Skip to contentНАРЕДБА ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2010 Г. ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА В ЗВЕНАТА ОТ СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА (ДВ, БР. 4 ОТ 2010 Г.)

В сила от 01.09.2014 г.

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.71 от 26 Август 2014г.

§ 1. Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1

Група Длъжности Минимална основна работна заплата от 1.09.2014 г.
І. Педагогически специалисти с ръководни директор на училище, детска градина и обслужващо звено 680 лв.
функции помощник-директор 630 лв.
ІІ. Педагогически специалисти младши учител, младши възпитател 530 лв.
учител, ръководител на компютърен кабинет, ръководител на филиал в междуучилищен център за трудовополитехническо обучение (МУЦТПО), логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, педагог, ресурсен учител,
възпитател 530 лв.
старши учител, старши възпитател 555 лв.
главен учител, главен възпитател 590 лв.

Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 септември 2014 г.

Подобни документи

Публикувано в Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .