Skip to contentНа Какви Зъболекарски Услуги Имат Право Здравно Осигурените Лица

Държавен вестник, брой 21 от 18.III. 2016 год.

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2016 Г.

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2016 Г.

В сила от 01.04.2016 г.

Издаден от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.21 от 18 Март 2016г.

……………………..

Раздел IV.
Обеми и цени на закупуваните от НЗОК дейности в извънболничната дентална помощ

Чл. 99. (1) Националната здравноосигурителна каса закупува, респ. заплаща, изцяло или частично денталните дейности по пакета дентална дейност, оказани на ЗОЛ, съгласно Наредба № 11 от 2015 г., в обеми и цени, определени по реда на настоящия раздел.

(2) На основание чл. 37, ал. 6 ЗЗО и по реда, определен в Постановление № 193 на Министерския съвет от 2012 г., от държавния бюджет чрез Министерството на здравеопазването (МЗ) НЗОК заплаща на ИДП разликата между сумите по чл. 37, ал. 1 и 2 ЗЗО за всяко посещение на лицата, които са упражнили правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Чл. 100. Изпълнителите на първична дентална помощ извършват дейностите, определени в пакета дентални дейности за първична дентална помощ по Наредба № 11 от 2015 г., диференцирани по възрастови групи, както следва:

1. при ЗОЛ на възраст до 18 години:

а) обстоен преглед за установяване на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист и един допълнителен преглед за бременни;

б) обтурация с амалгама или химичен композит;

в) екстракция на временен зъб, включително анестезия;

г) екстракция на постоянен зъб, включително анестезия;

д) лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб;

е) лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб;

2. при ЗОЛ на възраст над 18 години:

а) обстоен преглед за установяване на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист и един допълнителен преглед за бременни;

б) обтурация с амалгама или химичен композит;

в) екстракция на постоянен зъб, включително анестезия.

(2) Изпълнителите на специализирана ИзвбДП по специалност „Детска дентална медицина“ извършват следните видове дейности, определени в основния пакет дентални дейности за детска дентална помощ съгласно Наредба № 11 от 2015 г., при ЗОЛ до 18 години:

1. обстоен преглед за установяване на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист и един допълнителен преглед за бременни;

2. обтурация с амалгама или химичен композит;

3. екстракция на временен зъб, включително анестезия;

4. екстракция на постоянен зъб, включително анестезия;

5. лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб;

6. лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб.

Чл. 105. (1) Страните договарят следните цени на дейностите в извънболничната дентална помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 ЗЗО, определена като пакет дентална дейност, гарантиран от бюджета на НЗОК, в приложение № 3 към член единствен на Наредба № 11 от 2015 г., както следва:

Код Номенклатура периода от 1.01.2016 г.

до 30.04.2016 г.

периода от 1.05.2016 г.

до 31.12.2016 г.

Цена (в лв.), заплащана от НЗОК, в сила от 1.01.2015 г. Цена (в лв.), заплащана от пациента Цена (в лв.),

заплащана от НЗОК, в сила от 1.04.2016 г.

Цена

(в лв.), заплащана от пациента

1 2 4 5 7 8
Дентална помощ
Първична дентална помощ
Първична дентална помощ за ЗОЛ до 18 години, изцяло или частично заплащана от НЗОК
10111 обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т. ч. еднократен допълнителен преглед за бременни 6,44 1,80 6,44 1,80
30111 обтурация с амалгама или химичен композит 32,40 0,00 32,40 0,00
50811 екстракция на временен зъб с анестезия 13,00 0,00 0,00
50911 екстракция на постоянен зъб с анестезия 32,40 0,00 0,00
33211 лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб 21,92 4,70 4,70
33311 лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб 68,93 12,30 12,30
Първична дентална помощ за ЗОЛ над 18 години, частично заплащана от НЗОК
10112 обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т. ч. еднократен допълнителен преглед за бременни 6,44 1,80 6,44 1,80
30112 обтурация с амалгама или химичен композит 28,40 4,00 28,40 4,00
50912 екстракция на постоянен зъб с анестезия 28,40 4,00 28,40 4,00

Публикувано в Без категория и заповеди, Договори.

Етикети , , , , .