Skip to contentНаследствени пенсии-право на наследствена пенсия,видове и добавка

Наследствени пенсии

http://www.noi.bg/content/laws/kodeks/kd1h6.html

Право на наследствена пенсия
Чл. 80. (1) Личните пенсии могат да преминават в наследствени, с изключение на пенсиите по чл. 87, 89, 90, 91 и 92.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2002 г.) Право на наследствена пенсия имат децата, преживелият съпруг и родителите.
(3) Отказът от наследство не лишава наследниците от право на наследствена пенсия.
(4) Получаването на наследствена пенсия не се счита за приемане на наследство.

Определяне на наследствената пенсия
Чл. 81. (1) Наследствената пенсия се определя в процент от полагащата се лична пенсия на починалото осигурено лице, както следва:
1. при един наследник – 50 на сто;
2. при двама наследници – 75 на сто;
3. при трима и повече наследници – 100 на сто.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 64 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 2006 г.,  в сила от 1.07.2006 г.) Наследствената пенсия се отпуска общо на всички лица, които имат право на тази пенсия, и се разпределя поравно между тях. Минималният размер на наследствената пенсия не може да бъде по-малък от 75 на сто от минималния размер по чл. 70, ал. 7.
(3) При смърт на двамата родители (осиновители) децата имат право на наследствена пенсия, която се определя от сбора на пенсиите на починалите.

Условия за отпускане и получаване на наследствена пенсия
Чл. 82. (1) (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2007 г., в сила от 1.01.2008 г.) Децата имат право на наследствена пенсия до навършване на 18-годишна възраст, а след навършването й, ако учат – за срока на обучението, но не по-късно от навършването на 26-годишна възраст, както и над тази възраст, ако са се инвалидизирали до 18-, съответно до 26-годишна възраст.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2003 г., в сила от 1.01.2003 г.) Преживелият съпруг има право на наследствена пенсия 5 години по-рано от възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2 или преди тази възраст, ако е неработоспособен.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2003 г., в сила от 1.01.2003 г.) Родителите имат право на наследствена пенсия от децата си, ако са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2.
(4) Родителите на лицата, починали по време на наборна военна служба, имат право на наследствена пенсия, независимо от възрастта им.

Видове наследствени пенсии
Чл. 83. (1) При смърт на осигурения на наследниците се отпуска пенсия в съответствие с вида на личната пенсия за общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест, която починалият би получил като инвалид със загубена работоспособност повече от 90 на сто.
(2) Когато починалият е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, на наследниците се отпуска наследствена пенсия, изчислена от полагащата се пенсия за осигурителен стаж и възраст, ако това е по-благоприятно за тях.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) При смърт на пенсионер, който е получавал лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване или трудова злополука или професионална болест, размерът на наследствената пенсия се определя от следващата му се лична пенсия за инвалидност поради трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 90 на сто.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) При смърт на военнослужещ на наборна военна служба на наследниците му се отпуска пенсия, като за база се взема размерът по чл. 86, ал. 1, равен на следващата се пенсия за военна инвалидност при трайно намалена работоспособност над 90 на сто.
(5) (Нова – ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм., бр. 41 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) При смърт на пенсионер, който е получавал пенсия за военна инвалидност, размерът на пенсията на наследниците се определя от следващата се пенсия за военна инвалидност при трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, определена по чл. 86.
(6) (Нова – ДВ, бр. 112 от 2004 г.) При смърт на пенсионер, който е получавал лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване или лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, наследствената пенсия се отпуска в процентите по чл. 81, съобразно вида на получаваната пенсия.

Добавка от пенсията на починал съпруг
Чл. 84.  (Изм. – ДВ, бр. 112 от 2004 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 49 от 2010 г., в сила от 1.07.2010 г.) Пенсионерът има право на добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга, в размер, както следва:
1. (изм. – ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 5.08.2011 г.) до 31 август 2011 г. – 20 на сто;
2. (изм. – ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 5.08.2011 г.) от 1 септември 2011 г. до 31 декември 2012 г. – 26,5 на сто;
3. от 1 януари до 31 декември 2013 г. – 30 на сто;
4. от 1 януари до 31 декември 2014 г. – 35 на сто;
5. от 1 януари 2015 г. – 40 на сто.

(2) Когато починалият съпруг (съпруга) не е получавал пенсия, добавката по ал.1 се определя от пенсията или сбора от пенсиите, на които починалият е имал право по реда на чл. 83.
(3) Добавката не може да се получава заедно с наследствена пенсия от същия наследодател.

Процедурата по отпускане на наследствена пенсия :
Необходимо е на първо място да се подадат документи за получаване на наследствена пенсия в Главно управление „Социално осигуряване“. Наследниците прилагат и удостоверение, което се издава от общинската администрация. Това удостоверение е различно от удостоверението за наследници и съдържа допълнителна информация, като осиновяване и разсиновяване, настойничество и попечителство, когато наследодателят е бил самотен родител, при доказване на родителски права и др.
Лицата, които имат право на наследствена пенсия трябва първо да подадат молба за издаване на удостоверение за наследници до общината (района, кметството) по постоянния адрес на починалия, както и удостоверение за отпускане на наследствена пенсия.
Самата молба за получаване на наследствена пенсия правоимащият наследник подава в общината (района, кметството)  по последния постоянен адрес на починалия. Към нея се прилагат удостоверението за наследници и други доказателства и документи.
За да бъде приета молбата първо се проверява дали подателят на молбата отговаря на изискванията на чл. 82 от КСО, а именно дали е сред посочените в закона правоимащи лица. След като се установи чрез справка в личния регистрационен картон на починалото лице или в ЛРК на наследниците и в други общини по телефона, че лицето отговаря на изискванията на закона, на лицето се издава исканото удостоверение за отпускане на наследствена пенсия.
За издаване на удостоверение за отпускане на наследствена пенсия такса не се заплаща (чл. 110, ал. 2, т. 8 от ЗМДТ). Срокът, в който следва да бъде издадено удостоверението отпускане на наследствена пенсия е 7 работни дни.
Отказът да бъде приета молбата, както и отказът да бъде издадено удостоверение за отпускане на наследствена пенсия се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ДО

ДИРЕКТОРА НА РАЙОННО

/СТОЛИЧНО/ УПРАВЛЕНИЕ

“СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ”

ГР. …………………………………………..

З А Я В Л Е Н И Е

от ……………………………………………………………………………

ЕГН
постоянен/настоящ адрес гр. /с./ ………………………… п. к.

ул. ……………………………………………………….. № ……………….

ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да ми бъде изплатена неполучената за месец/ите ……………….               20……..г. пенсия/и от починалия/ата ……………………………………………………………….

/попълват се трите пълни имена на починалото лице/

ЕГН ……………………………….

1. Дължимите суми да ми бъдат преведени на посочения от мен адрес.

2. Дължимите суми да ми бъдат преведени в посочената от мен банка ………………………………………..по

лична банкова сметка -IBAN

ПРИЛОЖЕНИЕ: оригинал на удостоверение за наследници и

пълномощно от другите наследници

дата ………………                                                       Подпис:

гр. /с./ ……………

___________________________________________________________________

Забележка: 1.Ако сумите се превеждат по банкова сметка, към заявлението задължително се прилага копие на документ от банковия клон, от който да е видно номера на банковата сметка и името на титуляра на сметката /чл.  67, ал. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж/.

2. Ненужното се зачертава

Подобни документи

Публикувано в Бланки, Закони и правилници, Указания.

Етикети , , , , , , .