Skip to contentНаредба за определяне броя на учениците в паралелка в училищата по изкуствата

№ Н-4 от 20.05.2008 г. за определяне броя на учениците в паралелка, делението на паралелките на групи и индивидуалното обучение в училищата по изкуствата и училищата по културата

Издадена от министъра на културата, обн., ДВ, бр. 50 от 2008 г., изм. и доп., бр. 62 от 2010 г.

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът в училищата по изкуствата и училищата по културата за определяне на:

1. броя на учениците в паралелка, полуинтернатна група и общежитие;

2. делението на паралелките на групи;

3. индивидуалното обучение.

Чл. 2. Броят на паралелките в училищата, на учениците в тях, деленето на паралелките на групи, броят на учениците в полуинтернатна група и общежитие се определят от директора на съответното училище.

Раздел II

Условия за определяне на брой паралелки и брой на ученици в паралелка

Чл. 3. (1) Броят на паралелките в училищата се определя в началото на учебната година или в първия от класовете при приема, като броят на учениците се разделя на норматива за максимален брой ученици в паралелка.

(2) При определяне броя на паралелките по реда на ал. 1 нормативът за максимален брой ученици в паралелка може да бъде завишен, но с не повече от 6 ученици.

Чл. 4. (1) Нормативът за минимален и максимален брой ученици в паралелка за:

1. подготвителен клас, преди постъпване в първи клас, е минимален 12 и максимален 16 ученици;

2. I – IV клас – минимален 16 и максимален 24 ученици;

3. V – ХII клас – минимален 18 и максимален 24 ученици.

(2) Броят на учениците в паралелка може да бъде определен и над норматива за максимален брой, но с не повече от 6 ученици.

(3) При утвърждаване на държавния план-прием броят на учениците в паралелка може да бъде определен над норматива за максимален брой съгласно ал. 2 само при изготвянето на заявка за приема по реда на чл. 4 от Наредба № 1 от 2003 г. за определяне на условията и реда за утвърждаване на държавния план-прием в училищата по изкуствата (ДВ, бр. 27 от 2003 г.).

Чл. 5. При недостатъчен брой ученици за образуване на паралелки в първия от класовете на приема при условията на чл. 3, ал. 1 паралелките се формират, както следва:

1. една паралелка – при минимален брой ученици, равен на норматива за минимален брой ученици;

2. две паралелки – при минимален брой 16 ученици във всяка от тях;

3. трета и следваща паралелка – когато броят на учениците, разделен на норматива за максимален брой, е с остатък 15 ученици, след което учениците се разпределят равномерно в паралелките от съответния клас.

Чл. 6. (1) В особени случаи, когато са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, се формират паралелки под минималния брой за учениците в паралелка след разрешение на министъра на културата по мотивирано предложение на директора на съответното училище.

(2) В случаите по ал. 1 броят на учениците в паралелка не може да бъде по-малък от 12.

(3) Искането по ал. 1 се представя в срок три дни след приключване на приемните изпити за съответната учебна година.

Чл. 7. (1) Когато във втория и следващите класове при ученици от дневна форма на обучение броят на учениците в паралелка се намали под 16, паралелките могат да се формират, както следва:

1. при паралелки с еднакви специалности/професии учениците се разпределят между останалите паралелки по специалността/професията в училището;

2. паралелките с две и повече различни специалности/професии от едно училище се сливат;

3. паралелката се запазва със съществуващия брой ученици, ако е единствена по тази специалност в страната и учениците не са навършили 16-годишна възраст;

4. учениците преминават на самостоятелна форма на обучение, ако са навършили 16-годишна възраст.

(2) Когато няма възможност за промяна по ал. 1, учениците се прехвърлят в друго училище по същата специалност/професия.

(3) В последния клас на училищата по изкуствата и по културата паралелките могат да съществуват при минимален брой 13 ученици.

Раздел III

Деление на паралелките на групи

Чл. 8. Паралелките в училищата по изкуства и училищата по култура могат да се делят на следните групи:

1. по чужди езици:

а) в I – IV клас, когато паралелката е с най-малко 21 ученици, които изучават един и същ език, а когато учениците изучават различни чужди езици, група се формира с най-малко 10 ученици, ако съответният език не се изучава в други паралелки от същия клас;

б) в останалите класове с паралелки най-малко 25 ученици, група се формира, когато се изучават един и същ първи или втори чужд език, а при паралелки, в които учениците изучават различни чужди езици, група се образува с най-малко 10 ученици, ако този език не се изучава в други паралелки от същия клас;

в) когато учениците изучават различни езици, група се образува с най-малко 10 ученици в паралелка или от други паралелки от същия клас;

г) по италиански език за професия „музикант-вокалист“ група се образува с най-малко 6 ученици;

2. по информатика и информационни технологии се формират две групи с най-малко 8 ученици.

