Skip to contentНаредба за отпускане на целева помощ за отопление

Изменения и допълнения на № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление:

Наредба № РД-07-5 от 16 май 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

НАРЕДБА № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 49 от 27.05.2008 г., в сила от 27.05.2008 г., изм., бр. 59 от 1.07.2008 г., в сила от 1.07.2008 г., изм. и доп., бр. 67 от 29.07.2008 г., в сила от 29.07.2008 г., бр. 72 от 8.09.2009 г., в сила от 8.09.2009 г., бр. 52 от 9.07.2010 г., в сила от 1.07.2010 г.

Общи разпоредби

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за отпускане на целева помощ за отопление на лица и семейства през отоплителния сезон.

Чл. 2. (1) (Доп. – ДВ, бр. 67 от 2008 г., в сила от 29.07.2008 г.) Право на целева помощ за отопление имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на молбата-декларация е по-нисък или равен от диференциран минимален доход за отопление и отговарят на условията по чл. 10 и 11 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП).

(2) При определяне правото на целеви помощи за отопление размерът на пенсиите, определен след 1.VII.2008 г., се намалява с коефициент 1,104.

(3) Основа за определяне на диференцирания минимален доход за отопление е гарантираният минимален доход (ГМД), чийто месечен размер се определя с акт на Министерския съвет.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2008 г., в сила от 29.07.2008 г.) Диференцираният минимален доход за отопление се определя, както следва:

1. за лице, живеещо само – 210 на сто от ГМД;

2. за лице с трайно намалена работоспособност 50 на сто или над 50 на сто, живеещо само – 249,6 на сто от ГМД;

3. за дете сирак – 196,8 на сто от ГМД;

4. за самотен родител с дете до 18-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст – 249,6 на сто от ГМД;

5. за всеки един от съвместно живеещи съпрузи – 144 на сто от ГМД;

6. за дете от 0- до 18-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст – 157,2 на сто от ГМД;

7. за дете с трайно увреждане – 196,8 на сто от ГМД;

8. за лице, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство – 201,6 на сто от ГМД;

9. за бременни жени 45 дни преди раждане – 183,6 на сто от ГМД;

10. за родител, полагащ грижи за дете до 3-годишна възраст – 183,6 на сто от ГМД;

11. за лице на възраст над 70 години – 183,6 на сто от ГМД;

12. за лице на възраст над 65 години, живеещо само – 274,8 на сто от ГМД;

13. за лице на възраст над 75 години, живеещо само – 288 на сто от ГМД;

14. за лице с трайно намалена работоспособност 50 на сто или над 50 на сто – 183,6 на сто от ГМД;

15. за лице с трайно намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – 223,2 на сто от ГМД;

16. за лице с трайно намалена работоспособност 90 и над 90 на сто – 274,8 на сто от ГМД.

(5) При наличие на повече от едно основание за определяне на процент по ал. 4 се прилага процентът с по-висок размер.

(6) (Нова – ДВ, бр. 72 от 2009 г., в сила от 8.09.2009 г.) Доходите се декларират за месеца, през който са получени, независимо за кой период се отнасят.

Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2008 г., в сила от 1.07.2008 г.) Месечният размер на целевата помощ за отопление се определя на база левовата равностойност на 350 квтч електроенергия, от които 250 квтч дневна и 100 квтч нощна електроенергия, по осреднена крайна продажна цена на електроенергията за битов потребител в началото на отоплителния сезон.

(2) (Отм. – ДВ, бр. 72 от 2009 г., в сила от 8.09.2009 г.).

(3) Размерът на целевата помощ за отопление по ал. 1 се определя със заповед на министъра на труда и социалната политика.

Чл. 4. (1) Лицата и семействата подават молба-декларация по образец съгласно приложението в дирекции „Социално подпомагане“ по постоянен адрес.

(2) (Нова – ДВ, бр. 72 от 2009 г., в сила от 8.09.2009 г., изм., бр. 52 от 2010 г. , в сила от 1.07.2010 г.) В молба-декларацията по ал. 1 задължително се заявява видът на ползваното отопление – топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2008 г., в сила от 29.07.2008 г., предишна ал. 2, изм., бр. 72 от 2009 г., в сила от 8.09.2009 г.) В срок до 20 дни от подаване на молбата социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад по чл. 27, ал. 1 ППЗСП, съдържащ мотивирано предложение за отпускане или отказ на целева помощ.

(4) (Предишна ал. 3, доп. – ДВ, бр. 72 от 2009 г., в сила от 8.09.2009 г., изм., бр. 52 от 2010 г. , в сила от 1.07.2010 г.) На основание на социалния доклад директорът на дирекция „Социално подпомагане“ издава заповед за отпускане или отказ на помощта.

(5) (Предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 72 от 2009 г., в сила от 8.09.2009 г.) Заповедта по ал. 4 се връчва в 7-дневен срок от издаването й и може да бъде обжалвана пред директора на регионалната дирекция за социално подпомагане по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 4а. (Нов – ДВ, бр. 52 от 2010 г. , в сила от 1.07.2010 г.) Целевата помощ за отопление се предоставя, както следва:

1. при отопление с топлоенергия – чрез превеждане на сумите на съответното топлофикационно дружество;

2. при отопление с електроенергия – в пари на правоимащото лице или семейство;

3. при отопление с твърдо гориво:

а) в пари на правоимащото лице или семейство;

б) на търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставката – при изрично отразено в молба-декларацията желание от страна на лицето или семейството;

4. при отопление с природен газ – в пари на правоимащото лице или семейство.

Чл. 5. (Доп. – ДВ, бр. 67 от 2008 г., в сила от 29.07.2008 г., изм. и доп., бр. 72 от 2009 г., в сила от 8.09.2009 г., изм., бр. 52 от 2010 г. , в сила от 1.07.2010 г.) (1) Молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление се подават в дирекции „Социално подпомагане“ от 1 август до 31 октомври, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се прилага и последна платена фактура.

(2) Целевата помощ за електроенергия, твърдо гориво или природен газ се отпуска за период от 5 месеца и се изплаща по следния ред:

1. за месеците ноември и декември:

а) до 30 ноември на текущата година – за отпуснатите целеви помощи за отопление през месеците август и септември;

б) до 31 декември на текущата година – за отпуснатите целеви помощи за отопление през месец октомври и ноември;

2. до 31 януари на следващата година – за месеците януари, февруари и март.

(3) За лицата и семействата, които се отопляват с топлоенергия, целевата помощ се отпуска за период от 5 месеца и се превежда ежемесечно в максимален размер по списък от дирекциите „Социално подпомагане“ на съответните топлофикационни дружества.

(4) Неусвоените средства за месечни целеви помощи за отопление с топлоенергия се възстановяват от съответните топлофикационни дружества на дирекциите „Социално подпомагане“ след окончателното годишно отчитане на средствата за търговско измерване от фирмите за топлинно счетоводство, но не по-късно от 30 октомври на текущата година.

(5) Когато едно жилище се обитава от повече от едно лице или семейство и топлоенергията се отчита на общ измервателен уред или се начислява на обща партида, размерът на помощта на правоимащите лица и семейства се осигурява по сметката на титуляря.

(6) За лицата и семействата, които се отопляват с твърдо гориво в случаите по чл. 4а, т. 3, буква „б“, целевата помощ се изплаща на търговците на твърдо гориво по реда на ал. 2.

(7) Изплащането на помощта в случаите по чл. 4а, т. 2, т. 3, буква „а“ и т. 4 може да се извършва по касов и безкасов път.

(8) В случаите, при които е налице затруднение в снабдяването с твърдо гориво, директорът на дирекция „Социално подпомагане“ по изключение може да измени заповедта за отпускане на целева помощ за отопление, като същата се изплаща в пари на лицата или семействата по реда на ал. 2.

Чл. 5а. (Нов – ДВ, бр. 72 от 2009 г., в сила от 8.09.2009 г.) (1) (Предишен текст на чл. 5а, изм. – ДВ, бр. 52 от 2010 г. , в сила от 1.07.2010 г.) Дължимите суми по чл. 5, ал. 6 се превеждат по следния ред:

1. правоимащите лица и семейства, които се отопляват с твърдо гориво, представят заповедта по чл. 4, ал. 4 на избран от тях търговец на твърдо гориво в срок не по-късно от 20 ноември на текущата година;

2. търговците на твърдо гориво осигуряват снабдяването с твърдо гориво на правоимащите лица и семейства в срок до 30 ноември на текущата година;

3. при предоставянето на твърдото гориво търговецът на твърдо гориво издава фактура с включен данък върху добавената стойност;

4. фактурата се издава на името на правоимащото лице и се подписва от него при получаването на твърдото гориво;

5. във фактурата задължително се вписва и номерът на заповедта на директора на дирекция „Социално подпомагане“ за отпускане на помощта;

6. на правоимащото лице се предоставя оригиналът на фактурата;

7. търговецът на твърдо гориво изпраща в съответната дирекция „Социално подпомагане“ заявка за превеждане на сумите по издадените фактури до 5-о число на месеца, следващ този, през който е предоставено твърдото гориво;

8. крайният срок за представяне на всички заявки от търговците на твърдо гориво за съответния отоплителен сезон е 5 декември на текущата година;

9. към заявката по т. 7 се прилагат:

а) опис на издадените фактури;

б) екземпляр от издадените фактури;

10. (изм. – ДВ, бр. 52 от 2010 г. , в сила от 1.07.2010 г.) дирекция „Социално подпомагане“ извършва проверка на представения опис и превежда на търговците на твърдо гориво сумите по банков път по реда на чл. 5, ал. 6.

