Skip to contentНаредба №5 от 2009 г. за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания

№ 5 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 14 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 19.02.2010 Г.)

В сила от 01.03.2009 г.

Издадена от Министерството на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.22 от 24 Март 2009г., изм. ДВ. бр.37 от 19 Май 2009г., изм. ДВ. бр.14 от 19 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 9 Март 2010г., изм. ДВ. бр.22 от 19 Март 2010г., изм. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.18 от 1 Март 2011г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) С тази наредба се уреждат условията и редът за подаване на заявления за подпомагане по следните схеми и мерки на Общата селскостопанска политика (ОСП):

1. схемата за единно плащане на площ (СЕПП);

2. схемата за национални доплащания на площ (НДП);

3. схемата за национални доплащания за тютюн (НДТ);

4. схемите за национални доплащания за животни (НДЖ);

5. схемите за специфично подпомагане на земеделските стопани (СПЗС);

6. схемата за отглеждане на пресни ягоди и малини за преработка (ПЯМ);

7. плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони (НР1);

8. плащания на земеделски стопани за райони с ограничения, различни от планинските райони (НР2);

9. плащания по Натура 2000 за земеделски земи (ПНЗЗ);

10. агроекологични плащания (АЕП).

Раздел II.
Условия за подаване на заявления за подпомагане

Чл. 2. (1) За подпомагане по схемите и мерките по чл. 1 могат да кандидатстват земеделски стопани, които ползват земеделска земя и/или отглеждат животни.

(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г., изм. – ДВ, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.) Лицата по ал. 1 подават общо заявление за подпомагане по схемите и мерките по чл. 1 по образец съгласно приложението. Общото заявление за подпомагане включва заявление за регистрация и заявление за подпомагане.

Чл. 2а. (Нов – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) (1) Ползватели на земеделски площи могат да бъдат:

1. техните собственици;

2. арендатори или наематели;

3. кооперации, на които са предоставени за съвместно обработване;

4. ползватели на земеделски земи по чл. 37в, ал. 4 или 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

(2) Правното основание за ползване на земеделски земи се доказва със:

1. нотариални актове, решения на общинските служби по земеделие, вписани договори, с които се придобива право на собственост върху земеделски земи, или решения по чл. 37е, ал. 4 ЗСПЗЗ;

2. договори за аренда или за наем на земеделски земи;

3. договори за предоставяне на земеделски земи на кооперация за съвместно обработване;

4. заповеди за разпределение на масивите по чл. 37в, ал. 4, а в случаите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 и вносни бележки по чл. 37в, ал. 7 ЗСПЗЗ;

5. заповеди на министъра на земеделието и храните или на кметовете по чл. 37в, ал. 10 ЗСПЗЗ;

6. съдебни решения с приложени скици на съответните имоти.

(3) Заявените земеделски площи трябва да се владеят или държат от техните ползватели към 31 май на годината, през която се подава заявление за подпомагане.

Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г.) Заявлението за подпомагане съдържа:

1. (изм. – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) данни за идентификацията на кандидата за подпомагане, определени в чл. 3, ал. 2 на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол (обн., ДВ, бр. 82 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2008 г.);

2. схемите и/или мерките, по които се иска подпомагане;

3. данни за идентификацията на земеделските парцели, за които се кандидатства за подпомагане, включително:

а) площта на парцела в хектари до втория десетичен знак;

б) местонахождението на парцела, определено върху картен материал от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК);

в) начина на ползване на парцела (култура);

г) поливност;

д) основание за ползване;

4. (изм. – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г.) таблици с данни за идентификацията на животните, регистрирани в Системата за идентификация и регистрация на животните (СИРЖ) по чл. 30, ал. 2, т. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), поддържана от Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС), по видове, включително:

а) (изм. и доп. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) брой говеда, регистрирани в СИРЖ в животновъден обект на името на кандидата към референтната дата 28 февруари 2009 г. и/или биволи, регистрирани в СИРЖ в животновъден обект на името на кандидата към референтната дата 28 февруари 2009 г., допустими за подпомагане по схемата, необвързана с производството (схема НДЖ1);

б) (отм. – ДВ, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.)

в) (отм. – ДВ, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.)

г) (изм. – ДВ, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.) за кандидатстване по схемите за подпомагане, обвързани с производство – таблица за животните, регистрирани в СИРЖ в животновъден обект на името на кандидата, към датата на подаване на заявлението и допустими за подпомагане по тези схеми, с посочване на техния вид, категория, порода, предназначение, ушна марка/паспорт/електронен идентификационен (ЕИД) номер за всяко животно;

д) за кандидатстване по агроекологични плащания – таблица за животните, регистрирани в СИРЖ на името на кандидата като техен собственик към датата на подаване на заявлението и допустими за подпомагане по съответните схеми и мерки, с посочване за всяко животно на неговия вид, порода, ушна марка/паспорт/електронен идентификационен (ЕИД) номер и други данни;

5. приложение за кандидатстване за агроекологични плащания, в което се попълват само полетата за схемите и мерките, за които се кандидатства;

6. (нова – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г.) приложение за кандидатстване за плащания по схемата за отглеждане на пресни ягоди и малини за преработка;

7. (предишна т. 6, изм. – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г.) декларации от кандидата при подаване на заявлението за регистрация, с които той заявява, че:

а) (изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) през цялата календарна година декларираните парцели отговарят на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, определени със заповед на министъра на земеделието и храните;

б) се задължава да извършва земеделска дейност върху площи по чл. 1, т. 4 (наречена в заявленията „мярка НР1″) най-малко 5 години след първото плащане;

в) се задължава да извършва земеделска дейност върху площи по чл. 1, т. 5 (наречена в заявленията „мярка НР2″) най-малко 5 години след първото плащане;

г) (изм. – ДВ, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) се задължава да осигури и представи при поискване документи по чл. 2а, ал. 2, доказващи правното основание за ползване от него на всички земеделски парцели, с които кандидатства за подпомагане, към датата на заявяване на тези парцели;

д) (доп. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) се задължава да съхранява документите по чл. 2а, ал. 2, доказващи правното основание за ползване от него на земеделските парцели, с които кандидатства за подпомагане, най-малко 5 години от годината на кандидатстване;

е) всички документи, представени към това заявление, са достоверни;

ж) е запознат с условията по схемите и мерките, за които кандидатства за подпомагане;

з) (изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) е съгласен данни от заявлението му за юридическите лица или УРН за физическите лица, както и размерът на получената субсидия да бъдат публикувани съгласно условията на чл. 44а на Регламент 1290/2005 на Европейския съвет относно финансирането на ОСП (ОВ, бр. 209 от 11.VIII.2005 г.);

и) потвърждава, че с подписването на заявлението приема правилата на схемите и мерките, за които кандидатства за субсидия, и ще осигурява пълен и свободен достъп на служителите на Министерството на земеделието и храните (МЗХ), Разплащателната агенция (РА) и оторизираните представители на Европейската комисия за извършване на проверки;

й) потвърждава, че след уведомяване, освен при форсмажорни обстоятелства, ще присъства на извършването на инспекция на земеделското стопанство или ще осигури присъствието на упълномощен негов представител и е запознат, че в противен случай подпомагането по това заявление няма да му бъде изплатено;

к) в заявлението са описани всички земеделски площи, които ползва през текущата стопанска година;

л) (отм. – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г.)

м) (нова – ДВ, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.) извършва земеделска дейност;

н) (нова – ДВ, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) при участие в схемите за национални доплащания – е запознат с изискването да нямат публични задължения към държавния бюджет към 30 ноември на годината на кандидатстване;

о) (нова – ДВ, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.) при участие в схемите за национални доплащания за крави с бозаещи телета – не притежава индивидуална млечна квота.

