Skip to contentОБЖАЛВАНЕ НА ПЕНСИЯ

ОБЖАЛВАНЕ НА ПЕНСИЯ

Обжалване на Актовете по Пенсионното Осигуряване

Подаване на Жалба за Неотпусната Пенсия или Неправилно Спиране, Определяне и Изменение на Пенсията или Добавките към нея

На основание:чл. 117-120 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), реда, по който се обжалват актовете по пенсионното производство за отпускане или отказ за отпускане на пенсия, неправилно определяне или изменение, спиране на пенсиите, добавките и компенсациите към тях:

1. Компетентният  орган, към който можем да се обърнем:

  • Ръководителят на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ).
  • Административния съд.

2. Срокове:

  • разпорежданията за отказ или за отпускане на пенсия, неправилно определяне или изменение, спиране на пенсиите, добавките и компенсациите към тях: в тримесечен срок от получаването им;
  • решението на ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт в 14-дневен срок от получаването му пред административния съд.

3. Нормативно установени изисквания

  • подаване на жалба в срок
  • обжалването на разпорежданията и решенията по този ред не спира изпълнението им.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Постановените разпореждания за пенсии на длъжностното лице по пенсионното осигуряване могат да се обжалват пред ръководителя на ТП на НОИ по реда на чл. 117, ал. 2 КСО в тримесечен срок от получаването им.

Ръководителят на съответното ТП на НОИ се произнася по жалбите или исканията с мотивирано решение в едномесечен срок от получаването им. С решението ръководителят на териториалното поделение може да отмени разпорежданията и да реши жалбите или исканията по същество. То се съобщава на заинтересованите страни в 7-дневен срок от постановяването му.

Решението на ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред административния съд. Жалбата се подава чрез ръководителя на териториалното поделение, който в 7-дневен срок е длъжен да я изпрати заедно с преписката в съда. За дела по обжалвани решения на ръководителя на ТП на НОИ и на управителя на НОИ не се внася държавна такса.

Решенията на административния съд подлежат на касационно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Публикувано в Закони и правилници, Указания.

Етикети , , , , .