(2) (Нова – ДВ, бр. 52 от 2010 г. , в сила от 1.07.2010 г.) Дирекции „Социално подпомагане“ представят до 30 ноември на съответните електроразпределителни дружества списъци, съдържащи трите имена на бенефициента, клиентски номер и титуляр на сметката, за които е издадена заповед за отпускане на целева помощ за отопление с електроенергия.

(3) (Нова – ДВ, бр. 52 от 2010 г. , в сила от 1.07.2010 г.) Електроразпределителните дружества връщат информация на дирекции „Социално подпомагане“ по подадените списъци за наличие на неразплатени в срок задължения и предприети действия по прекъсване на електрозахранването за всеки едни от месеците през отоплителния сезон.

(4) (Нова – ДВ, бр. 52 от 2010 г. , в сила от 1.07.2010 г.) При установяване на случаи по ал. 3, в които отпусната помощ не е била използвана по предназначение, се прилагат разпоредбите на чл. 14, ал. 6 ЗСП.

Чл. 6. Недобросъвестно получената целева помощ за отопление подлежи на установяване и връщане по реда на чл. 14а и 14б от Закона за социално подпомагане.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. При прилагане на наредбата се спазва § 1 от допълнителната разпоредба на ППЗСП.

§ 2. „Отоплителен сезон“ е периодът от 1 ноември до 31 март.

§ 3. „Диференциран минимален доход за отопление“ е индивидуалната граница за достъп до целева помощ за отопление за всяко лице съобразно възрастта, семейното положение и здравословното състояние, определена по реда на чл. 2, ал. 4.

§ 3а. (Нов – ДВ, бр. 72 от 2009 г., в сила от 8.09.2009 г.) „Търговец на твърдо гориво“ е всеки търговец, който извършва продажби на дребно на твърдо гориво на територията на страната.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 4. Тази наредба отменя Наредба № 5 от 2003 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление, издадена от министъра на труда и социалната политика (обн., ДВ, бр. 53 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2004 г., бр. 35, 70 и 89 от 2005 г., бр. 87 от 2006 г. и бр. 82 от 2007 г.).

§ 5. Неусвоените средства по отменените чл. 8 и 8а от Наредба № 5 от 2003 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление за отоплителен сезон 2007 – 2008 г. се възстановяват по досегашния ред, но не по-късно от 30 октомври 2008 г.

§ 5а. (Нов – ДВ, бр. 72 от 2009 г., в сила от 8.09.2009 г.) Отпуснатите целеви помощи за настоящия отоплителен сезон ще се изплащат по следния ред:

1. в срок до 30 септември всички лица и семейства, които вече са подали молба-декларация, са длъжни да декларират желания от тях начин за изплащане на помощта;

2. когато целевата помощ ще се изплаща на търговец на твърдо гориво, лицата и семействата са длъжни да върнат връчената им заповед за отпускане на помощта в срок до 30 септември;

3. директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице в срок 7 дни допълва издадената заповед съгласно чл. 4, ал. 4 за начина на изплащане на помощта;

4. заповедта по т. 3 се връчва по реда на чл. 4, ал. 5 .

§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в „Държавен вестник“.

§ 7. Наредбата се издава на основание чл. 12, ал. 4 от Закона за социално подпомагане.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредбата за изменение и допълнение на

Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

(ДВ, бр. 67 от 2008 г., в сила от 29.07.2008 г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в „Държавен вестник“.

§ 5. Разпоредбите по § 1 се прилагат и за подадените молби-декларации до датата на влизане в сила на тази наредба.

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

(ДВ, бр. 72 от 2009 г., в сила от 8.09.2009 г.)

……………………………………………………………..

§ 8. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в „Държавен вестник“ и се прилага за всички подадени молби-декларации от 1.VII.2009 г.

Подобни документи

Публикувано в Закони и правилници, Наредби, Наредби и постановления.

Етикети , , .