п) (нова – ДВ, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) при участие в схемите за поддържане на производството на краве мляко – е запознат с изискването да притежава индивидуална млечна квота от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане, до 30 ноември на годината на кандидатстване;

р) (нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) заявените за подпомагане земеделски площи са в добро земеделско състояние по смисъла на Наредба № 5 от 2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища (ДВ, бр. 22 от 2010 г.; изм., бр. 34 от 2010 г.) и се задължава да ги поддържа в добро земеделско състояние;

с) (нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) се задължава да спазва забраните за земеделска дейност за земеделските земи, която е заявил за подпомагане, включени в заповедите за обявяване на зоните по Натура 2000, издадени по реда чл. 12 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

(2) (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г.) Общото заявление за подпомагане съдържа данните за регистрация по ал. 1, въведени в Системата за регистрация на кандидатите и на заявленията за подпомагане (СРКЗП) по чл. 30, ал. 2, т. 1 ЗПЗП.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г.) Към заявлението за подпомагане се прилагат общите документи, посочени в него, и документи, предвидени в специалните нормативни актове за прилагане на схемите и мерките по чл. 1.

Раздел III.
Ред за подаване на заявленията за подпомагане

Чл. 4. (1) Заявленията се подават през периода от 1 март до 15 май на годината, за която се кандидатства за подпомагане. Когато 15 май е неприсъствен ден, срокът за подаване на заявления за подпомагане изтича в първия следващ работен ден.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Първото заявление за подпомагане, което включва направления „Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места“ и/или „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“ от мярка „Агроекологични плащания“ по чл. 1, т. 7, се подава в периода от 1 март до 30 март на годината, в която се кандидатства за подпомагане. Когато 30 март е неприсъствен ден, срокът за подаване изтича в първия следващ работен ден. Всяко следващо заявление, включващо посочените направления, се подава съгласно ал. 1.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г.) Всеки кандидат може да подаде само едно общо заявление за подпомагане за съответната стопанска година.

Чл. 5. (1) (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г., доп. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Ежегодно общинските служби по земеделие предоставят на всички земеделски стопани, регистрирали в ИСАК през предходната година заявления за подпомагане, формуляр на заявление, попълнен с наличните данни за тях, и графичен материал за местонахождението на ползваните от тях през предходната година земеделски парцели, а когато ползваните земеделски парцели са в обхвата на екологичната мрежа Натура 2000 и информация за забраните за земеделски дейности на тези парцели, разписани в заповедите за обявяване на зоните по Натура 2000.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г.) Кандидати, които не са регистрирали в ИСАК заявления за подпомагане, могат да получат от общинските служби по земеделие при поискване формуляр на заявление за регистрация и графичен материал за определяне местонахождението на ползваните от тях земеделски парцели.

Чл. 6. (1) Общинските служби по земеделие оказват помощ на кандидатите за подпомагане при попълване на заявленията и за идентифициране и регистриране на ползваните от тях площи.

(2) Националната служба за съвети в земеделието оказва помощ на кандидатите за подпомагане по мярка „Агроекологични плащания“ при попълване на заявленията им.

Чл. 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.) Земеделските площи, с които се кандидатства за подпомагане, трябва да са регистрирани в Системата за регистрация на кандидатите и на заявленията за подпомагане (СРКЗП) по чл. 30, ал. 2, т. 1 ЗПЗП.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г., изм. – ДВ, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.) Регистрирането (очертаването) на земеделските площи (блокове на земеделско стопанство и земеделски парцели) на един земеделски стопанин се извършва в общинските служби по земеделие по местонахождението на площите.

(3) (Нова – ДВ, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.) В периода на подаване на заявленията по чл. 4, ал. 1 регистрирането (очертаването) на земеделските площи от земеделските стопани за кандидатстване за подпомагане и промените в тези площи до изтичане на срока по чл. 12, ал. 2 се извършва в СРЗКП.

(4) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г., доп. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) За всеки регистриран в СРКЗП блок на земеделско стопанство земеделският стопанин може да получи карта с местоположението на този блок и земеделските парцели в него. За всички регистрирани в една общинска служба по земеделие площи той може да получи и „Таблица на използваните парцели“, попълнена с наличните в СРКЗП данни за тях или „Таблица на заявените парцели“, а ако земеделските парцели попадат в обхвата на Натура 2000 и информация за наложени забрани за земеделска дейност на тези парцели, разписани в заповедите за обявяване на защитените зони от Натура 2000.

Чл. 8. (1) (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г.) Животните, с които се кандидатства за подпомагане, трябва да са регистрирани в СИРЖ.