Чл. 9. Паралелките, формирани от различни профили или специалности/професии, се делят на групи при провеждане на обучението по профилиращите предмети и по учебните предмети по професионална подготовка, различни за съответните специалности/професии.

Чл. 10. (1) При обучение по професиите „музикант-инструменталист“ и „музикант-вокалист“ паралелките могат да се делят на следните групи:

1. по солфеж, елементарна теория на музиката, хармония и по музикално-теоретична подготовка се формира група от 8 до 12 ученици, като паралелката може да се дели на две групи, когато броят на учениците в паралелка е от 16 до 24, или на три групи, когато броят на учениците в паралелка е 25 или по-голям;

2. по камерна музика, ансамблово свирене и вокални ансамбли се формира група съобразно броя на учениците в съответния състав;

3. по четене на хорови партитури, корепетиторска практика и дирижиране от клавир се формират групи от 3 до 6 ученици;

4. по оркестрови трудности се формират групи по една и съща специалност от 9 до 12 ученици, а когато броят на учениците от випуска по една и съща специалност е по-малък – съобразно броя на учениците;

5. по актьорско майсторство, сценична реч, пластика, исторически и модерни танци за професия „музикант-вокалист“ се формира една обща група с най-малко 6 ученици;

6. по теория и по методика на специалността се формира сборна група от випуск по професионални направления, професии и специалности.

(2) Индивидуално обучение се провежда по музикален инструмент, клавирен съпровод, класическо пеене, поп и джаз пеене и народно пеене за професиите „музикант-инструменталист“, „музикант-вокалист“, „лютиер“ и „балетист“.

Чл. 11. (1) При обучението по професиите „балетист“ и „танцьор“ група по съответната специалност се формира с най-малко 8 ученици.

(2) За професиите по ал. 1 паралелките се делят на групи, когато в тях се обучават ученици по една и съща специалност, както следва:

1. за учениците от специалност „класически танц“, професия „балетист“, паралелките се делят на две групи по учебните предмети „класически танц“ и „репертоар“, като групите са съставени от момчета и от момичета, а когато групата е само от момчета или само от момичета с 16 и повече ученици, тя се дели също на две групи;

2. за учениците от специалност „български танци“, професия „танцьор“, паралелките се делят на две групи от момчета и момичета по учебния предмет „български танци“, а когато групата е само от момчета или само от момичета с 16 и повече ученици, тя се дели също на две групи;

3. в случаите, когато момчетата или момичетата по т. 1 са по-малко от 8, се формира сборна група с ученици от друг випуск;

4. в случаите, когато момчетата или момичетата по т. 2 са по-малко от 8, се формира сборна група от момчета и момичета от същия клас или от друг випуск;

5. за специалност „класически танц“, професия „балетист“, паралелките могат да се делят на две групи по предметите „исторически танци“ и „учебна практика“ с не по-малко от 8 ученици.

(3) При обучение по учебните предмети по ал. 2, т. 1 и 2 паралелките не могат да се делят на повече от три групи.

(4) При обучение по специалност „модерни танци“, професия „танцьор“, момчетата и момичетата провеждат заниманията в една обща група, а когато са по-малко от 8 ученици, се формира сборна група с ученици от друг випуск.

Чл. 12. (1) За професиите „актьор“ и „лютиер“ група по съответната специалност се формира с най-малко 6 ученици.

(2) Обучението по учебните предмети за учениците по ал. 1 за задължително-избираема/професионална подготовка се провежда в една обща група с минимум 6 ученици.

Чл. 13. (1) При обучение по професиите „художник – изящни изкуства, художник – приложни изкуства“ и „дизайнер“ група по съответната специалност се формира с най-малко 8 ученици.

(2) За професиите по ал. 1 паралелката може да се дели на две групи, когато в нея има 16 и повече ученици от една и съща специалност или когато учениците изучават с еднакъв хорариум учебните предмети: рисуване, театрален, кино- и телевизионен декор, бутафория, живопис, скулптура, графика, стенопис, иконопис, илюстрация и оформление на книгата, театрална кукла, конструиране на кукла, театрален грим и перуки, рекламна графика, компютърна графика, компютърно проектиране, художествено осветление за театър, кино и телевизия, осветителна техника, електротехника, озвучителна техника, фризьорство, аксесоари, аранжиране, художествена дърворезба, художествена керамика, художествена тъкан, художествена обработка на метали, детски играчки, интериорен дизайн, вътрешна архитектура, художествено проектиране и декорация, силикатен дизайн, керамични техники и технологии, пространствен дизайн, промишлен дизайн, учебна практика.

