до 30 октомври, и за резултатите от

интегрираното обучение в срок до 30 юли.

Чл. 24. (1) За провеждане на комплексното психолого-педагогическо

изследване и насочване на деца и ученици със специални образователни

потребности се представят документите по чл. 20.

(2) За насочване и приемане на деца и ученици с хронични заболявания в

оздравителни детски градини и училища се представят следните документи:

1. молба от родител/настойник;

2. удостоверение за раждане;

3. лична карта;

4. протокол от специализирана по профила на заболяването ЛКК, който се

актуализира ежегодно;

5. лична амбулаторна карта (ЛАК), съдържаща необходимите изследвания,

консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването;

6. удостоверение за завършен клас, удостоверение за завършен начален

етап на основното образование, свидетелство за основно образование;

7. удостоверение за преместване на ученик, подлежащ на задължително

обучение;

8. документ за психолого-педагогически статус, издаден от детската градина

или училището, от което идва детето (ученикът).

Чл. 25. Директорът на детската градина или училището, членовете на

диагностичния екип и на диагностичната комисия носят административна

отговорност за приема на децата и учениците.

Чл. 26. (1) Централната диагностична комисия се назначава със заповед на

министъра на образованието и науката и има следния състав: експерти от МОН,

психолог, логопед, детски психиатър и други специалисти при необходимост.

(2) Участието на лекарите специалисти в централната диагностична комисия

се съгласува с МЗ.

Чл. 27. Централната диагностична комисия има следните функции:

1. осъществява контрол на дейността на диагностичните комисии към ИО и на

диагностичните екипи;

2. оказва методическа помощ на диагностичните комисии към ИО и на

диагностичните екипи;

3. решава разгледаните от диагностичните комисии към ИО проблемни и

спорни случаи;

4. съставя протокол за всяко дете (ученик) съгласно приложение № 2; копие

от протокола се съхранява в МОН в срок до 10 години.

Глава трета

СПЕЦИАЛНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

Раздел I

Детски градини и помощни училища за деца и

ученици с умствена изостаналост

Чл. 28. В детските градини за деца с умствена изостаналост и в помощните

училища се обучават и възпитават деца и ученици с умствена изостаналост, които

не усвояват държавните образователни изисквания (ДОИ) за предучилищно

възпитание и подготовка, държавните образователни изисквания (ДОИ) за учебно

съдържание и при изразено желание на родителите/настойниците.

Чл. 29. Обучението на учениците в помощното училище се осъществява

съгласно:

1. специални учебни планове и програми, утвърдени от министъра на

образованието и науката;

2. специални учебници и учебни помагала, утвърдени от министъра на

образованието и науката;

3. индивидуални образователни програми или индивидуални програми за

развитие;

4. учебни планове и програми за професионално обучение в съответствие

със Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 30. (1) Обучението в помощните училища се организира от I до VIII клас.

(2) Продължителността на учебните часове в помощните училища е:

1. за I – IV клас – 35 минути;

2. за V – VIII клас – 40 минути;

3. за паралелките за професионално обучение – 45 минути.

(3) Почивките между учебните часове са с продължителност не по-малко от 10

и не повече от 30 минути.

Чл. 31. Детските градини и училищата по чл. 28 могат да осъществяват

дейност и като центрове за ресурсно подпомагане от ресурсни учители за:

1. ранно въздействие и интегрирано обучение на деца и ученици в

предучилищна и училищна възраст;

2. консултиране и обучение на родители на деца и ученици с умствена

изостаналост;

3. консултиране на учители в детските градини и в училищата, в които са

интегрирани деца и ученици с умствена изостаналост.

Чл. 32. (1) Към училищата по чл. 28 могат да се откриват паралелки за

професионално обучение за ученици, завършили VIII клас на помощно училище,

съгласувано с финансиращия орган.

(2) В паралелките по ал. 1 обучението се организира по програмите за

професионално обучение, по част от професия или по професия за придобиване на

I степен на професионална квалификация.