(2) (Отм. – ДВ, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.)

(3) (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) За всички регистрирани в СИРЖ в животновъдни обекти на името на кандидата, говеда, биволи, овце майки и кози майки към съответната референтна дата той получава от ОСЗ разпечатана „Таблица за отглежданите животни за кандидатстване по схеми за подпомагане, необвързани с производството“ (схеми НДЖ1), попълнена с наличните в ИСАК данни за животните.

(4) (Нова – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г.) За всички регистрирани в СИРЖ на името на кандидата животни (негова собственост или отглеждани в обект, регистриран на негово име) той получава от ОСЗ разпечатана „Таблица за отглежданите животни за кандидатстване по схеми за подпомагане на брой животни“, попълнена с наличните в ИСАК данни за животните.

Чл. 9. (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г.) (1) Въвеждането на данните от попълнените общи заявления за подпомагане в СРКЗП се извършва в ОСЗ, в които има достъп до тази система и са в областта, в която се намира:

1. постоянният адрес на кандидата – физическо лице;

2. адресът на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.

(2) За въвеждане на данните в съответната ОСЗ се представя попълнено заявление с цел регистрация и приложенията към него заедно с документите по чл. 3, ал. 3. Заявлението се представя:

1. лично;

2. чрез упълномощено от кандидата лице с нотариално заверено изрично пълномощно.

(3) Списък на ОСЗ от съответната област, в които има достъп до СРКЗП, се изготвя от областната дирекция „Земеделие“ и се поставя на видно място във всяка ОСЗ от областта, както и в областната дирекция „Земеделие“. При настъпили промени този списък се актуализира в рамките на 8 работни часа.

Чл. 10. (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г.) (1) От всяко заявление, представено в ОСЗ, в СРКЗП се въвеждат попълнените в него данни за кандидата, упълномощеното за подаване на заявлението лице, ако заявлението се подава от такова лице, както и данните за неговата банкова сметка, с което заявлението за подпомагане получава от системата входящ номер с дата, която се счита за дата на подаване на общо заявление за директно подпомагане в Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА).

(2) Данните за заявлението по чл. 3, ал. 1 се въвеждат в електронен вид в присъствието на кандидата. Общото заявление за директно подпомагане с въведените в СРКЗП данни се разпечатва в три екземпляра, всяка страница от които се подписва от кандидата и се подпечатва от кандидатите – юридически лица или еднолични търговци.

(3) При невъзможност за въвеждане на данните за общото заявление в електронен вид в присъствието на кандидата от СРКЗП му се разпечатва в два екземпляра талон, съдържащ: името на кандидата, неговия уникален регистрационен номер (УРН), входящия номер на заявлението и датата на получаване на номера. Талоните се подписват от кандидатите и се подпечатват от кандидатите – юридически лица или еднолични търговци. Единият екземпляр на талона се предава на кандидата, другият остава в ОСЗ и се насрочват две дати за окончателното въвеждане на данните в СРКЗП и извършване на действията по ал. 2.

(4) В случай че заявлението съдържа всички задължителни данни за кандидатстване по най-малко една от описаните в чл. 1 схеми и мерки за подпомагане, след обработка и контрол от ДФЗ – РА, общото заявление за директно подпомагане получава уникален идентификационен номер (УИН).

(5) В случай на открити непълноти при попълване на заявлението и/или комплектоването му, непозволяващи издаването на входящ номер за него, то се счита за подадено от датата на отстраняване на тези непълноти и тогава получава входящ номер.

(6) В случай на открити непълноти при попълване или комплектоване на части от заявлението или негови приложения, касаещи отделни схеми и мерки, тези части от заявлението се считат за подадени от датата на отстраняване на непълнотите.

(7) Функциите по въвеждане на данните от представените заявления се изпълняват от ОСЗ по чл. 9, ал. 1 в периода от 1 март до окончателно въвеждане на данните от тях в СРКЗП.

