Skip to contentНационални програми 2019

Национални програми 2019

Одобрени с Решение № 172 от 29 март 2019 г. на Министерския съвет

1. Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“

Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ съгласно приложение № 1;


2. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ съгласно приложение № 2;

Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“


3. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ съгласно приложение № 3;

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“


Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“

Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците”

Формуляр за кандидатстване

Декларация

Срокът за подаване на проектните предложения по модула е до 30.04.2019 г. вкл.

Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 437, е-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Анелия Томова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 440, е-mail: [email protected]
Нона Костадинова – старши експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 435, e-mail: [email protected]
Зайнеп Ходжа – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 631, e-mail: [email protected]


Модул „Културните институции като образователна среда “

Във връзка с осъществяване на Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“, е необходимо в срок до 10.05.2019 г. да депозирате в деловодството на РУО – ………… разработени проектни предложения за провеждане на задължителни, избираеми и факултативни учебни часове по учебни предмети от училищната подготовка за класовете от началния и прогимназиалния етап на основното образование и първи гимназиален етап на средното образование, като изберете от предложените теми и дейности на музеите и галериите, публикувани на официалната страница на сайтовете на съответните културни институции, или посещения на театрални постановки и/или концерти (или представянето им в училище), свързани с конкретно учебно съдържание.

Всяко училище може да кандидатства само с един проект по модула – за начален, за прогимназиален или за първи гимназиален етап. Проектните предложения трябва да са съобразени с действащите нормативни изисквания за пътувания на учениците (когато музеят не се намира в населеното място, в което е училището) и с действащите учебни програми.

Необходими документи:

1. Придружително писмо от директора на училището.

2. Формуляр за кандидатстване (по образец на МОН), който съдържа:

- цели и очаквани резултати;

- участници – брой ученици, които ще бъдат обхванати в проектните дейности и екип за изпълнение на проекта в училището;

- кратко описание на мотивите за избор на музея/музеите, галерията/галериите, театралната постановка, концерта, както и темите и дейностите, които ще бъдат реализирани там;

- писмо от музей, потвърждаващо възможността за провеждане на учебните часове;

- финансов план/бюджет.

3. Решение на педагогическия съвет за кандидатстване на училището по този модул на националната програма.


Модул „Оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти“

Модул „Осигуряване на съвременна специализирана среда в центровете за специална образователна подкрепа чрез модернизиране на материалната база за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“

Формуляр за кандидатстване

Декларация

Приложение № 1 Списък за закупуване на специализирани уреди, апаратура, техника, устройства, пособия и софтуерни продукти, дидактически материали, консумативи и др. за обезпечаване на дейностите за обучение, терапевтична и рехабилитационна работа в специализираните кабинети с цел осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в центровете за специална образователна подкрепа

Срокът за подаване на проектните предложения по модула е до 30.04.2019 г. вкл.

Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 437, е-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Емануела Стоилова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 400, е-mail: [email protected]
Бояна Алексов – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 720, e-mail: [email protected]
Зайнеп Ходжа – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 631, e-mail: [email protected]4. Национална програма „Заедно в грижата за ученика“ съгласно приложение № 4;

Национална програма „Заедно в грижата за ученика“


5. Национална програма „Успяваме заедно“ съгласно приложение № 5;

Национална програма „Успяваме заедно“

Целта на националната програма „Успяваме заедно”е осигуряване на цялостно развитие на детската личност (физическо, емоционално, социално, когнитивно и речево) чрез прилагане на ефективни мерки за осигуряване на плавен преход на детето от семейната среда към детската градина и чрез овладяване и усъвършенстване на взаимодействието на учителите с представителите на семейната общност в детската градина.

Дейностите по програмата са приложими само за деца, които постъпват в първа възрастова група в детска градина и към техните родители.

Бенефициенти по Националната програма могат да бъдат всички държавни и общински детски градини.