Чл. 33. В помощните училища не се приемат ученици:

1. само по социални причини, свързани с материални затруднения в

семейството;

2. с трудности в обучението (със задръжки в психическото развитие,

граничещи с нормата);

3. завършили началния етап на основното образование; изключение се

допуска само по преценка на диагностичната комисия към ИО.

Чл. 34. Учебният процес и корекционно-възпитателната дейност в

паралелките и училищата за деца с умствена изостаналост, в които са настанени

ученици съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на

малолетните и непълнолетните, се осъществяват съгласно Правилника за

възпитателните училища-интернати и тази наредба.

Чл. 35. (1) Ученици, завършили съответния клас на помощното училище,

както и съответния клас на паралелките за деца с умствена изостаналост към

другите училища, получават удостоверение за завършен клас, с което могат да

продължат в по-горен клас на помощното училище.

(2) На завършилите VIII клас на помощно училище се издава удостоверение

за завършен VIII клас.

(3) На завършилите паралелките за професионално обучение след VIII клас

на помощно училище се издава удостоверение за професионално обучение или

свидетелство за професионална квалификация.

(4) Преместването на ученици от помощни в други училища се извършва след

полагане на изпити за определяне на достигнатия общообразователен минимум за

клас, етап или степен на образование при условия и по ред, определени от

приемащото училище.

(5) Завършилите VIII клас на помощно училище могат да продължат

образованието си след полагане на изпити за определяне на достигнатия

общообразователен минимум за степен на образование при условия и по ред,

определени от приемащото училище.

Чл. 36. Учениците в помощните училища не повтарят класа.

Раздел II

Логопедични детски градини, училища, центрове и кабинети за деца и

ученици с комуникативни нарушения

Чл. 37. (1) Логопедичните детски градини са за деца от 3- до 7-годишна

възраст с комуникативни нарушения (алалия (общо недоразвитие на речта),

заекване, дизартрия, ринолалия). В тях се развиват и коригират езикът и говорът и

се осъществява подготовката за училище.

(2) Всеки логопедичен кабинет в логопедична детска градина се приравнява

на една група.

(3) Формирането на групите за логопедична работа се извършва по вид на

комуникативното нарушение и по възраст на децата.

(4) Предучилищното възпитание и подготовка на децата се осъществява

съгласно специални програми за обучение и възпитание на деца с комуникативни

нарушения.

Чл. 38. (1) Логопедичните училища-интернати са за ученици от I – IV клас с

комуникативни нарушения (общо недоразвитие на речта, заекване, дизартрия,

ринолалия, алексия-дислексия и аграфия-дисграфия).

(2) Учебно-възпитателният процес в логопедичните училища-интернати се

осъществява съгласно ДОИ за учебно съдържание.

(3) Формирането на групите за логопедична работа се извършва по вид на

комуникативното нарушение и по възраст на учениците.

(4) Продължителността на учебните часове е:

1. за I и II клас – 35 минути;

2. за III и IV клас – 40 минути.

(5) Почивките между учебните часове са с продължителност не по-малко от 10

и не повече от 30 минути.

(6) Учениците се обучават в логопедични училища-интернати само до

коригиране на комуникативните им нарушения.

Чл. 39. (1) В логопедичните кабинети се извършва диагностична,

корекционно-възпитателна, превантивна и консултативна работа за всички видове

комуникативни нарушения на деца от предучилищна възраст и на ученици от I – XIII

клас. Те се откриват към: детски градини, училища, обслужващи звена със:

социално предназначение и обслужващи звена за диагностична, рехабилитационна

и корекционно-възпитателна дейност.

(2) При формиране на групите предимство се дава на деца и ученици с

алалия (общо недоразвитие на речта), заекване, ринолалия, дизартрия, дислексия и

дисграфия.

(3) Корекционно-възпитателният процес с учениците с комуникативни

нарушения се извършва в извънучебно време.

Чл. 40. (1) Логопедичните центрове могат да се откриват при наличието на 8 и

повече кабинети в населеното място или общината.

(2) Всеки логопедичен кабинет в логопедичен център се приравнява на една

паралелка.

