Skip to contentНаредба за санкциите при замърсяване на околната среда

НАРЕДБА за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения

Приета с ПМС № 247 от 30.08.2011 г., обн., ДВ, бр. 70 от 9.09.2011 г., в сила от 10.11.2011 г.

http://www.moew.government.bg/legislation/index.html

Подобни документи

Публикувано в Закони и правилници.

Етикети , , .