Skip to contentНЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за издаване на заповед за представително облекло на директорите на училища

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  за  издаване на заповед  за представително облекло на директорите на училища

1.Заявление.

2.Декларация за липса на просрочени и/или неразплатени финансови задължения.

3.Декларация за наличие на средства.

4.Копие от колективен трудов договор или вътрешни правила за работната заплата.

5.Заповед на директора за изплащане на средства за представително облекло на педагогическия персонал.

Забележка:Ако се цитира  Общински колективен трудов  договор да се представи в РИО списъчен състав на членовете ,страна по договора.

З А Я В Л Е Н И Е

От…………………………………………………………………………………

Директор на ……………………………………………………………………..

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ ГОСПОДИН/  НАЧАЛНИК,

На основание Наредба № 1/09.04.2012 г.  и ……………………………предлагам да ми бъде издадена заповед за получаване на средства в размер на ……..лв. за представително облекло за календарната 2013 г.

За целта прилагам следните документи:

1.Заповед №…………………./ дата за изплащане на средства за представително облекло на педагогическия персонал на училището.

2.Декларация за налични средства.

3.Декларация за липса на просрочени и неразплатени задължения.

4.Копие от колективен трудов договор или вътрешни правила за работната заплата.

Приложение – съгласно текста.

Дата…………….                                                           Подпис:……………..

/…………………/

ДЕКЛАРАЦИЯ

за наличие на средства за изплащане на ДТВ

Долуподписаният/ата/………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….,

в качеството си на директор

на…………………………………………………………………………………………….

ДЕКЛАРИРАМ

че към………………………..училището има налични средства за изплащане на ДТВ.

ДИРЕКТОР:………………………

/                                          /

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на просрочени и/или неразплатени финансови задължения

Долуподписаният/ата/………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

в качеството си на директор

на……………………………………………………………………………………….

ДЕКЛАРИРАМ

че към……………………….. училището няма неразплатени задължения.

ДИРЕКТОР:………………………

Подобни документи

Публикувано в Бланки, Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието, Указания.

Етикети , , .