Чл. 41. (1) Изследването на езиково-говорното състояние на децата от

детските градини и на учениците до IV клас от училищата в района, на чиято

територия се намира кабинетът, се извършва от логопеда в периода 15 – 27

септември.

(2) Сведения за ученици с комуникативни нарушения от V до VIII клас

логопедът получава от класния ръководител и медицинското лице в училището.

(3) Прегледът и записването на диагностицираните след първичното

изследване от логопеда деца и ученици с комуникативни нарушения се извършва в

периода 28 – 30 септември.

(4) Логопедичните занятия започват на 1 октомври и завършват на 30 юни.

Чл. 42. (1) Резултатите от проведеното логопедично изследване на децата и

учениците с комуникативни нарушения се изпращат до директора на съответната

детска градина или училище и в ИО в срок до 30 октомври.

(2) Обобщена информация за резултатите от проведените логопедични

изследвания на децата и учениците с комуникативни нарушения ИО изпраща в МОН

в срок до 30 ноември.

Чл. 43. (1) Логопедите изпращат в ИО отчет за резултатите от проведената

корекционно-възпитателна работа с децата и учениците с комуникативни нарушения

в края на всеки учебен срок.

(2) Обобщена информация за резултатите от корекционно-възпитателната

работа с децата и учениците с комуникативни нарушения ИО изпраща в МОН в 10-

дневен срок след получаване на резултатите по чл. 43, ал. 1.

Чл. 44. Логопедът в кабинета определя 1 час през седмицата за консултации

и работа с родители.

Раздел III

Училища за ученици с нарушено зрение

Чл. 45. Училищата за деца и ученици с нарушено зрение са:

1. за деца и ученици с тотална слепота;

2. за частично виждащи деца и ученици, които имат остатъчни зрителни

функции с максимална зрителна острота до 0,4 с корекция на по-добре виждащото

око и зрително поле до 10 градуса, което позволява да се възприемат светлина,

цвят, контури и силуети на предмети;

3. за слабовиждащи деца и ученици, които имат зрителна острота между 0,5 и

0,2 на по-добре виждащото око или зрително поле до 20 градуса и могат с помощта

на оптимална корекция да четат и пишат с уголемен шрифт;

4. за деца и ученици, които имат по-висока зрителна острота от 0,2, но

съществува увреждане на други зрителни функции, като: рязко стеснено

полезрение, силно увредено цветоусещане или очно заболяване, като

злокачествено късогледство, дегенериране на ретината, глаукома, поради което

зрението прогресивно намалява;

5. за деца и ученици с нарушено зрение и други увреждания (с множество

увреждания), чиято зрителна острота и зрително поле не позволява да се обучават в

други специални училища.

Чл. 46. Обучението на деца и ученици с нарушено зрение се осъществява

съгласно:

1. държавните образователни изисквания за учебно съдържание;

2. учебни програми за обучение на ученици с нарушено зрение в

подготвителен клас;

3. учебни програми по специалните предмети;

4. индивидуални образователни програми или индивидуални програми за

развитие;

5. адаптирани учебници и учебни помагала с брайлов и с увеличен плоско-

печатен шрифт;

6. програми за професионално обучение и професионално образование в

съответствие със Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 47. (1) Продължителността на учебните часове в училищата по чл. 45 е:

1. за подготвителен клас – 30 минути;

2. за I – IV клас – 35 минути;

3. за V – XIII клас – 40 минути;

4. за паралелките за професионално обучение и професионално образование

- 45 минути.

(2) Почивките между учебните часове са с продължителност не по-малко от 10

и не повече от 30 минути.

Чл. 48. В училищата по чл. 45 могат да се откриват паралелки за ученици с

множество увреждания: с нарушено зрение и с умствена изостаналост, с нарушено

зрение и с увреден слух и др.

Чл. 49. (1) В срока на обучение в училищата по чл. 45 задължително се

включва и подготвителен клас за деца на 6-годишна възраст.

(2) В подготвителен клас могат да се включат и деца на 5-годишна възраст по

желание на родителите и по преценка на диагностичния екип.