(8) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Общинските служби по земеделие по чл. 9, ал. 1 са длъжни да предават представеното на хартиен носител общо заявление за подпомагане, подписано от кандидата, и придружаващите го документи на съответния отдел „Прилагане схемите и мерките за подпомагане“ (ОПСМП) в областната дирекция на ДФЗ. Предаването се извършва с попълване и подписване на приемно-предавателен протокол в двудневен срок от представяне на подписаното от кандидата общо заявление за подпомагане. Копие от заявленията се съхранява и в ОСЗ.

Чл. 10а. (Нов – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) (1) Служителите от ОСЗ след въвеждането на данните по чл. 7 и 8 и след извършване от системата на автоматични проверки на въведените данни в СРКЗП и визуализиране на резултата го разпечатват в три екземпляра, които се подписват от кандидата. Едно от копията се предоставя на кандидата, второто се прилага към подписаното „Заявление за подпомагане“, което се предава на съответната ОПМСП, и третият екземпляр се архивира в ОСЗ.

(2) След запознаване с резултатите от автоматичните проверки на въведените данни и тяхното подписване кандидатът има право да извърши промяна в подаденото заявление в срока и по реда на чл. 11.

Чл. 11. (1) (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г.) В срок до 31 май кандидатите за подпомагане могат да правят промени в получилите УИН заявления и в приложените документи, включително да добавят допълнителни схеми и мерки, както и земеделски парцели и/или животни по заявените схеми и/или мерки. Когато 31 май е неприсъствен ден, срокът за промени в получилите УИН заявления изтича в първия следващ работен ден.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) За първото заявление за подпомагане, което включва направления „Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места“ и/или „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвата и водите“ по мярка „Агроекологични плащания“, крайният срок за извършване на промени по тези направления е 30 март.

(3) Кандидатите за подпомагане не могат да правят промените по ал. 1 и 2, когато:

1. са уведомени за установени в заявлението нередности;

2. са уведомени, че ще бъдат проверени на място;

3. са проверени на място и са установени нередности.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г.) Промените по ал. 1 и 2 се правят чрез представяне на попълнен и подписан от кандидата формуляр на заявление за промяна. Формулярът се представя за въвеждане на данните от него в СРКЗП в съответната ОСЗ, в която са били въведени данните от общото заявление за подпомагане на кандидата. Данните се въвеждат по реда на чл. 10, ал. 1 и заявлението за промяна получава входяща дата, която се счита за дата на подаване на промените в ДФЗ – РА.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г.) При невъзможност за въвеждане на промените в електронен вид в присъствието на кандидата от СРКЗП му се разпечатва в два екземпляра талон, съдържащ името на кандидата, неговия уникален регистрационен номер (УРН), входящия номер и датата на получаване на този номер, както и датата на подаване на промените. Талоните се подписват от кандидата и се подпечатват от кандидатите – юридически лица или еднолични търговци. Единият екземпляр на талона се предава на кандидата, а другият остава в ОСЗ и се насрочват две дати за окончателното въвеждане на данните в СРКЗП и извършване на действията по чл. 10, ал. 2.

(6) (Нова – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г.) Кандидатите за подпомагане могат да отстраняват явни фактически грешки в подадените заявления по всяко време до одобряване (изцяло или частично) или отказ на плащането. Явните фактически грешки се отстраняват чрез попълване и подписване на заявление с цел регистрация, с отбелязани в полетата промени и нови данни, което се подава по реда на ал. 4.

Чл. 12. (1) (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г.) Когато кандидатът подаде заявление за подпомагане след изтичане на срока по чл. 4, ал. 1, РА намалява полагащите му се плащания с 1 % за всеки работен ден закъснение.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г., изм. – ДВ, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.) Когато заявление за подпомагане бъде подадено по-късно от 25 календарни дни след изтичане на срока по чл. 4, ал. 1, РА не го обработва.

(3) Когато кандидатът за подпомагане промени подаденото заявление и/или приложените към него документи след изтичане на срока по чл. 11, ал. 1, РА намалява полагащите му се плащания за извършените промени с 1 % за всеки работен ден закъснение.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г.) Извън случаите по чл. 11, ал. 6 РА отказва извършването на промени в подадените заявления и в приложените документи след изтичане на срока по ал. 2.

