Skip to contentНаредба №2 от2011г. за специалните изисквания за участие в схеми за национални доплащания

НАРЕДБА № 2 ОТ 21.02.2011 Г. ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОДОБРЕНИТЕ СХЕМИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ И ЗА СПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/norm_aktove/naredbi.aspx

ДФ Земеделие – Разплащателна агенция                                                                                                           Заявка за входяща регистрация по схемата за клане на говеда ФЛ УРН

ЗАЯВКА ЗА ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ ПО СХЕМА ЗА НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ ЗА КЛАНЕ НА ГОВЕДА

Форма за физически лица

С подаването на този документ Вие получавате входяща регистрация в РА. Заявката за подпомагане се попълва служебно и ще се счита за подадена само след като сте удостоверили с подпис съгласието си с разпечатаните данни от ИСАК!

Нова заявка                                                                                       Редакция на заявка за подпомагане

Данни за кандидата (Физическо лице)
Име УРН
ЕГН/ЛНЧ
Дата на раждане
Пол
Лична карта/паспорт №
Телефон Мобилен
Адрес за кореспонденция
Постоянен адрес
e-mail

Данни за банкова сметка
Титуляр
IBAN
BIC код
Банка
Прилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка
Подпис

Упълномощено лице за подаване на заявлението
Име, презиме, фамилия
ЕГН
Лична карта/паспорт №
Прилагам копие от нотариално заверено пълномощно /

Схема за национални доплащания за клане на говеда (НДКГ)
Национални доплащания в частта за клане на бици, волове, крави, юници и телета
Национални доплащания в частта за из­нос на говеда в трети страни

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни
Подпис/Дата на отпечатване

ДФ Земеделие – Разплащателна агенция                                                                                                           Заявка за входяща регистрация по схемата за клане на говеда ФЛ УРН

Общи документи за физически лица
Копие на ЛК/паспорт на физическото лице
Копие на ЛК/паспорт на упълномощеното лице

Специфични  документи :
Клане на говеда
бр. протоколи за класифициране на кланичните трупове на говеда, съгласно чл. 58в, ал. 3 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
Клане на телета
Бр. документи, издадени от кланица, които съдържат:

а) кланичното тегло на телето и номера на неговата ушна марка;

б) идентификационен номер на кланицата;

в) подпис и печат

…… бр. ветеринарномедицински свидетелства за транспорт на животни.(Образец ЗЖ140)
Износ на говеда/телета за трети страни

бр. разпечатки на митнически декларации за износ на говеда за трети страни.

бр. копия на контролен формуляр Т5 за износ на животни в трети страни
бр. ветеринарни сертификати за произход и здравно състояние на животните, издадени и подписани от държавния ветеринарен лекар на митническия пункт и списъка с ушни марки, приложен към него.
Общи декларации:
Декларирам че:

1. Всички представени документи са истински и с вярно съдържание.

2. Запознат съм с условията по схемата, за която кандидатствам за подпомагане.

3. Потвърждавам, че с подписването на заявлението, приемам правилата на схемата, за която кандидатствам за субсидия, и ще осигурявам пълен и свободен достъп на служителите на РА и оторизираните представители на Европейската комисия за извършване на проверки.

4. Запознат съм, че финансовата субсидия за схема НДКГ се изплаща от националния бюджет на Република България.

5.  Нямам публични задължения към националния бюджет.

Подпис
Специфични декларации, задължителни при участие по схемата НДКГ
  1. 1. Декларирам, че, животните са заклани в кланица, която е включена в базата данни на Министерството на земеделието и храните по чл. 2, ал. 3 от Наредба № 15 от 2009 г. за окачествяване и класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на Общността EUROP, докладване на цените и проверка в кланиците (обн., ДВ, бр. 37 от 2009 г.; изм., бр. 48 от 2010 г.).
Подпис
  1. 2. Декларирам че, телетата са заклани в кланица, която е одобрена от областната дирекция по безопасност на храните по реда на чл. 12 от Закона за храните.
Подпис
  1. 3. Декларирам че, животните са реално изнесени в трета държава.(„Трета държава” е всяка държава, която не е член на Европейския съюз)
Подпис
Желая информацията, свързана с моята заявка, да ми бъде изпращана чрез:
Електронна поща Обикновена поща
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни
Подпис/Дата на отпечатване
Таблица за опис на приложените документи
Вид документ Номер на документа Дата на издаване Брой животни, за който се кандидатства с дадения документ
1 2 3 4