Чл. 50. Училищата по чл. 45 могат да осъществяват дейност и като центрове

за ресурсно подпомагане от ресурсни учители за:

1. ранно въздействие и интегрирано обучение на деца и ученици в ранна

детска, предучилищна и училищна възраст;

2. консултиране и обучение на родители на деца и ученици с нарушено

зрение;

3. консултиране на учители в детските градини и училищата, в които са

интегрирани деца и ученици с нарушено зрение.

Чл. 51. На учениците с нарушено зрение, интегрирани в други училища, се

осигурява обучение от съответни специалисти по специалните предмети.

Чл. 52. (1) В училищата по чл. 45 могат да се откриват паралелки за

професионално образование и/или професионално обучение по професии или по

част от професии, съобразени с особеностите в развитието на учениците и

възможностите им за усвояване на дадена професия, ако в същото населено място,

в което е разположено специалното училище, няма съответното професионално

училище.

(2) В училищата по чл. 45 могат да се откриват и профилирани паралелки по

изкуства.

Раздел IV

Детски градини, училища и центрове за деца и ученици с увреден слух

Чл. 53. В детските градини, училищата и центровете за деца и ученици с

увреден слух се приемат деца и ученици с долна граница на загуба на слуха над 30

дцб.

Чл. 54. (1) Обучението и възпитанието на деца и ученици с увреден слух се

осъществява съгласно:

1. държавните образователни изисквания за учебно съдържание;

2. учебни програми за деца с увреден слух в предучилищна възраст и за

ученици в подготвителен клас;

3. адаптирани учебни планове и учебни програми, утвърдени от министъра на

образованието и науката;

4. учебни програми по специалните предмети;

5. специални учебни помагала; специални учебници и учебни помагала по

специалните предмети, утвърдени от министъра на образованието и науката;

6. програми за професионално обучение и професионално образование в

съответствие със Закона за професионалното образование и обучение.

(2) Учебното съдържание за IV клас се изучава в рамките на две учебни

години.

Чл. 55. (1) Продължителността на учебните часове е:

1. за подготвителен клас – 30 минути;

2. за I – IV клас – 35 минути;

3. за V – XIII клас – 40 минути;

4. за паралелките за професионално обучение и професионално образование

- 45 минути.

(2) Почивките между учебните часове са с продължителност не по-малко от 10

и не повече от 30 минути.

Чл. 56. В училищата по чл. 53 се откриват подготвителни класове за деца с

увреден слух, които не са посещавали специална детска градина за деца с увреден

слух.

Чл. 57. В училищата за ученици с увреден слух могат да се откриват

паралелки за деца с множество увреждания: с увреден слух и с умствена

изостаналост, с увреден слух и с нарушено зрение и др.

Чл. 58. Училищата по чл. 53 могат да осъществяват дейност и като центрове

за ресурсно подпомагане от ресурсни учители за:

1. ранно въздействие, абилитация и рехабилитация на слуха и говора на

интегрираните деца и ученици в детските градини и училищата;

2. консултиране и обучение на родители на деца и ученици с увреден слух;

3. консултиране на учители от детските градини и училищата, в които са

интегрирани деца и ученици с увреден слух.

Чл. 59. Учениците с увреден слух, интегрирани в други училища, могат да

посещават часовете по специалните предмети в училищата по чл. 53.

Чл. 60. На учениците с увреден слух, интегрирани в други училища, се

осигурява обучение от съответните специалисти по специалните предмети.

Чл. 61. (1) В училищата по чл. 53 могат да се откриват паралелки за

професионално образование и/или професионално обучение по професии или по

част от професии, съобразени с особеностите в развитието на учениците и

възможностите им за усвояване на дадена професия, ако в същото населено място,

в което е разположено специалното училище, няма съответното професионално

училище.

(2) В училищата по чл. 53 могат да се откриват и профилирани паралелки по

изкуства.

