Skip to contentОбразец на доклад за разрешаване на маломерни паралелки за учебната 2022/2023 г.

Във връзка със спазване на изискванията на чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование,  образец на доклад за съществуване на маломерни паралелки за учебната 2022/2023 г.

Копие от доклада трябва да бъде изпратено и до Общината като финансиращ орган.

ОБРАЗЕЦ!

…………………………………………………………………………………………………

(училище, район, адрес, телефони, е-mail)

Изх.№ …………………

ДО

Г-Н/Г-ЖА/ …………………….

НАЧАЛНИК НА РУО

………………………………….

КОПИЕ: ДО

Г-Н/Г-ЖА/ ……………………….

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

„ОБРАЗОВАНИЕ“

Д О К Л А Д

от…………………………………………………………………………………………..

(име, фамилия)

директор на ……………………………………………..………………………….…………

относно: Разрешение за съществуване на маломерни паралелки за учебната 2022/2023 г.

УВАЖАЕМИ/а/    ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО/ ………………………..,

Във връзка със спазване на изискванията на чл. 68, ал.1, т. 2 и ал. 2 и чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Ви информирам за наличието на маломерни паралелки в повереното ми училище, както следва:

  1. Паралелки по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование – от І до ХІІ клас с не по-малко от 10 ученици в клас:

Район Училище Клас/група Брой ученици

2.         Паралелки по чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование – с по-малко от 10 ученици в клас:

Район Училище Клас/група Брой ученици

3.         Паралелки по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, като декларирам, че издръжката на паралелките е в рамките на наличните средства, определени в бюджета на училището:

Район Училище Клас/група Брой ученици

…..…………………………………

(име и фамилия, подпис и печат)

Публикувано в Бланки, Нормативни документи в образованието, Указания.

Етикети , , .