ДФ Земеделие – Разплащателна агенция                                                                                                           Заявка за входяща регистрация по схемата за клане на говеда ФЛ УРН

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни
Подпис/Дата на отпечатване


ДФ Земеделие – Разплащателна агенция                                                                                                           Заявка за входяща регистрация по схемата за клане на говеда ФЛ УРН

ЗАЯВКА ЗА ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ ПО СХЕМА ЗА НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ ЗА КЛАНЕ НА ГОВЕДА

Форма за Юридически лица

С подаването на този документ Вие получавате входяща регистрация в РА. Заявката за подпомагане се попълва служебно и ще се счита за подадена само след като сте удостоверили с подпис съгласието си с разпечатаните данни от ИСАК!

Нова заявка                                                                                       Редакция на заявка за подпомагане

Данни за кандидата (Юридическо лице)
Фирма УРН
ЕИК / БУЛСТАТ
Регистрация в търговския регистър
Тип на организацията
Управляващо лице ЕГН/ЛНЧ
Лична карта/паспорт на управляващото лице
Телефон Мобилен
Адрес за кореспонденция
Адрес на управление
e-mail
Данни за банкова сметка
Титуляр
IBAN
BIC код
Банка
Прилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка
Подпис/Печат
Упълномощено лице за подаване на заявлението
Име, презиме, фамилия
ЕГН
Лична карта/паспорт №
Прилагам копие от нотариално заверено пълномощно /
Схема за национални доплащания за клане на говеда (НДКГ)
Национални доплащания в частта за клане на бици, волове, крави, юници и телета
Национални доплащания в частта за из­нос на говеда в трети страни
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни
Подпис/Печат/Дата на отпечатване
Общи документи за юридически лица
Копие на ЛК/паспорт на управляващото лице на ЮЛ
Копие от регистрация ЕИК по БУЛСТАТ с копие от удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 6 месеца от датата на кандидатстване или копие от регистрация в Търговския регистър
Копие на ЛК/паспорт на упълномощеното лице
Специфични  документи :
Клане на говеда
бр. протоколи за класифициране на кланичните трупове на говеда, съгласно чл. 58в, ал. 3 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
Клане на телета
Бр. документи, издадени от кланица, които съдържат:

а) кланичното тегло на телето и номера на неговата ушна марка;

б) идентификационен номер на кланицата;

в) подпис и печат

…… бр. ветеринарномедицински свидетелства за транспорт на животни.(Образец ЗЖ140)
Износ на говеда/телета за трети страни

бр. разпечатки на митнически декларации за износ на говеда за трети страни.

бр. копия на контролен формуляр Т5 за износ на животни в трети страни
бр. ветеринарни сертификати за произход и здравно състояние на животните, издадени и подписани от държавния ветеринарен лекар на митническия пункт и списъка с ушни марки, приложен към него.
Общи декларации:
Декларирам че:

1. Всички представени документи са истински и с вярно съдържание.

2. Запознат съм с условията по схемата, за която кандидатствам за подпомагане.

3. Потвърждавам, че с подписването на заявлението, приемам правилата на схемата, за която кандидатствам за субсидия, и ще осигурявам пълен и свободен достъп на служителите на РА и оторизираните представители на Европейската комисия за извършване на проверки.

4. Запознат съм, че финансовата субсидия за схема НДКГ се изплаща от националния бюджет на Република България.

5.  Нямам публични задължения към националния бюджет.

Подпис
Специфични декларации, задължителни при участие по схемата НДКГ
  1. 4. Декларирам, че, животните са заклани в кланица, която е включена в базата данни на Министерството на земеделието и храните по чл. 2, ал. 3 от Наредба № 15 от 2009 г. за окачествяване и класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на Общността EUROP, докладване на цените и проверка в кланиците (обн., ДВ, бр. 37 от 2009 г.; изм., бр. 48 от 2010 г.).
Подпис
  1. 5. Декларирам че, телетата са заклани в кланица, която е одобрена от областната дирекция по безопасност на храните, по реда на чл. 12 от Закона за храните..
Подпис
  1. 6. Декларирам че, животните са реално изнесени в трета държава.(„Трета държава” е всяка държава, която не е член на Европейския съюз)
Подпис
Желая информацията, свързана с моята заявка, да ми бъде изпращана чрез:
Електронна поща Обикновена поща
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни
Подпис/Печат/Дата на отпечатване

ДФ Земеделие – Разплащателна агенция                                                                                                           Заявка за входяща регистрация по схемата за клане на говеда ФЛ УРН

Таблица за опис на приложените документи
Вид документ Номер на документа Дата на издаване Брой животни, за който се кандидатства с дадения документ
1 2 3 4
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни
Подпис/Печат/Дата на отпечатване

Приложение № 2

към чл.13, ал.1, т.1, б.”а”

Списък на икономически уязвимите общини в Южна България

Област Община
Благоевград Банско
Благоевград Белица
Благоевград Благоевград
Благоевград Гоце Делчев
Благоевград Гърмен
Благоевград Кресна
Благоевград Петрич
Благоевград Разлог
Благоевград Сандански
Благоевград Сатовча
Благоевград Симитли
Благоевград Струмяни
Благоевград Хаджидимово
Благоевград Якоруда
Бургас Айтос
Бургас Бургас
Бургас Карнобат
Бургас Поморие
Бургас Руен
Бургас Сунгурларе
Бургас Камено
Кърджали Ардино
Кърджали Джебел
Кърджали Кирково
Кърджали Крумовград
Кърджали Кърджали
Кърджали Момчилград
Кърджали Черноочене
Кюстендил Бобошево
Кюстендил Дупница
Кюстендил Кочериново
Кюстендил Невестино
Кюстендил Рила
Пазарджик Брацигово
Пазарджик Лесичово
Пазарджик Пазарджик
Пазарджик Септември
Пазарджик Батак
Пазарджик Белово
Пазарджик Велинград
Пазарджик Пещера
Пазарджик Ракитово
Пловдив Асеновград
Пловдив Брезово
Пловдив Калояново
Пловдив Карлово
Пловдив Кричим
Пловдив Куклен
Пловдив Марица
Пловдив Първомай
Пловдив Раковски
Пловдив Родопи
Пловдив Садово
Пловдив Съединение
Пловдив Хисаря
Пловдив Лъки
Пловдив Перущица
Пловдив Пловдив
Пловдив Сопот
Пловдив Стамболийски
Сливен Котел
Сливен Нова Загора
Сливен Твърдица
Смолян Баните
Смолян Доспат
Смолян Златоград
Смолян Мадан
Смолян Неделино
Стара Загора Гълъбово
Стара Загора Казанлък
Стара Загора Мъглиж
Стара Загора Опан
Стара Загора Павел баня
Стара Загора Стара Загора
Стара Загора Бр.Даскалови
Стара Загора Гурково
Стара Загора Николаево
Стара Загора Раднево
Стара Загора Чирпан
Хасково Димитровград
Хасково Ивайловград
Хасково Любимец
Хасково Маджарово
Хасково Минерални бани
Хасково Свиленград
Хасково Симеоновград
Хасково Стамболово
Хасково Тополовград
Хасково Харманли
Хасково Хасково
Ямбол Елхово
Ямбол Стралджа

МИНИСТЪР:

д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ

Подобни документи

Публикувано в Наредби и постановления.

Етикети , , .