Раздел V

Оздравителни детски градини и училища

Чл. 62. Оздравителните детски градини и училища са за лечебно-

възстановителна дейност на хронично болни деца и ученици от 3- до 7-годишна

възраст и от I до XIII клас със следните заболявания:

1. белодробни;

2. сърдечно-съдови;

3. храносмилателни;

4. ендокринни;

5. бъбречни;

6. нервни;

7. на опорно-двигателния апарат.

Чл. 63. В оздравителните детски градини и училища се приемат деца и

ученици със средно тежки, компенсирани и реконвалесцентни форми на съответното

хронично заболяване, само ако възпрепятстват обучението им в други детски

градини и училища.

Чл. 64. (1) Обучението в оздравителните детски градини се осъществява

съгласно ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка.

(2) Обучението в оздравителните училища се осъществява съгласно ДОИ за

учебно съдържание и в съответствие със Закона за професионалното образование и

обучение.

Чл. 65. В оздравителните детски градини и училища за ученици с белодробни

заболявания се приемат ученици със:

1. алергични заболявания – бронхиална астма;

2. хроничен бронхит, хронични пневмонии, вродени аномалии, състояние

след операции на белия дроб;

3. туберкулоза във фаза на обратно развитие, преболедували или контактни

на болни в семейството.

Чл. 66. В оздравителните детски градини и училища за ученици със

сърдечно-съдови заболявания се приемат ученици със:

1. ревматизъм – сърдечно-ставна форма, извън пристъп, без данни за

сърдечна недостатъчност;

2. първична артериална хипертония;

3. смущения на сърдечната проводимост и сърдечния ритъм;

4. вродени сърдечни малформации (оперирани и неоперирани), белодробна

хипертония, преболедували от инфекциозен ендокардит, миокардит;

5. колагенози – ювенилен хроничен артрит, ювенилен реактивен артрит,

системен лупус еритематодес.

Чл. 67. В оздравителните детски градини и училища за ученици с

храносмилателни и бъбречни заболявания се приемат ученици със:

1. язва на стомаха и дванадесетопръстника;

2. хронични хепатити – постинфекциозни, автоимунни, при генетични и

обменни заболявания, чернодробни цирози;

3. хроничен гломерулонефрит, хроничен пиелонефрит, нефролитиаза.

Чл. 68. В оздравителните детски градини и училища за ученици с ендокринни

заболявания се приемат ученици със:

1. диабет;

2. високостепенно затлъстяване.

Чл. 69. В оздравителните детски градини и училища за ученици с нервни

заболявания се приемат ученици с наследствени и дегенеративни болести на

централната нервна система и болести на периферната нервна система.

Чл. 70. В оздравителните детски градини и училища за ученици със

заболявания на опорно-двигателния апарат се приемат ученици със:

1. вродени луксации на тазобедрените стави;

2. тежки деформации на гръбначния стълб;

3. контрактури и анкилози на ставите;

4. костни деформации.

Чл. 71. Оздравителните детски градини и училища могат да бъдат

многопрофилни по съвместими заболявания със заповед на министъра на

образованието и науката след съгласуване с министъра на здравеопазването.

Чл. 72. (1) Дневният режим, организацията на обучението, извънкласните и

извънучилищните дейности в оздравителното училище се съобразяват с профила на

заболяването.

(2) Продължителността на учебните часове е:

1. за I – IV клас – 35 минути;

2. за V – VIII клас – 40 минути;

3. за IX – XIII клас – 45 минути.

(3) Почивките между учебните часове са с продължителност не по-малко от 10

и не повече от 30 минути.

Чл. 73. Медицинското лице, което обслужва оздравителната детска градина

или училището, извършва наблюдение на децата съгласно Наредбата за

организация и провеждане на профилактичните прегледи и диспансерно

наблюдение на деца от 0 до 18 години (ДВ, бр. 43 от 1996 г.).

Чл. 74. Директорът на оздравителната детска градина или училището

предоставя и поддържа подходящи помещения за медико-рехабилитационни

дейности съобразно профила на детската градина или училището. Предвижда__________

средства за обзавеждане на тези помещения с необходимия инвентар съобразно

изискванията на МЗ, отопление, помощен персонал, поддържане и ремонт.