(5) Когато кандидатът подаде първото заявление за подпомагане по мярка „Агроекологични плащания“, което включва направления „Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места“ и/или „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвата и водите“, след изтичане на срока по чл. 4, ал. 2, РА не допуска до участие по схемата за агроекологични плащания всички направления от приложението за кандидатстване за агроекологични плащания на съответния кандидат.

Чл. 13. (1) Кандидатът за подпомагане уведомява РА за наличието на форсмажорни обстоятелства в срок до 10 работни дни от датата на фактическото събитие. Кандидатът и/или упълномощено от него лице попълват формуляр по образец заедно с подписана декларация, с която се задължава да представи доказателствен документ за нанесените щети, издаден от оторизираната за това институция в периода до 15 октомври на текущата година.

(2) Разплащателната агенция не прилага санкциите, предвидени в чл. 12, ал. 1, когато кандидатът за подпомагане докаже наличие на форсмажорни обстоятелства, настъпили през периода 1 март – 15 май на годината на кандидатстване.

Чл. 14. (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г.) (1) Кандидатът за подпомагане може да оттегли подаденото заявление или част от него по всяко време с писмено искане до съответната ОРА от областта, в която е:

1. постоянният адрес на кандидата – физическо лице;

2. адресът на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.

(2) Заявление или част от него се оттегля с искане за промяна, чрез попълване на заявление, с отбелязани в полетата промени. Копие от това заявление се предава от ОРА в ОСЗ, където са били въведени данните от общото заявление за подпомагане на кандидата.

(3) Кандидат, който е оттеглил заявление за подпомагане или част от него, не може да ползва никакви права, произтичащи от оттегленото заявление или от оттеглената част от него.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) При прехвърляне на стопанството приобретателят може да встъпи в правата и задълженията на прехвърлителя по подадено през текущата кампания заявление след одобрението на Държавен фонд „Земеделие“. Прехвърлянето се извършва чрез декларация по образец, подписана от двамата кандидати, която се подава в ОПМСП на ДФ „Земеделие“ по адресна регистрация на прехвърлителя, към която се прилага документът за прехвърляне на стопанството. Копие от тези документи се предават от ОПСМП в ОСЗ, където са били въведени данните от общото заявление за подпомагане, предмет на прехвърлянето. При встъпване като заявител по подадено през текущата кампания заявление приобретателят на стопанството поема и всички задължения, произтичащи от него, свързани със стопанисване на заявената земя и запазване на заявените животни. Ако кандидатът, приобретател на правата за получаване на плащане по подаденото заявление, не е регистриран по реда на чл. 3, ал. 2 от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол, той подлежи на регистрация.

(5) Кандидат, който е прехвърлил правата си за получаване на плащане по заявлението за подпомагане или по част от него, не може да ползва никакви права, произтичащи от прехвърленото заявление или от прехвърлената част от него.

(6) Кандидатът за подпомагане не може да оттегли или да прехвърли подаденото заявление или част от него, когато:

1. е уведомен за установени в него нередности;

2. е уведомен, че ще бъде проверен на място;

3. е проверен на място и са установени нередности.

(7) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Встъпване в правата и задълженията на прехвърлителя на предприятие по ал. 4 не може да се извърши по отношение на схемите за национални доплащания на глава животно, необвързани с производството, и за национални доплащания за тютюн.

Чл. 15. (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г.) Заявяването на земеделските парцели, подаването на общо заявление за директно подпомагане и подписването на заявлението и съпровождащите приложения се извършват лично от кандидата или от упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно лице.

Чл. 16. (1) Изпълнителният директор на РА може със заповед да разреши подаването в системата по чл. 31, ал. 1 ЗПЗП на данни и заявления по електронен път, когато интегрираната система за администриране и контрол гарантира:

1. идентификация на кандидатите за подпомагане;

2. проверка на изискванията по съответните схеми и мерки за подпомагане;

3. задоволително ниво на сигурност на данните.

(2) Заявленията се предават и на хартиен носител, надлежно подписани от кандидата или упълномощеното от него лице.

(3) Когато документите по чл. 3, ал. 3 не могат да бъдат подадени по електронен път, те се представят само на хартиен носител.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г.) Разплащателната агенция осигурява равнопоставеност на кандидатите за подпомагане, чиито данни и заявления са подадени в системата по реда на чл. 9 и по реда на този член.

Чл. 17. (Нов – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) (1) Когато при извършване на кръстосани проверки Разплащателната агенция установи застъпване (пресичане на границите) на два или повече блока на земеделски стопанства, изпраща на кандидатите, които са ги заявили, уведомителни писма за установените застъпвания. Уведомителните писма съдържат:

1. таблица за установените застъпвания;

2. карта на всяко установено застъпване.

(2) В случаите по ал. 1 кандидатите за подпомагане трябва да се явят в срок до 20 работни дни от получаване на уведомителните писма в съответната ОПМСП. Ако някой от кандидатите за подпомагане не се яви в този срок, Разплащателната агенция след прилагане на процедурата по чл. 18 отказва да му изплати субсидия за застъпените площи и му налага санкции съгласно чл. 58 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета относно кръстосано спазване, модулация и интегрираната система за администриране и контрол по схемите за директно подпомагане на земеделски производители, предвидени за посочения регламент, както и за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно кръстосано спазване по предвидената схема за подпомагане на лозаро-винарския сектор (L 316/2.12.2009 г.) (Регламент № 1122/2009).

(3) Срокът по ал. 2 може да бъде удължен в случай на форсмажорни обстоятелства.

(4) Когато уведомителното писмо с обратна разписка не може да бъде връчено на кандидата, ОПМСП изготвя констативен протокол и оповестява публично уведомлението на видно място в своето помещение и на интернет страницата на ДФ „Земеделие“. В този случай срокът по ал. 2 започва да тече от датата на оповестяването.

(5) Когато кандидатът се яви в ОПМСП в срока по ал. 2, лично или чрез упълномощен представител, той попълва „Декларация за изясняване на принадлежността на площи, декларирани от повече от един земеделски стопанин“. Към декларацията се прилагат документи по чл. 2а, ал. 2, доказващи правото на ползване на застъпените площи.

(6) Когато за една и съща площ, за която е установено застъпване, са предоставени документи, доказващи правото на ползване от двама или повече от кандидатите, и когато никой от кандидатите не е предоставил такива документи, Разплащателната агенция след прилагане на процедурата по чл. 18 отказва изплащането на субсидии за застъпената площ на всички кандидати и им налага санкции съгласно чл. 58 от Регламент № 1122/2009.

(7) Когато само един от кандидатите е предоставил документи, доказващи правното основание за ползване на застъпените площи, Разплащателната агенция одобрява изплащането на субсидия на него за площите, за които е доказал правно основание за ползване. За останалите застъпени площи Разплащателната агенция след прилагане на процедурата по чл. 18, ал. 1 отказва изплащане на субсидия на всички кандидати и им налага санкции съгласно чл. 58 от Регламент № 1122/2009.

Чл. 18. (Нов – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) (1) Когато след прилагане на процедурата по чл. 17 останат заявени във физическия блок площи, за които не е установено кой е ползвател, Разплащателната агенция въвежда данните от всички подадени по реда на чл. 17, ал. 5 декларации и документи за правно основание и извършва повторна проверка, при която съпоставя заявените блокове на земеделските стопанства с общата допустима за подпомагане площ на физическите блокове съгласно Наредба № 5 от 2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища, в рамките на физическия блок. Когато общата допустима за подпомагане площ на физическия блок е по-голяма или равна на общата площ на заявените блокове на земеделските стопанства, изплаща субсидия за заявените блокове на земеделските стопанства в този физически блок.

(2) Ако при проверката по ал. 1 се установи, че общата площ на декларираните блокове на земеделските стопанства надвишава общата допустима за подпомагане площ на физическия блок, Разплащателната агенция отказва изплащането на субсидии за разликата. В този случай се извършва пропорционално намаление на допустимите за подпомагане площи на всички блокове на земеделските стопанства в рамките на допустимата площ от физическия блок.

Допълнителни разпоредби

Подобни документи

Публикувано в Наредби и постановления.

Етикети , , .