Skip to contentНаредба за хигиенните изисквания за облеклото на деца до14 год.

НАРЕДБА № 18 ЗА ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБЛЕКЛОТО ЗА ДЕЦА ДО 14-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ-извадки

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДА НА ВЛАКНАТА, ИЗПОЛЗУВАЩИ СЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА
ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ДЕТСКО ОБЛЕКЛО ОТ 0 ДО 14-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
Вид на облеклото Влакна, разрешени Влакна, забранени
за употреба за употреба
1. Всички видове облекла, Естествени влакна Не се разрешава
постелъчно бельо, спално (памук, вълна, коприна, използуването на
бельо чорапени изделия лен), изкуствени влакна синтетични влакна
за деца от 0 до 1- (вискозни, полинозни, (полиамидни, полиестерни,
годишна възраст ацетатни, медно-амонячни) полиакрилнитрилни и др.)
Не се допуска високо-
качествена обработка
за облагородяване на
всички видове облекла
Ацетатните влакна се
допускат само в съче-
тание на естествени и
други изкуствени влак-
на, като тяхното учас-
тие не надвишава 50 на
сто от сместа
2. Бельо и спално облекло Естествени влакна Не се разрешава
за деца от 1 до 14 (памук, вълна, коприна, ползуването на син-
години лен),изкуствени тетични влакна (по-
влакна (вискозни, лиамидни, полиестерни,
полинозни, ацетатни, полиакрилнитрилни и др.
медно-амонячни) Не се допуска високо-
качествена обработка
за облагородяване на
всички видове облекла
Ацетатните влакна се
допускат само в съче-
тание на естествени и
други изкуствени влакна,
като тяхното участие не
надвишава 50 на сто от
сместа
3. Чорапени изделия за Естествени влакна Не се разрешава изпол-
деца от 1 до 3 години (памук, вълна, коприна, зуването на синтетични
лен), изкуствени влакна (полиамидни,
влакна (вискозни, полиестерни, полиакрил-
полинозни, ацетатни, нитрилни и др.)
медно-амонячни)
Допуска се подсилва-
нето със синтетични
влакна на пети и
пръсти
4. Горен трикотаж за де- Естествени влакна Полиестерните и по-
ца от 1 до 3 години (памук, вълна, коприна, лиакрилнитрилните
лен), изкуствени влак- влакна се допускат
на (вискозни, полиноз- в съчетание с естест-
ни, ацетатни, медно- вени и изкуствени влак
амонячни), синтетични на до 50 на сто от
влакна (полиестерни, сместа.
полиакрилнитрилни) Не се допуска високо-
качествена обработка
за облагородяване
5. Горно облекло от па- Естествени влакна Не се допуска изпол-
мучен и копринен тип (памук, вълна, коприна, зуването на поли-
платове за деца от 1 лен), изкуствени амидни и полиакрил-
до 3 години влакна (вискозни, нитрилни влакна.
полинозни, ацетатни, Полиестерните влакна
медно-амонячни), син- се разреват до 67 на
тетични влакна (поли- сто от сместа. Аце-
естерни влакна) татните влакна се
допускат само в съ-
четание с естествени
и други изкуствени
влакна.
Не се допуска високо-
качествена обработка за
облагородяване
6. Горно облекло от въл- Естествени влакна Допуска се изпол-
нен тип платове за (памук, вълна, копри- зуването на поли-
деца от 1 до 3 години на, лен), изкуствени амидни влакна до 10
влакна (вискозни, по- на сто. Полиестерни-
линозни, ацетатни, те и полиакрилни-
медно-амонячни), син- трилните влакна се
тетични влакна (поли- разрешават до 55 на
естерни, полиакрил- сто от сместа. Аце-
нитрилни) татните влакна се
допускат само в съче-
тание с естествени влак-
на. Не се допуска висо-
кокачествена обработка
за облагородяване
7. Връхно облекло за деца Естествени влакна (па- Полиестерните влакна
от 1 до 3 години мук, вълна, коприна, се разрешават до 67
лен), изкуствени влак- на сто от сместа.
на (вискозни, полио- Полиакрилнитрилните
нозни, ацетатни, мед- влакна се разрешават
но-амонячни) до 55 на сто от
синтетични влакна сместа. Полиамидните
полиестерни, полиакрил- влакна се разрешават
нитрилни и полиамидни) само за ветрозащит-
ните облекла (космо-
навти, шушляци, шли-
фери, якета). Те се
изработват по специ-
ална кройка – свобо-
ден ръкав (без пристя-
гане в китката), кра-
чол и околовратна из-
вивка с дупки в под-
мишницата. За връхно
облекло за деца до 3
години не се допуска
използувнето на скуб-
ливи материали, вклю-
чително и за подплата

Подобни документи

Публикувано в Закони и правилници.

Етикети , , , .