Чл. 75. (1) Децата и учениците, насочени към оздравителна детска градина

или училище, се приемат най-малко за 1 година.

(2) Децата и учениците от населените места, в които се намират

оздравителните детски градини и училища, не формират интернатни групи.

(3) В края на всяка учебна година директорът представя на диагностичната

комисия в ИО информация от личните лекари и от медицинското лице в

оздравителната детска градина или училище за здравословното състояние на

децата и учениците с оглед продължаването или прекратяването на обучението и

възпитанието им в оздравителната детска градина или училище.

Раздел VI

Болнични училища

Чл. 76. (1) Болничните училища са за обучение на ученици от I до XIII клас,

които се лекуват в специализирани болници или в клинико- рехабилитационни

отделения към специализирани болници при облекчен учебен режим.

(2) Учениците се включват в учебен процес по преценка на лекуващия лекар.

(3) Към училищата по ал. 1 могат да се откриват групи за деца в

предучилищна възраст.

Чл. 77. В болничните училища се провеждат педагогически съвети с

участието на медицински персонал и на други служители в болницата според

специфичните условия и потребности.

Чл. 78. В болничните училища се обучават ученици със:

1. соматични заболявания – ортопедични, сърдечни, бъбречни, диабет,

ревматични, онкохематологични и други онкологични заболявания;

2. неврологични и психични разстройства;

3. трайни болестни увреждания – церебрална парализа, тежки психиатрични

заболявания, епилепсия, детски аутизъм и други первазивни разстройства на

развитието.

Чл. 79. Учениците с умствена изостаналост, с увреден слух, с нарушено

зрение получават текущи оценки за времето на обучението им в болничното

училище. Учебен срок или година се приключва в съответното училище, от което

идват.

Чл. 80. Обучението на учениците в болничното училище се осъществява

съгласно ДОИ за учебно съдържание, учебни планове и програми за деца и ученици

със специални образователни потребности.

Чл. 81. (1) Дневният режим, организацията на обучението, извънкласните и

извънучилищните дейности в болничното училище се съобразяват с профила на

заболяването.

(2) Продължителността на учебните часове е:

1. за I – IV клас – 35 минути;

2. за V – XIII клас – 40 минути.

(3) Почивките между учебните часове са с продължителност 10 – 15 минути.

Чл. 82. (1) Директорът на училището, в което учениците са се обучавали

преди постъпването им в болницата, не ги отписва от книгата за подлежащите на

задължително обучение деца до 16-годишна възраст.

(2) Директорът на болничното училище в срок до 5 дни от приемането на

ученика в болничното училище писмено уведомява училището, от което той идва,

изисква сведения за успеха му от последния срок (учебна година) и психолого-

педагогически статус от класния ръководител.

(3) Директорът на болничното училище изпраща уведомително писмо на

съответните общини за учениците от първи клас, приети в болнично училище към 15

септември на текущата учебна година.

(4) При изписване на ученика от болницата директорът на болничното

училище изпраща служебна бележка в училището, в което ученикът ще продължи

обучението си, с текущите или срочните оценки за времето на обучение в

болничното училище.

Чл. 83. В болничните училища не се провеждат писмени класни и контролни

работи, ако по преценка на лекуващия лекар здравословното състояние на ученика

не позволява това.

Чл. 84. В болничните училища освен задължителната документация по

ППЗНП се води и книга за текущия средногодишен брой ученици.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във

връзка с чл. 16, т. 8 от Закона за народната просвета и отменя: Инструкция № 06 от

1977 г. за приемане на деца и ученици с телесни или психически недостатъци в

специалните училища и специални учебно- възпитателни заведения; Указание № 0-

12 за организацията на учебно- възпитателната работа в санаториалните и

болничните заведения от 20 юни 1973 г.; Указание № 0-26 за работа в

оздравителните училища от 1974 г.; Указание за работата на логопедичните

заведения към дирекциите „Народна просвета“ от 1979 г.

Подобни документи

Публикувано в Наредби и постановления.

Етикети , , .