Skip to contentНаредба за освобождаване на лица с намалена работоспособност и увреждания от винетни такси

№ Н-19 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ ВИД И СТЕПЕН НА УВРЕЖДАНЕ ОТ ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА (ЗАГЛ. ДОП. – ДВ, БР. 6 ОТ 2010 Г.)

В сила от 01.01.2009 г.

Издадена от Министерството на транспорта и Министерството на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.107 от 16 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2010г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (Доп. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) С наредбата се определят условията и редът за ползване от страна на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане на пътната инфраструктура – републикански пътища или техни участъци, за които се заплащат винетни такси по Закона за пътищата.

(2) Лицата по ал. 1 получават безплатно една едногодишна винетка за един собствен или съпружеска имуществена общност лек автомобил по реда, определен в глава втора.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Годишната винетка е с валидност от 1 януари на текущата година, за която е издадена, до 31 януари на следващата година.

Глава втора.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БЕЗПЛАТНИ ВИНЕТКИ

Чл. 2. (1) (Доп. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Лицето с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане подава молба-декларация по образец (приложение № 1) за получаване на безплатна едногодишна винетка за собствения си или съпружеска имуществена общност лек автомобил в дирекция „Социално подпомагане“ на Агенцията за социално подпомагане по постоянния си адрес.

(2) (Нова – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) За дете с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане молбата-декларация по ал. 1 се подава от законния му представител по постоянен адрес.

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Молба-декларацията може да бъде подадена и чрез упълномощено лице въз основа на пълномощно с нотариално заверен подпис по постоянен адрес на лицето по ал. 1.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Към молба-декларацията се прилагат следните документи:

1. (доп. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) копие от експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК;

2. (изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) копие на пълномощното по ал. 3;

3. копие от свидетелство за регистрация на лекия автомобил и копие от застрахователна полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност“, с които се удостоверява, че собственият или съпружеска имуществена общност лек автомобил отговаря на изискванията на чл. 10в от Закона за пътищата;

4. (доп. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) лична карта или личен паспорт на лицето с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и на упълномощеното от него лице, както и на законния представител в случаите по ал. 2 (за справка).

Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Дирекциите „Социално подпомагане“ подготвят и изпращат до областните пътни управления на Агенция „Пътна инфраструктура“ заявка по образец (приложение № 2) за получаване на безплатни едногодишни винетки.

(2) Заявката по ал. 1 съдържа:

1. (доп. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) трите имена и единния граждански номер (ЕГН) на лицето с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и на упълномощеното от него лице, както и на законния представител в случаите по чл. 2, ал. 2;

2. регистрационния номер на притежавания от лицето лек автомобил с данни за обема и мощността на двигателя.

(3) Заявката по ал. 1 се изпраща два пъти месечно – на 15-о и 30-о число.

Чл. 4. (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Областните пътни управления на Агенция „Пътна инфраструктура“ предоставят на дирекциите „Социално подпомагане“ заявения брой едногодишни винетки в срок до 5 работни дни след получаване на заявката, за което се съставят приемателно-предавателни протоколи в два екземпляра, в които се описват предоставените винетки по номера.

Чл. 5. (1) Дирекциите „Социално подпомагане“ предоставят заявените едногодишни винетки на лицата по чл. 2.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Неполучените до 31 януари винетни стикери от правоимащите лица се връщат за унищожаване с протокол от дирекциите „Социално подпомагане“ на областните пътни управления до 15 февруари на следващата година.

Чл. 6. Дирекциите „Социално подпомагане“ водят регистрационен дневник, който съдържа:

1. (доп. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) трите имена и ЕГН на лицето с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и на упълномощеното от него лице, както и на законния представител в случаите по чл. 2, ал. 2;

2. номер на предоставената на лицето винетка;

3. име на лицето, получило винетката, единен граждански номер и подпис.

Чл. 7. (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Областните пътни управления на Агенция „Пътна инфраструктура“ съхраняват предоставените от дирекции „Социално подпомагане“ заявки и екземпляр от приемателно-предавателните протоколи по чл. 4, както и протоколите по чл. 5, ал. 2 за неполучени винетни стикери.

Глава трета.

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл. 8. (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява по компетентност от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане или упълномощени от него длъжностни лица и от изпълнителния директор на Агенция „Пътна инфраструктура“ или от упълномощени от него длъжностни лица.

Чл. 9. (1) Ползването на републиканските пътища или на техни участъци от лек автомобил, който не е снабден с валидна винетка, е административно нарушение и се санкционира по реда на чл. 179, ал. 3 от Закона за движението по пътищата.

(2) Валидна винетка е тази, която съответства на вида на лекия автомобил, на който е поставена, със срок на действие, съвпадащ със срока на ползване на съответния републикански път или негов участък, и съдържа всички реквизити за графичното й оформяне.

Чл. 10. Установяването на нарушения по наредбата, съставянето на актове, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършват при условията и по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Доп. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Определените с наредбата условия и ред за освобождаване от винетни такси при ползване на републикански пътища или техни участъци се прилагат и за лица с трайни увреждания, на които намалената работоспособност е установена след навършване на възрастта за придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст или са я навършили в срока на решението на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК. Тези лица ползват правата си по наредбата пожизнено, независимо от определения в експертното решение срок.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (В сила от 01.12.2008 г.) Молби-декларации по чл. 2 за получаване на едногодишни безплатни винетки се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ от 1 декември на предходната година.

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 10в, ал. 1 от Закона за пътищата и отменя Наредба № 1 от 2005 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност от винетни такси при ползване на републиканските пътища (ДВ, бр. 11 от 2005 г.).

§ 4. Указания по прилагането на наредбата се дават от министъра на транспорта и министъра на труда и социалната политика.

§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2009 г., с изключение на § 2, който влиза в сила от 1 декември 2008 г.

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-19 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ОТ ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА

(ОБН. – ДВ, БР. 6 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

§ 1. В заглавието и навсякъде в наредбата, съответно в приложенията към нея, след думите „намалена работоспособност“ се добавя „или вид и степен на увреждане“.

§ 9. Навсякъде в наредбата, съответно в приложенията към нея, преди абревиатурата „ТЕЛК“ се изписва абревиатурата „ДЕЛК“ и се поставя наклонена черта.

§ 10. Навсякъде в наредбата думите „Национална агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят с „Агенция „Пътна инфраструктура“.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-19 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ОТ ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА

(ОБН. – ДВ, БР. 6 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

§ 11. (В сила от 01.12.2009 г.) Молби-декларации по чл. 2 за получаване на безплатни едногодишни винетки се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ от 1 декември 2009 г.

§ 12. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2010 г. с изключение на § 11, който влиза в сила от 1 декември 2009 г.

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1

(Доп. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ
„СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ“
… … … … … …
МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ
От … … … … … … … … … … … … … , ЕГН… … … … … … … … … … … … … … … … … ..,
(трите имена и ЕГН на лицето)
с постоянен адрес: гр. (с.) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .., област
община: … … … … … … … … … … … … ., ж.к. (кв.) … … … … … … … … … … … … … … .,
ул. … … … … … … … … … … … … … . №… ., бл. …, вх. … , ап. … , тел. … … … … … … ..,
л.к.(л.п.) №… … … … … … … … , изд. от … … … … … … .. на … … … … … … … … … … ,
в качеството си на собственик/ законен представител /правоимащ съпруг, когато е съпружеска имуществена общност (пълномощник по силата на пълномощно № … от … … г. на … … … … … … … … … … … … … … .., ЕГН … … … … … … … … … …)
(трите имена и ЕГН на упълномощителя)
с постоянен адрес: … … … … … … … … … … … … … … ..
Моля да ми бъде издадена безплатна едногодишна винетка за ползване на републикански пътища за … … г. (изписва се периодът на валидност на винетката)
Декларирам:
Лек автомобил с ДК № … ., марка: … … … … … …
модел: … … … … … … …, № на рама: … … … … … … … .
№ на двигател: … … … … … … ., година на производство: … … … …
работен обем на двигателя: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …,
мощност: (kW … … … /к.с. … ..) е:
- собственост съгласно свидетелство за регистрация на моторното превозно средство на … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
(трите имена и ЕГН)
- съпружеска имуществена общност: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
(трите имена и ЕГН на правоимащия съпруг)
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в тази молба-декларация нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Прилагам следните документи:
1. Копие от експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК
№ … … … … … … … … … .. от … … … … … … … … … … … … … … … … .
2. Копие на пълномощно № … … … … … … … … … ..
от … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
3. Копие от свидетелство за регистрация на моторното превозно средство – серия № … … … … … … .
4. Копие от застрахователна полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ № … … … от … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Дата: … … … … Декларатор: … … … … …
Молба-декларацията е приета и проверена от:
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
(трите имена и длъжност)
Дата: Подпис:

Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1

(Доп. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

ЗАЯВКА
№ … … … … … … … /… … … … .
За лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, които имат право да получат една безплатна годишна винетка на основание чл. 10в от
Закона за пътищата за месец
ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“
Община … … … … … … Област… … … … … … … ..
Име, презиме, ЕГН Регистра- Обем Мощ-
по фамилия на ционен на дви- ност
ред собственика, номер на гателя на дви-
законния предста- мотор- гателя
вител (правоима- ното пре-
щия съпруг, когато возно
е съпружеска средство
имуществена
общност)
на МПС
Име, презиме,
фамилия на
упълномоще-
ното лице
1. … … … … .. 1. … …
2. … … … … .. 2. … …
1. … … … … .. 1. … …
2. … … … … .. 2. … …

Подобни документи

Публикувано в Закони и правилници.

Етикети , , .