В срок до 03 май 2019 г., детските градини, които желаят да кандидатстват, следва да подготвят проектно предложение съгласно формуляра за участие и да го изпратят за оценяване в РУО на хартиен носител и/или по електронен път подписани с квалифициран електронен подпис.

Приложение:

  1. Национална програма „Успяваме заедно“.
  2. Формуляр за кандидатстване.

6. Национална програма „Обучение за ИТ кариера“ съгласно приложение № 6;

Национална програма „Обучение за ИТ кариера“


7. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ съгласно приложение № 7;

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“


8. Национална програма „Квалификация“ съгласно приложение № 8;

Национална програма „Квалификация“


9. Национална програма „Заедно за всяко дете“ съгласно приложение № 9;

Национална програма „Заедно за всяко дете“


10. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ съгласно приложение № 10;

Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“


11. Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ съгласно приложение № 11;

Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“

Проектните предложения се изготвят по утвърден от МОН образец и се представят, както следва:

·         държавните училища, центровете за специална образователна подкрепа и специализираните обслужващи звена, финансирани чрез бюджета на МОН, попълват единствено онлайн формата за кандидатстване на интернет адрес: https://np2018.mon.bg

·         училищата, финансирани чрез бюджета на МК и ММС, представят проектните си предложения на хартиен носител при съответния първостепенен разпоредител с бюджет.

По отношение на модул I „Създаване на достъпна архитектурна среда“ срокът, видовете дейности, критериите за оценка и класиране на предложенията, както и образецът на формуляра за кандидатстване може да бъде намерен на интернет страницата на Министерството на образованието и науката, в секция „Програми и проекти“.


12. Национална програма „Роден език и култура зад граница“ съгласно приложение № 12;

Национална програма „Роден език и култура зад граница“

Формуляр за кандидатстване

Срок за кандидатстване: 8 май 2019 г.

Ръководител: Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 579, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Асен Петров – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 428, e-mail: [email protected]
Николай Николов – старши експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 447, e-mail: [email protected]


13. Национална програма „Без свободен час“ съгласно приложение № 13;

Национална програма „Без свободен час“


14. Национална програма „Мотивирани учители“ съгласно приложение № 14;

Национална програма „Мотивирани учители“


15. Национална програма „ИТ бизнесът преподава“ съгласно приложение № 15;

Национална програма „ИТ бизнесът преподава“


16. Национална програма „Иновации в действие“ съгласно приложение № 16;

Национална програма „Иновации в действие“

Училищата в страната вече могат да кандидатстват по национална програма „Иновации в действие“, която дава възможност за сътрудничество между иновативните училища, както и между иновативните и желаещите да станат такива.

Училищните ръководства трябва да попълнят електронен формуляр в сайта https://ischools.mon.bg/ до 3 май 2019 г. включително. По всеки от двата модула на програмата могат да се включат до 290 училища и до 2320 учители и ученици. Те ще се възползват от тридневни посещения в партниращите образователни институции за популяризиране на добри практики и иновации.

След попълване на формуляра иновативните училища трябва да изберат партньор за сътрудничество и обмяна на опит и да сключат договор с него до 31 май 2019 г. Училищата, които не са вписани в Списъка на иновативните училища, трябва да избират от електронната платформа иновативно училище и също да сключат договор. По програмата е допустимо иновативните училища да имат само един партньор, като програмата за мобилност се определя след договаряне между двете страни.

В договорите се описват дейностите и иновативните училищни практики, които ще бъдат демонстрирани чрез посещение на място на учители и ученици в избраното училище-партньор. Ще бъдат организирани публични изяви с участието на родители и образователната общност за мултиплициране на иновациите и опита. Ще се изготви и съвместен продукт от мобилността за популяризиране на иновациите – презентации, видеофилми, книжни издания, електронни уроци.

Списъкът на училищата, определени за участие в Националната програма, ще се публикува на официалната страница на МОН.

Списък на иновативните училища 2018/19


17. Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация“ съгласно приложение № 17

Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация“

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .