Skip to contentНеобходими документи за регистриране на внесени от чужбина превозни средства

Необходими документи за регистриране на внесени от чужбина превозни средства
1. При представяне за регистрация на МПС, собственост на физическо или юридическо лице, придобило собствеността в страна членка на ЕС, да се представят: оригиналното свидетелство за регистрация на автомобила; документ за придобиване на собствеността в чужбина, заедно с официален превод на български език; декларация по образец.
2. При регистрация на МПС, собственост на физическо или юридическо лице, закупило автомобила на територията на България от фирма, осъществяваща дейност по внос и продажба на МПС, да се представят: оригиналното свидетелство за регистрация на автомобила в страна-членка на ЕС; документ за придобиване на собствеността в България; декларация по образец, попълнена от юридическото лице, закупило автомобила в чужбина. Не се изисква представяне на документ за придобиване собствеността на автомобила в чужбина.
3. Не се изисква официален превод на български език на оригиналните чуждестранни свидетелства за регистрация, които са по европейски образец и съдържат същата информация, каквато се съдържа в новото българско свидетелство за регистрация, отговарящо на всички изисквания на ЕС.
Собствениците на нови коли от ЕС  плащат ДДС в България
Всички купувачи на нови превозни средства от друга държава-членка декларират покупката си пред НАП. Това става с подаването на „Декларация за вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство от
нерегистрирани по ЗДДС лица”.Декларация може да се получи от всеки офис или териториална дирекция на НАП,както и да се изтегли от интернет страницата на НАП – www.nap.bg . Към декларацията се прилага и копие от документа, издаден от доставчика на новото превозно средство.Срокът за подаване на декларацията съвпада със срока за внасяне на дължимия данък и той е до 14 – то число на месеца,следващ месеца, в който данъкът за придобиването е станал изискуем.

Например: Ако собствеността на новото превозно средство е прехвърлена на 25 януари 2010 г. и фактурата е издадена на
същата дата, то данъкът става изискуем на тази дата. Тогава лицето трябва да внесе данъка и да подаде декларация най-
късно до 14 февруари 2010 г.
В случай, че собствеността на превозното средство е прехвърлена на 25 януари 2010 г., но до 15 – ти февруари същата
година фактурата за нея все още не е издадена, тогава данъкът става изискуем на 15-ти февруари същата година. В такива
случаи лицето следва да декларира и да внесе дължимия данък за придобиването най-късно до 14-ти март същата година.
Декларацията се подава в офисите и териториалните дирекции на НАП и данъкът се внася по сметка на териториалната дирекция на НАП по регистрация на лицето,като за физическите лица това е постоянният им адрес.
Информация за банковите сметки е публикувана на интернет страницата на НАП www.nap.bg.
ВАЖНО!
От началото на 2007 г. всички български фирми и граждани, които не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност и си купуват нова кола от страна от ЕС, дължат и внасят ДДС в България, а не в страната, от която купуват колата!
Данъкът се приема за внесен на датата, на която преведената сума е постъпила по сметката на териториалната дирекция на НАП.
Всеки гражданин или всяко дружество, които не са регистрирани за целите на ЗДДС и са придобили ново превозно средство от ЕС, са задължени да декларират придобиването, независимо от това дали продавачът е регистриран или не по ДДС. Задължението се отнася включително и за тези лица, които не подлежат на регистрация по ДДС по общия ред. Това са физически лица, държавни органи и органи на местното самоуправление, болници, училища и всички т. нар. „данъчно незадължени юридически лица“.Това е така, тъй като независимо от това дали продавачът на автомобила е регистриран за целите на ДДС в друга държава-членка или не, във фактурата, която издава, той няма да начисли данък.. Купувачитетрябва да декларират пред доставчика, че превозното средство ще се използва и регистрира в друга държава-членка.
Ако купувачът е пропуснал да декларира тези обстоятелства и продавачът е начислил ДДС по сделката, купувачите могат да се обърнат към доставчика на новото превозно средство за възстановяване на платения данък. Във всички случаи, задължението за деклариране и внасяне на данъка е на нерегистрирания по ЗДДС купувач на ново превозно средство, като данъкът трябва да се внесе в България
Изключение:
Не се дължи ДДС за придобиване от ЕС на ново превозно средство от дипломатическите представителства, консулствата, представителствата на международни организации и техния персонал.
Кои превозни средства са нови според Закона са „нови“?
Като „нови“ пътни превозни средства, в т.ч. и леки автомобили, се определят:
• превозните средства с работен обем на двигателите над 48 куб. см или с максимална мощност на двигателя над 7.2 кW, предназначени за превоз на пътници и товари
• превозните средства, изминали не повече от 6 000 км, или са доставени до шест месеца от датата на първата им регистрация (независимо къде е извършена тя).
Двата критерия се прилагат кумулативно. Тоест, ако лек автомобил, който е регистриран за първи път преди четири месеца, е изминал например 7 000 км, той все още се приема за „нов“. Това е така, защото от регистрацията му не са изминали шест месеца.Като „нов“ за целите на облагането се приема също и автомобил, който е регистриран за първи път преди седем месеца, но е изминал само 5000 км.

Подобни специфични разпоредби съществуват и за нерегистрираните по ЗДДС лица, закупили нови плавателни съдове и нови въздухоплавателни средства.
0700 18 700 Информационен център НАП
[email protected]

Регистрация на ППС

Необходими документи : талони, сертификат, инвоис, декларация за произход, декларация за еко такса, договор за покупкo-продажба, фактура

Публикувано в Указания.

Етикети , .