Чл. 14. (1) При обучението по професиите „полиграфист“, „фотограф“, „графичен дизайнер“ и „компютърен график“ група по съответната специалност се формира с най-малко 8 ученици.

(2) За професиите по ал. 1 паралелката може да се дели:

1. на две групи, когато в нея се обучават ученици по една и съща специалност по учебните предмети: технология на полиграфическите процеси, оформление на полиграфическите издания, графично и техническо чертане, графичен дизайн, шрифт, рисуване, изобразително изкуство, компютърна графика, уебдизайн, предпечатна подготовка, фотография и видеотехника, илюстрация и оформление на полиграфическите издания, производствена практика;

2. на три групи по предмет „учебна практика“.

Чл. 15. (1) При обучението за професия „каменоделец“ група се формира с най-малко 8 ученици.

(2) За професията по ал. 1 паралелката може да се дели на две групи от 8 до 12 ученици, когато в нея се обучават ученици по една и съща специалност по учебните предмети: „рисуване“ и „моделиране“, а по предмет „учебна практика“ се дели на три групи с най-малко 6 ученици.

Чл. 16. В Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“ паралелките могат да се делят на групи от 9 до 12 ученици по латински, старобългарски, старогръцки, чужди езици и при профилирано обучение в ХI и ХII клас.

Чл. 17. (1) В Националния учебен комплекс по култура паралелките в училището могат да се делят на две групи, както следва:

1. група по чужди езици от V до ХII клас и по изкуства от I до VII клас;

2. група по физическо възпитание и спорт в I и II клас, когато помещенията за спорт са маломерни и броят на децата в паралелка е по-голям от 25.

(2) В детската градина на Националния учебен комплекс по култура броят на децата в група е от 18 до 22.

Чл. 18. В задочна форма на обучение броят на учениците в паралелка и в група по съответните специалности се определя от директора на училището.

Чл. 19. Свободноизбираема подготовка се организира по учебни предмети, утвърдени от педагогическия съвет на училището, съобразно възможностите на училището и желанието на учениците.

Чл. 20. (1) Група по свободноизбираема подготовка се формира при записани най-малко 13 ученици.

(2) По учебни предмети от задължителноизбираемата профилирана или професионална подготовка група може да се формира и с по-малък брой ученици, според възможностите на училището и съобразно определения минимум за формиране на групи по съответния предмет, но с не по-малко от 6 ученици в група.

(3) По учебните предмети „камерна музика“, „ансамблово свирене“ и „вокални ансамбли“ броят на учениците в група е според вида на състава.

(4) Свободноизбираема подготовка по часове за индивидуално обучение може да се провежда по музикален инструмент или пеене след решение на педагогическия съвет в рамките на определените средства на училището за съответната учебна година.

Раздел IV

Условия за определяне на броя на учениците в общежития и полуинтернатни групи

Чл. 21. (1) Броят на групите в общежитията се образува в началото на учебната година, като броят на учениците се разделя на норматива за максимален брой – 24 ученици. Нова група се образува при остатък от 18 и повече ученици.

(2) Когато групата е единствена в населеното място, броят на учениците може да е под минималния брой от 18, но не по-малко от 15.

Чл. 22. (1) Броят на групите за целодневна организация на учебния ден (полуинтернатни групи) се определя в началото на учебната година за ученици от I до IV клас, като се раздели броят на учениците на норматива за максимален брой, съгласно чл. 4 и се формират самостоятелни или сборни групи.

(2) Учениците, формиращи групите в общежитията, не се включват в полуинтернатните групи на училищата.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. Сведението за организацията на дейността в училището за учебната година (списък-образец № 1) съгласно чл. 68 от Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета (обн., ДВ, бр. 41 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2003 г.; бр. 47 от 2004 г., бр. 55 от 2005 г., бр. 47 от 2006 г., бр. 51 и 74 от 2007 г., бр. 7 и 27 от 2008 г.) се променя по време на учебните занятия, като групите или паралелките се разформират, когато броят на децата и/или учениците се намали под норматива за минимален брой във:

1. групите в детска градина;

2. паралелките в ХIII клас;

3. полуинтернатните групи в училищата;

4. групите за свободноизбираема подготовка в училищата.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 90, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и отменя Наредба № 9 от 2000 г. за определяне на броя на учениците в паралелките и групите на средните училища по изкуствата и по културата (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм., бр. 77 от 2002 г., бр. 65 от 2004 г., бр. 83 от 2006 г. и бр. 43 от 2007 г.).

Подобни документи

Публикувано в Наредби и постановления.

Етикети , , .